Hotărârea nr. 286/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Sabinelor nr. 23, teren in suprafata de 280 mp, proprietate Camara Dan si Rodica Silvia

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E,

str. Sabinelor nr. 23, teren în suprafaţă de 280 mp,

proprietate Cămară Dan şi Rodica Silvia

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, cu asigurarea a 5 locuri de parcare în incintă, str. Sabinelor nr. 23, teren în suprafaţă de 280 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 289, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 1829 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 1200/1999 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Cămară Dan şi Rodica Silvia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2425/1998 autentificat de notar public Borună Chiraţa, certificatului de moştenitor nr. 83/1999 şi contractului de vânzare – cumpărare nr. 2965/1999 autentificate de notar public Mariana Lambrino.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CĂMARĂ DAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR286/18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 58224 / 08.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Cămară Dan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Sabinelor nr. 23, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate Cămară Dan şi Rodica Silvia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 289, este proprietate Cămară Dan şi Rodica Silvia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2425/1998 autentificat de notar public Borună Chiraţa, certificatului de moştenitor nr. 83/1999 şi contractului de vânzare – cumpărare nr. 2965/1999 autentificate de notar public Mariana Lambrino.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 280 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Sabinelor cu o deschidere de 14,10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+4E cu destinaţia de bloc locuinţe – 5 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 5 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 6 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+4E.

P.O.T. propus = 60 %                      C.U.T. propus = 3,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 510/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 30564 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- /2007

- Aviz Mediu nr. 1617 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL APARTAMENTE P+4E, str. Sabinelor nr. 23, teren în suprafaţă de 280 mp, proprietate Cămară Dan şi Rodica Silvia.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 


BILANȚ TERITORIAL

steren

Din acte ■    280.00 mp

Otn măsurători =    280,00 m

EXISTENT

PROPUS

SC

O.OOmp

168,00 r

SD

0,00 mp

858,31 r

POT.

0,00%

60,00%

C.U.T.

000

PROIECTANT GENEI


I»rrai

Vwj

Pil

talat (ratai»