Hotărârea nr. 285/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 129/2001

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 129/2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere Legea nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCLM nr. 129/2001 privind aprobarea PUD – Mamaia 2001, conform documentaţiei anexate (planuri) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice.

Toate modificările ulterioare aprobării HCLM nr. 129/2001 rămân în vigoare.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Direcţiei Administrare Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

                                                                                                     

     CONSTANŢA

     NR.285/ 18.05.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 60251 / 09.05.2007

 

 

                 Urmare solicitării pentru modificare HCLM nr. 129/2001 privind aprobarea PUD – Mamaia 2001.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafaţă de cca 292 ha, delimitat de Marea Neagră la est, lacul Siutghiol la vest, canalul între lacul Tăbăcărie şi Marea Neagră la sud şi limita administrativ teritorială la nord, este proprietate a persoanelor fizice şi juridice.

 

Având în vedere:

 

  1. condiţiile impuse turismului românesc de cerinţele privind standardele din domeniu şi alinierea sa la normele europene;
  2. solicitările operatorilor de turism din Staţiunea Mamaia ale căror contracte cu omologii lor din Uniunea Europeană care le impun standardele mai sus amintite;
  3. restituirile în natură a terenurilor revendicate care impun analiza unei mobilări reglementate şi studiate din punct de vedere urbanistic, în vederea creării unei imagini urbane corespunzătoare şi integrarea în fondul construit existent;

 

se propune modificarea HCLM nr. 129/2001 privind aprobarea PUD – Mamaia 2001, în conformitate cu planurile anexate.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT

 

 


HOTĂRÂRE

privind modificarea HCLM nr. 129/2001

Consiliul Local al Municipiului Constanța, întrunit în ședința ordinară din data //^f-2007.    ’    ’

Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ștefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură nr. 2 și referatul Serviciului Urbanism;

Având în vedere Legea nr. 50/1991, republicată și actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c” si alin. (5), lit “c” și art 115, alin (1) , lit." b" din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă modificarea HCLM nr. 129/2001 privind aprobarea PUD - Mamaia 2001, conform documentației anexate (planuri) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Terenul este proprietate privată a persoanelor fizice și juridice.

Art. 2-Toate modificările ulterioare aprobării HCLM nr. 129/2001 rămân în vigoare.

Art. 3 — Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Direcției Urbanism, Direcției Administrare Domeniului Public și Privat, Direcției Patrimoniu și Direcției Tehnic - Investiții, în vederea aducerii la îndeplinire și, spre știință, Prefecturii Județului Constanța.

X

Prezenta hotărâre a fost adoptată de ^^fconsilieri din 27 membrii.

- PREȘEDINTELE ȘEDINȚEI,

NRW/Jw.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR,


>-in(ZQ££.Q-


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA DIRECȚIA URBANISM SERVICIUL URBANISM

REFERAT

Nr. 60251 /09.05.2007

Urmare solicitării pentru modificare HCLM nr. 129/2001 privind aprobarea PUD - Mamaia 2001.

REGIMUL JURIDIC al imobilului - Terenul în suprafață de cca 292 ha, delimitat de Marea Neagră la est, lacul Siutghiol la vest, canalul între lacul Tăbăcărie și Marea Neagră la sud și limita administrativ teritorială la nord, este proprietate a persoanelor fizice și juridice.

Având în vedere:

1.    condițiile impuse turismului românesc de cerințele privind standardele din domeniu și alinierea sa la normele europene;

2.    solicitările operatorilor de turism din Stațiunea Mamaia ale căror contracte cu omologii lor din Uniunea Europeană care le impun standardele mai sus amintite;

3.    restituirile în natură a terenurilor revendicate care impun analiza unei mobilări reglementate și studiate din punct de vedere urbanistic, în vederea creării unei imagini urbane corespunzătoare și integrarea în fondul construit existent;

se propune modificarea-HCLM nr. 129/2001 privind aprobarea PUD - Mamaia 2001, înconformițatecuplanurile.anexate.

