Hotărârea nr. 29/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA PARTER cu P+M, str. Mihai Viteazu nr. 101, teren in suprafata de 216,25 mp, proprietate Pata Mihai si Aurelia

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M,

str. Mihai Viteazu nr. 101, teren în suprafaţă de 216,25 mp,

proprietate Pâţa Mihai şi Aurelia

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M, str. Mihai Viteazu nr. 101, teren în suprafaţă de 216,25 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 8120, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 23027 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 15862/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Pâţa Mihai şi Aurelia conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 8918/1974 autentificat de fostul Notariat de Stat şi, respectiv, nr. 1473/2001 autentificat de notar public Cătălina Vonica.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. PÂŢA MIHAI, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 29/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 149813 / 08.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Pâţa Mihai privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M, str. Mihai Viteazu nr. 101, teren în suprafaţă de 216,25 mp, proprietate Pâţa Mihai şi Aurelia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 8120, este proprietate Pâţa Mihai şi Aurelia conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 8918/1974 autentificat de fostul Notariat de Stat şi nr. 1473/2001 autentificat de notar public Cătălina Vonica.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află construcţii parter care se menţin.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 216,25 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Mihai Viteazu cu o deschidere de 12,38 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei parter existente cu un corp cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine pentru imobilul existent; retragere de 7,28 m de la stradă pentru extindere.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. existent = 46,40%                    C.U.T. existent = 0,46

P.O.T. propus = 74,30 %                    C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 3499/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr.  8085 RP/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 1695/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ PARTER cu P+M, str. Mihai Viteazu nr. 101, teren în suprafaţă de 216,25 mp, proprietate Pâţa Mihai şi Aurelia.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT