Hotărârea nr. 287/2007

Hotarare privind actualizarea HCLM nr. 481/2005 pentru modificarea HCLM nr. 381/2005 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic Zonal ZONA CAMPUS UNIVERSITAR CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind actualizarea HCLM nr. 481/2005

pentru modificarea HCLM nr. 381/2005 privind

aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal

ZONA CAMPUS UNIVERSITAR CONSTANŢA

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic zonal;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă actualizarea HCLM nr. 481/2005 pentru modificarea HCLM nr. 381/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ZONA CAMPUS UNIVERSITAR CONSTANŢA, municipiul Constanţa, teren în suprafaţă de 57,50 ha, în sensul schimbării regimului de înălţime de la P+1-2E la P+4-5E şi a funcţiunii în locuire, funcţiuni complementare locuirii şi cazare, pentru loturile adiacente străzii cpt. av. Alexandru Şerbănescu conform planului de situaţie anexat.

              În cadrul zonei studiate apar următoarele tipuri de proprietate :

- teren aparţinând domeniului public al municpiului Constanţa (Campusul universitar);

- teren aparţinând domeniului privat al municpiului Constanţa (în zona limitrofă Lacului Siutghiol);

- teren aparţinând domeniului privat al persoanelor fizice şi juridice (zona de locuinţe şi dotări).

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 287/ 18.07.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 61142 / 10.05.2007

 

             Urmare solicitării privind actualizare HCLM nr. 481/2005 pentru modificarea HCLM nr. 381/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ZONA CAMPUS UNIVERSITAR CONSTANŢA, municipiul Constanţa, teren în suprafaţă de 57,50 ha.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – În cadrul zonei studiate apar următoarele tipuri de proprietate :

-         teren aparţinând domeniului public al municpiului Constanţa (Campusul universitar);

-         teren aparţinând domeniului privat al municpiului Constanţa (în zona limitrofă Lacului Siutghiol) ;

-         teren aparţinând domeniului privat al persoanelor fizice şi juridice (zona de locuinţe şi dotări).

 

Propunerea – Având în vedere activele şi multiplele tranzacţii imobiliare din zonă şi faptul că la momentul elaborării documentaţiei PUZ baza de date cu privire la configuraţia terenurilor nu era actualizată, se propune modificarea documentaţiei în sensul reconfigurării căilor de acces, cu păstrarea funcţiunilor aprobate.

 

PROPUNERI SERVICIU :

                   Propunem actualizarea HCLM nr. 481/2005 pentru modificarea HCLM nr. 381/2005 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal ZONA CAMPUS UNIVERSITAR CONSTANŢA, municipiul Constanţa, teren în suprafaţă de 57,50 ha, în sensul schimbării regimului de înălţime de la P+1-2E la P+4-5E şi a funcţiunii în locuire, funcţiuni complementare locuirii şi cazare, pentru loturile adiacente străzii cpt. av. Alexandru Şerbănescu conform planului de situaţie anexat.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                              

                Arh. Ionuţ TOMA                                                         

                                                            Elaborat, Cristina STAMAT