ARHITECT ȘEF,

Arii. Ionut TOMA /Z7    '

/

Elaborat,/(Sistina STAMAT

'K/
FOX NO. • 024154S69&


024158S505

03 2007 02-49PN PI


.jjj.JOOÎ 14:10 FAX ('2364 riQOS

©001


MINISTERUL mediului și dezvoltări» DURABILE 4 AgENȚIA- NAȚIONALA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

AGE JȚIA REGIONALĂ PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI ZiA

Slrado Regiment n Șiret, nr. Z, cod «00322, Galați    * \

AVIZ DE MEDIU Nf. 19 .din 23.O4JO06

Ca urmate « cererii adresate de PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA, cu . sediul în Constanța, B lui Tonus nr.51, înregistrată laA.R.PM Galați eu nr. 2402/30.10.2006, în urna analizării doc: mentclor transmise și a verificării, îo. baza Hotărârii Guvernului nr. 459/2005 privind reorganizarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului, Legii nr. 265/2000' pentru, aprobarea-O.U.CJ. nr. 19; *2005 privind protecția mediului, H.G. nr, 1076/2004 privind stabilirea procedurii di realizare a evs uării de mediu planuri și programe și. Ord. M.M.G.A. nr. 995/2006 pentru aprobarea, listei planurile și programelor care iufră sub incidența H.G. rir. î 076/2004, se emite:


AVIZ

pentru: PLAb URBANISTIC DE DETALIU „MODIFICARE P.U.D. MAMAIA 2001”, țȚf Constanța, Jud Constanța, promovat de S.C. Bine Terra Consulting SLR.L., în scopul aprobării de

către autorității locale, cu următoarele condiții:

Delimitările ol bețivului:    i •

Terenul mprinde practic întreaga stațiune Mamaia, aproximativ 292 hajîînd delimitat astiel: ■" . .N—limita teritoriului admimatrativ “ V—lacul Siutgol •

■ S- canal de legătură.între lacul Tâbăcărie și Marea Neagră.

• B-Marea Neagră

Pentru * perativitate în elaborarea șî implementarea proiectelor prevăzute în PUD Mamaia 2001, stațiuneafost împărțiiă în patru zofie:

. - zona A: tuprindc terenul în suțu afețâ de 100,147 ha, delimitat de canalul de legătură între

Lacul Tâ iăcărie și Măriră.Neagră, Marea Neagră,' centrala ONT șiB-dul Mamaia;

zona B: sprezinta terenul în suprafață de 3'7,847.ha delimitat do Podul Perla, B-dul Mamaia,'

centrala' »NT- și leacul Siutghiol;

- zona C: acoperă terenul în suprafață .de- 115,573 ha, .delimitat de centrala ONT, B-dtll-, A    Mamaia, imita teritoriului administrativ și Marea Neagră;

P - zonsD: sitarul cu suprafața de 28,631 ha, delimitat de centrala ONT, B~dul Mamaia, Lacul

Siuîgltiol și limita teritoriului administrativ;.

Alimentare cu g >a - din :

debit


■    - Captstda din subteran, siLuatăîn zoflâ lacului Siutghiol-Caragea Denuen

“î.Omc/s ,    :

■    . Cișmea I debit — 1,7 mc/s

■    Cișmea ÎI debit-1- 0,6 mc/s.

Adâncimea puțuri ar acestor captări este cuprinsă între 60 șil20 m.

Rețea de alunea *re:    ' . •

>    - Conductăadocțlune eu Dn = 600 mm oi.■■■    ■

• Conducte distribuție Dn 20Omrn. 250 mro.F,Dn 350 mm h șt Dn 400 xnm OU .

PrinliBd en Mcydwl PW £

Strada Ragtmant 11 Sli 1. nr;

2 GâfaV.'eod 800322

Imprimat pe Mnie raddata


www.aronwlrc E-mail' âfîce@gnEngUg


Tel-. 0238 463049 Fac 023B 471009


FROM : O-P.M- CONSTiWFl ^'/Oi 2PC7 1d:11 F .3    023B4?1009


FOX NQ. ; 0241546696


mY. 03 200? 02--50PM P2 @002

F-vaeus -e ape uzate: in rețeaua de^j^^iizapț tu^^^scă aparținând R A..J:A-; Constanța

Instulai i de epurare: Stafia de epurare Constanța Nord și Stițiudc Epurare de le. Rafinăria Petromi ia pentru zona nordica.

AJimeh tren cu energie etectrkâ; Prin branșamente )a rețeaua exisientă.

Alimenl irea cu energie termică.- Centrale termice proprii ce.utilizează drept’ combustibil gazele

niuturale    .    ...

