Hotărârea nr. 289/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 215/2001 privind aprobare PUD - SPATIU COMERCIAL P+1E, str. Suceava nr. 2C, teren in suprafata de 150 mp, proprietate Zeinedin Ravie

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr.  215/2001

privind aprobare PUDSPAŢIU COMERCIAL P+1E,

str. Suceava nr. 2C, teren în suprafaţă de 150 mp,

proprietate Zeinedin Ravie

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr.  215/2001 privind aprobare PUDSPAŢIU COMERCIAL P+1E, str. Suceava nr. 2C, teren în suprafaţă de 150 mp, în sensul supraetajării imobilului cu un etaj, pentru birouri, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Celelalte articole ale HCLM nr. 215/2001 rămân neschimbate.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 7040, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 18686 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17893/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Zeinedin Ravie conform contractului de schimb fără sultă nr. 2201/2001 autentificat de notar public Cristina Budei.

              Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. ZEINEDIN RAVIE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.289/ 18.05.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 54862 / 09.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Zeinedin Ravie pentru modificarea HCLM nr.  215/2001 privind aprobare PUDSPAŢIU COMERCIAL P+1E, str. Suceava nr. 2C, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Zeinedin Ravie.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 7040, este proprietate Zeinedin Ravie conform contractului de schimb nr. 2201/2001 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu are fuincţiunea de spaţiu comercial conform PUD aprobat prin HCLM nr. 215/2001.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil edificat cu AC nr. 3285/2005.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 150 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Suceava cu o deschidere de 14 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea spaţiului comercial existent P+1E pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+2E cu birouri la etajul II şi spaţii comerciale la parter şi etajul I. Au fost închiriate 4 locuri de parcare în parcarea publică existentă la strada Suceava.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E (10,50 m).

P.O.T. existent = 91 %                    C.U.T. existent = 1,82

P.O.T. propus = 91 %                                  C.U.T. propus = 3,53

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4048/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Faţade

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 8926 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1589/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr.  215/2001 privind aprobare PUDSPAŢIU COMERCIAL P+1E, str. Suceava nr. 2C, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Zeinedin Ravie, în sensul supraetajării imobilului cu un etaj pentru birouri.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                      

                

 

 

-an Urbanistic de Detaliu - Strada Suceava ni 2A__Cu n • i a n i a

UPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL P+1E CU UN NIVI L
«

LEGENDA

LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI PROPUSE

CAI DE COMUNICAȚIE

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

SPATII COMERCIALE; SERVICE DE INTERES GENERAL

SPATII PLANTATE

CONSTRUCȚIE SPAȚIU COMERCIAL CE SE SUPRAETAJAZA CU UN NIVEL

ACCESE PRINCIPALE

AUNIAMENr MENȚINUT

LOCURI DE PARCARE ÎNCHIRIATE DE LA S.C. „CONFORT URBAN" S.R.L

REGIM DC I PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI ÎNĂLȚIME I COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUIPROIECT: PUD SUPRAETAJARE SPAȚIU COMERCIAL P+1ECUUN NIVEL

LOCALITATEA CONSTANTA, Str. Suceava nr.2C BENEFICIAR: ZEINEDIN RAVIE__

DENUMIREA PLANȘEI:

REGLEMENTARI URBANISTICE


ÎNTOCMIT : ARH. CAMELIA RUSIJ


Pr.nr. 31/2006 Data: 11.06

Scara:

1/ 500


Planșa nr.