Hotărârea nr. 288/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 214/2001 privind aprobare PUD - LABORATOR INGHETATA, zona Baba Novac, str. Prelungirea Barbu Delavrancea nr. 9A, parcela A 672/7, lot 2+3, teren in suprafata de 2666 mp, proprietate SC ELION IMPORT EXPORT SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 214/2001

privind aprobare PUD - LABORATOR ÎNGHEŢATĂ,

zona Baba Novac, str. Prelungirea Barbu Delavrancea nr. 9A, parcela A 672/7, lot 2+3, teren în suprafaţă de 2666 mp, proprietate SC ELION IMPORT EXPORT SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 214/2001 privind aprobare PUD - LABORATOR ÎNGHEŢATĂ, zona Baba Novac, str. Prelungirea Barbu Delavrancea nr. 9A, parcela A 672/7, lot 2+3, teren în suprafaţă de 2666 mp, în sensul schimbării destinaţiei laboratorului de îngheţată P+1E în fabrică de îngheţată şi realizarea unor modificări la proiectul de execuţie, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Celelalte articole ale HCLM nr. 214/2001 rămân neschimbate.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 1478 şi 1480, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 16083 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 4129/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC ELION IMPORT EXPORT SRL conform contarctului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 595/2001, rectificat sub nr. 11699/2006 de notar public Florin Vişan

 

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC ELION IMPORT EXPORT SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 288/ 18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 60953 / 09.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC ELION IMPORT EXPORT SRL pentru modificarea HCLM nr. 214/2001 privind aprobare PUD - LABORATOR ÎNGHEŢATĂ, zona Baba Novac, str. Prelungirea Barbu Delavrancea nr. 9A, parcela A 672/7, lot 2+3, teren în suprafaţă de 2666 mp, proprietate SC ELION IMPORT EXPORT SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastrale 1478 şi 1480, este proprietate SC ELION IMPORT EXPORT SRL conform contarctului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 595/2001, rectificat sub nr. 11699/2006 de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile edificate cu AC din 2005.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 2666 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Prelungirea Barbu Delavrancea cu o deschidere de m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţiei laboratorului de îngheţată P+1E în fabrică de îngheţată şi realizarea unor modificări la proiectul de execuţie - AC din 2005. Proiectul propune amenajarea a 5 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter înalt.

P.O.T. existent = 51 %                    C.U.T. existent = 0,69

P.O.T. propus = 45,30 %                C.U.T. propus = 0,90

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 421/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 102/9294/2007                          - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30557 /2007

- ENEL ELECTRICA nr.  7020783/2007  - Aviz Sanitar nr.2- 3227/2007

                                                                        - Adresă Mediu nr. 7752 RP/2007

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1664/2007

                                                                        - Autorizaţie de Mediu nr. 676/2005

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 214/2001 privind aprobare PUD - LABORATOR ÎNGHEŢATĂ, zona Baba Novac, str. Prelungirea Barbu Delavrancea nr. 9A, parcela A 672/7, lot 2+3, teren în suprafaţă de 2666 mp, proprietate SC ELION IMPORT EXPORT SRL, în sensul schimbării destinaţiei laboratorului de îngheţată P+1E în fabrică de îngheţată şi realizarea unor modificări la proiectul de execuţie.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                      

                

 

 
lîziV _


•••

••

22

Bl

•C

IM

• • •a


adresa < «istanUL De 668( prelungire str. B.S.Delavjancea) parcela A672 7. lot 2 si 5 ui r:i i mi-ktari


S«- i 'imn