Gospodi ria deșeurilor; deșeurik rezultate eoketate separai', pe categorii. în.recipiente ecologice (tsuropn ele),    •'    -

Acces au u:


? B-dul.Mamaia (lSțtnje.,17m, 2 fîredecjțeulație/sens)

“■ Alei existente ?’ Șoseade pmmenodîi ■    •    \.

Âmena}» tr spații rerxi: Se-vor respecta prevederile Regulamentului Genera! de Urbanism Parcaje:    vor respecta prevederile. Regulamentului General de Urbanism

Trotuare ți alei piețonale: Circulara pietonală șevflreaiiza pc'trotuare și alt-i.

PUDprev de:    '

Pentru io ia A:

X. în zcwt hotelului {xitus:. cazare. alimentație publica, apatii comerciale. p+4~5-> P+12-! 5

2.    ; Bazine Perla: P'’ X->P+M+10-15    .    ?■ t;

3.    Zona F sstauraniului Mefidiati: Keșu!MrsutcJ'iPr>;.HoîaiPt5-^; PO'i‘50-70%

4J între b, zin Ho.lel Sulina.și ftpsțaurânt Ffofis; spațiu yerde->Țeren sport    1,

<:,Restau ?iu Flora; Hotel'Pf‘12-15 .    ■    -    " ,

6. Resîau int Flora anexe: .?;> P+1 f piscine în față

7/Parearii Hotel Fipra: Extiadece confonfc pttșâițate -

»i,ZonuNîdody:Cpmplexturisi!Cp+5-8’'f;''-

O.-Zona V la 11-14: Motîifjcareregîșj.âe.înăi^țpie'P^ 1-2-^ P+3r4

10,    Terase ona Casinp: Alihtent^te ptAfic^-^ARrnsniaUe pub#țfi + Cioate la etâi

11.    Hotel 3'. mărea:.£xtnider<'cu-unLCorp:Pt4 '<.

lij Zona V; belului .Lotus- Urcare teleăor^:ra?^fcipibarc /funcțiune spații existente->Aiimeniaț^e publică

13JHotel ți uita: Extindere 'restaurant și hotidțfeP șî 1*^4

14l Extinde sAquâiand: Complex turistic.P+jH.5,.POT 40-70%

1 S.'Zona Ht tel Histiriâ-Prom^tada: Cazsuți'altfffcntâție'ptibltca P+î .2    .

l6; Grupsa iiarP<u:4a; Alică^ntatiepubK^e^iMXij'PȚ?. '    .

î 7. Zona Ht toi Țo«pia: Vilă turistică P+î-i-'^-^SriF . .;

18..’Ch»oșe I axagonsi Felîx: Locuiiițo de vacati|ă P+i*-2

14. Chioșc»Icoriloere Domleț: Locuințe ite vâcarițâ P-s 1 -2

201 Chioșc i itoritoare Aztir; Locuințe dș v^s^S)aă;?+1-2 •

21'. Zona nț! jazin Sirena.] .șiSirena2: ȘuprâttajareP->P-r)', cazare, alimentaiiepublicâ ,..

22. Zona H:< el Aurora; Alimentație publici câaare-P-?'2->P+3 PrinteO an reyc 4 ptsrer ■ imprimai py ftânie maewt* •

:ral: 0236 450049 ■Fax' ict </.iao>3


Ww.nnrtBBJe ■ £-rnaiț pWtee^eiWnal.m


SVsda Reflimen; !t Șiret. ;‘.A 2 Calau, eod 8W3 2

FROM : fi. P. M CONSTRWTfl 200'.' bl; li' F IZ    î ’IIJH

FOX NO. ■■ 0241546896


MAY. 03 2007 02:50PM P3


23. Zona I otel Victctia: Alimentație publică P, Terasă, "txic joacă copii, Amenajare lacuri artificiale Pentru Zc îs B

1.    ■ On Pli nge Jr.: xiinihoiel P+4-5 x

2.    . Zona i la L^c- Kbtal Sulina: Complex turistic P+4-5    ■

3.    Zonal fal Lac-Hotel Florida: Club P+2p-> Vilă turistică P+4-5

4.    Zona J fal Lac-pârcare căpiiânie; P+4-5, POT 50-70%

5.    Toate Jțîzfirite de ia Hotel Miorițapână la Hotel Csiraiman (Mal Lac)-. P+4-5 6- Zona. Zilăloanș-Lac: Două vile turistice P+4-5

7.    .'Zona* ub Sen: Vile turistice P+2-3, parcare

8.    Zona < ub Sen: Vile ritrisficcP+1-2, Club nautic P+1-2

9.    Zonal Iql Lac-p arcare căpitănicrClub nautic P+2    :    ’

Patrii ta ia C: ' .j    'J

1.    Zona I otel Maiăaiu; Parcare, piseinâ->Complex turistic P+5-8-

2.    Zona [otel Riviera-Bufct Internațional: Schimbare funcțiune din grup sanitar în alimentație    ]

publici •    -!    |

3.    Zonal otel Rex parcare:-hotel P+11->P+12-15    .

4.    Hotel < entral: Amenajare piscină (existeotăH terasS/reslaurant D+Tcrasfi acegerită

5.    Rcstau ont Palas-Pclican: HotelP+6->P-i'12 15

6.    Restsu sntMar^a Neagră: Restaurant P+ș>restau:*ant parter, cazare etaj    ; ;

7/ Zonari ^taurant.Doma:2 hoteluriJ aUtT«CTi.(aliepnblicâ,P+12-15

8.    Zona I atei Bonta: Vilă mrisUt&T+2-3->P+5-8

9.    .ZonaI iței Șiret: Vilă turistică P+l-2->P+5-8

10.    Zonaf ?tei Olt; Vi5ăturistică P+2-3->P+S-8    A ■

1L Zonal stei Central: Vilă turistici P+2->P’3-4, Hotel P+3-4->P+5-8    f .

. 12, Hote] •• țpollo: Extindere P+l (centru de; conferințe) și' P. (restaurant, bucătărie, sală fîtness’,

- recepți j    •    . " '    ;■ : !

■ H. Jupiter Junona: Piscina + anexe piscină +. scenă aooperiâ ■    ;

14; Bufet 1 tcmațiqȚial: Alimentație publică P->Alimentație publică +' Cazare P+ț    .

Pentruzou iD

1. Toate irizările: de la Hotel Miorița până ia Hotel CarainiuE_( Mal Lac): P+4i-5

2:. Zona .! fal Lac-vie-â-viț ;de parcaje Rex;. Platformă bctos-"> piscine, hotel; centru «ie afaceri.

’ al imeu ațîa publică P+U), POT 40-70% .    ■    Ț

3_' Zona 1 fal Ijjc vîs-ă-vis de Restaurant Central, 2 luturi: P+4~>P+4-5 + pișține + ijlimentaț^

.'public /    ■    ‘    :’i

4J Zonal mguin\Mal Lac: Baza a&țementP->Club nautic P+2+AneSțâP

. 1 •    .    î    .    ■*

Modul de. i tUâareâ suprafeței amplasamentului: .

-.ret 023S->60049 Fas: 0236-471009


•' Destin; ția / modul de utilizare

Propus

S construita -

% ;

Construcții eristice

6Î.%

Teren liber le construcții

Drumuri, al i carosabile

12%

Alei pieton: le-trotuare

8%:

Parcaje-plal brme carosabile

10%

Spații verzi

! 10%

TOTAL •

28X198 .

100%

PiWrtorHjgj adpxpei • Iwpiiwat pe hârtie «eddaiâ    -    _

SlîwJa Regatei 11 Siiau.hr. 2    www.airawi.TC

Gabii. aed SOtX 32    E-«na3-. oBjeaSairrnot.ro

£j" jiaa 07    15:11

; FROM : O- P-M- “0N5TRNTA ^'0? 2*>f“ ■    ?><    02SS47 TCiCS


user


FflK NO. ’- 0241546S'36


0241586505


p. 4


MW. 03 2007 02--51PM P4 ' ©0(J4


Se vor re pecta prevederile Regulamentului General tie Urbanism.    •?

Prin reoi țanizarca spațiul-ui nu-se fee modificări în statutul juridic al terenului, schimbări de încadrare jenîru circulația terenului.:    :'

Bzniterea vizuluî de mcdiu s-aiSciiiavându-ss îc yedere.'. ■    .    -    ...

~ av pul Coniitetultn Na^opal al Zonei Costiere, •    .    .

... - pl nul stabilește - reglementări ce asigura, potențialul urbanistic al zonei prin ocuparea ■ te murilor libere cu funcțiuni compatibile- cu ode existente;    ’    .    .    :

\    - m dini in șiona amplasamentului este supus activității umane în limite admisibile;    .

-    op niile exprimate de celelalte autorități prezente în Comitetul Special Constituîrși în Grupul

, Te inie de Lucru. '•'■•.    .    .    '

-    pt ictuf de vedere iavprabîî al A.F.M. Constanta    :    .

-    A: iaele eliberate de celelalte autorități:    ...    ; .    •    > '

'• certificat dewbanism nr. . 3986/27.09.2006 emis de Primăria Municipiului '.    ■    Constanța • ■ .    •    '    '    ••    .

/» -aviz or. 884 din data de 07.03.2007 al Comitetului Național al Zoiieî Costiere

Prezentul viz este valahii de la d&tâ emiterii, pe toată perioada de valabilitate, a pianului, dacă "nu intervin m difieSri afe acestuia. :    M ' '    ..    .    ..."    !>    .    ■.

Mcrespecti •ea condițiilor . prezentului aviz- constituie contravenție și se-pedepsește confppm prevederii! r legale în-vigoare.    . " .•    .    - •    J •    '

Titularul p anului are obligația de a solicita la A.P24. Constanța acordul de mediu pentru lucrările prevăzute î iP.U.D.

Prezentul e uz conține 4 (patru) pagini.    '    . ri    . ..

Carmen Ș^ NDU ;întocmit .M /Pnnted ofi recyc Minase? -fwpritnittpehai»ieeldai6_

Strada Rogtmaf 11 SWt nr. 2    ■

.Galați,'cod BWH î    .    -    ■iBALABAN Lent Juridic șt i Adriiinisfe^ttVj


wwW.OTnrfial.tp .E-mgih ffficeftMimgtiB.    ROMÂNIA' . 7: ^’- "

JUDEȚUL CONSTANȚA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚĂ

CERTIFICAT DE URBANISM

' Nr....................din.....

'    Ca urmare, a cererii adresate

în județul............................^^......... localitatea.............

cod poștal ..................sțp^^.A.2!^r............. nr. ^..^...bloc sc........

ap........înregistrat la nr.    data de.............

în baza prevederilor Legii nr. 50 din 29 iulie 1991, privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor

■    ■ v ■ '' CERTIFICĂ

Pențyu terenul și constru


Pentru terenul și construcțiile situate în județul CONST.. “!>........... ,

Nr. fișa cadastrală (Nr. carte funciară) ..................nufhărul Topografic ahparcelei

.......................................... sau identificat prin.....................

L REGIMUL JURIDIC    . . . ;    ; .

-Terenul este situat în intravilanul (extravilanul)...........

-    Imobilul este proprietatea (în administrâre)................................

dobândit prin:...............................................................................

-    Servituti care grevează asupra imobilului..................................

2. REGIMUL ECONOMIC

- Folosirea actuală a terenului este ... ti a terenului. stabilită njin-    Reglementări extrase din documentațiile de urbanism și amenajarea teritoriului sau din regulamentele aprobate care instituie un regim special asupra imobilului:

- zone protejate.................................................................................................

■    - interdicții temporare (definitive), de construire.............................................

3. REGIMUL TEHNIC    _

, - Procentul de ocupare a terenului (POT) existșnt................ propus .................:.

-    Coeficientul de utilizare a terenului (CUT) existent............. propus...................

-    Dimensiunile și suprafețele minime sau maxime ale parcelelor................................

Echiparea cu utilităti: zona dispune (nu dispune) de rețele de utilități (alimentare cu

apă, canalizare și alimentare cu energie electrică și termică).

Circulația autovehiculelor se face pe strada existentă ( iar cea a pietonilor pe trotuarele aferente.

Accesele se vor realiza din.............................................

și parcajele necesare se vor asigura........................................

/f


- alinierea terenurilor și a construcțiilor față de străzile adiacente terenului și distanțele construcțiilor față de proprietățile vecine................................:.....................................................

r înălțimea construcțiilor și caracteristicile volumetrice ale acestora:

înălțimea construcțiilor existente este de......................................., iar construcțiile propus

vor avea un regim de înălțime minimum......................................maxim .......v

- sistemul constructiv și principalele materiale de construcție permise:........
NU ȚINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE și are valabilitate luni de la data emiterii.    \    ■?'


■    ARHITECTEI

Arh. ionuț TOIVW INSPECTOR SȚEC.,

Achitat taxa de..................................din L    _

Transmis solicitantului la data de....................................200 direct (prin poștă).

PRELUNGIT VALABILITATEA CU................LUNI, până la data de...............

PRIMAR,


ARHITECT ȘEF,

. SECRETAR,    INSPECTOR SPEC., .

Data prelungirii valabilității...........................200_

Achitat taxa de..............................lei cu chitanța nr...................din...............200

Transmis solicitantului la data de....................................200_direct (prin poștă).

MEMORIU JUSTIFICATIV

. DENUMIREA OBIECTIVULUI :MODIFICARE HCLM 129/2001 PUD MAMAIA .    LOCALITATEA:    CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA

.    FAZA:    PU.D.

.    BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA,    .

•    PROIECTANT GENERAL: S.C. KALINIA PROIECT S.R.L.

PLANȘA “A”

1

Zona h.Lotus (325/2003)

Caz., al. publica, sp. comerciale P+ 4-5 -> P+12-15

2

Bazine Perla (294/2005)

P+8 -> P+M+10-15

3

Zona Rest Meridian

Restaurant P -> Hotel P+5-8, POT - 50-80%

4

Intre bazin H.Sulina si Rest.Flora

Spațiu verde -> Teren sport

5

Restaurant Flora

Hotel Spa P+12-15

6

Restaurant Flora anexe

P -> P+1 + piscine in fata

7

Parcare H.Flora

Extindere conform realitate

8

Zona Melody

Complex turistic P+8-10 + parcare

9

Zona Vila 11-14(182/2005)

Modificare reg. de inaltime P+1-2 ->P+3-4

10

Terase zona Casino (502/2005)

Al. Publica P+M -> Al. Publica + Cazare P+1+M

11

H. Dunarea

Extindere cu un corp P+4, cu restaurant la etaj 4

12

Zona h. lotus - Urcare Telegondola (117/2002)

Schimbare funcțiune si regim de inaltime spatii esistente-> P+1, Parter-Alim. Publica, Etaj-Cazare

13

Hotel Dacia (182/2005)

Extindere restaurant si hotel cu P si P+4

14

Extindere Aqualand (294/2005)

Complex turistic P+12-15, POT 40-70%

15

Zona h. Histria - Promenada

Cazare, alim. publica P+1-2

16

Grup sanitar Patria

Alim. Publica, cazare, P+2

17

Zona H. Tomis

Vila turistica P+1-2 -> P+3-4

18

Chioșc hexagonal Felix

Locuințe de vacante P+1-2

19

Chioșc răcoritoare Dorulet

Locuințe de vacante P+1-2-2 bucăți

20

Chioșc răcoritoare Azur

Locuințe de vacante P+1-2

21

Zona magazin Sirena 1 si Sirena 2

Supraetajare P -> P+1, Cazare, alim. publica

22

Zona H. Aurora

Alim. Publica, cazare, P+2 -> P+3

23

Zona H. Victoria

Alim. Publica P, Terasa, Loc joaca copii, Amenajare lacuri artificiale

24

Restaurant Dacia

Hotel D+P+M+15, restaurant D+P, piscina acoperita cu sala sport si beuty saloom D+P+1.

25

Gradina de vara Perla

Hotel P+Mez+5-8

26

Zona h. Victoria

D+P+2, D+P - parcare, Et 1 si 2 al. Publica si cazare

27

Ceas Solar

Al. Publica si cazare, P+2-3

28

Zona urcare Telegondola

Al. publica si comerț, P+1-2

29

Zona Trattoria II Calcio

Al. Publica + Cazare P+1+M

30

Zona Cazino - Bd. Mamaia

Al. Publica P+M -> Cazare, P+3-4, POT - 75%

31

Cazino

Complex hotelier, P+5-8 cu accente de P+12-15, Pot -70%

32

Parcari la nivelul solului

33

Parcari supraetajate

34

Zona rest. Doina - Promenada

P + 5

35

Zona h. Delta

Modificare regim inaltime -> P + 5-8

36

Zona rest. Doina

2 Vile turistice P+3-4

37

Zona h. Sulina

Vila turistica P+3-4

38

Zona strada Politiei

Vila turistica P+1 -> P+3-4

39

Zona rest. Orient

Vila turistica P+5-8, Alimentație publica si cazare P+2

40

Zona rest. Histria

2 Vile turistice P+3-4

41

H. Parc

Amenajare acces, extindere recepție

PLANȘA“B”

1

On Plonge Jr.

Minihotel P+5

2

Zona Mal lac - h. Sulina

Complex turistic P+5

3

Zona Mal lac - h. Florida (294/2005)

Club P+2p -> vila turistica P+5-6

4

Zona Mal Lac - parcare căpitănie

HOTEL, PISCINE, CENTRU AFACERI, ALIM,

PUBLICA P+5-8

5

Toate lotizările de la H.Miorița pana la H.Caraiman (Mal Lac)

(325/2003)

P+5-8

6

Zona vila Ioana - Lac

Doua vile turistice P+5

7

Zona club Sen

Vile turistice P+1-2, Club Nautic P+1-2

8

H. Miorița

Modif. Regim inaltime -> P+5-8

9

H. Florida

închidere terasa

10

Zona mal lac - Aquamagic

Al. Publica si cazare P+4

11

Zona rest, Picadilly

Cazare, al. publica, servicii conexe P+4-5

12

Zona Tic Tac

Modificare regim inaltime (pastrand funcțiunile): P+4-5 -> P+5-8

13

Zona Tic Tac

Modificare regim inaltime (pastrand funcțiunile): P+2-3 -> P+3-4

14

Parcari la nivelul solului

15

Parcari supraetajate

16

Zona mal Lac - Aquamagic

3 vile turistice, modificare regim inaltime la P+5-6

PLANȘA“C”

1

Zona H. Mamaia

Parcare, piscina -> Complex turistic P+5-8

2

Zona h. Riviera - Bufet

International

Schimbare funcțiune din grup sanitar in alim. publica

4

Zona H.Rex parcare (464/2002)

Hotel P+11 -> P+12-15

5

H. Central

Amenajare piscina (existenta) + terasa/restaurant D+Terasa acoperita. Supraetajare hotel existent P+3 ->P+4, corp nou P+6 cazare si SPA, extindere restaurant parter.

6

Restaurant Palas-Pelican (502/2005)

Hotel P+6 -> P+12-15

7

R. Marea Neagra (502/2005)

Restaurant P+1 -> restaurant parter, cazare etaj.

8

Zona rest. Dorna

2 Hoteluri, , alim. publica, P+12-15

9

Zona H. Dorna (182/2005)

Vila turistica P+2-3 -> P+12-15

10

Zona H. Șiret (294/2005)

Vila turistica P+1-2 -> P+12-15, Sp. Commercial la

Parter

11

Zona H. Olt (182/2005)

Vila turistica P+2-3 -> P+5-8

12

Zona H. Central (182/2005)

Vila turistica P+2 -> P+3-4, Hotel P+3-4 ->P+5-8

13

H. Apollo

Extindere : P+1 (centru de conferințe) si P (restaurant, bucătărie, sala fitness, recepție)

14

Jupiter- Junona

Piscina + anexe piscina + scena acoperita

15

Bufet internațional

Al. Publica P -> Al. Publica + Cazare P+1

16

Zona h. Majestic

Hotel P+8-10

17

Zona h. Mercur

Hotel P+5-8

18

Zona h. Rex

Vila turistica P+3-4

19

Zona Butoaie (Carmangerie)

Carmangerie -> Spatii cazare P+2-3

? kalinia proiect

20

Complex Savoy

Terasa

21

Parcari la nivelul solului

22

Parcari supraetajate

23

Zona La Fattoria

Modif. Regim inaltime -> P+5-6

24

Zona recepție Tabara Nord

Sens giratoriu

25

Zona Bicaz

Modificare reg. Inaltime P+3 -> P+4-5

PLANȘA “D”

1

Toate lotizările de la H.Miorița pana la H.Caraiman (Mal Lac) (435/2003, 182/2005, 325/2003)

P+5-8

2

Zona Mal Lac vis-â-vis de parcare Rex

Platforma beton -> Hotel, piscine, centru de afaceri, alim. publica. P+12-15, POT 40-70%.

3

Zona Mal Lac, vis-â-vis de Rest. Central, 2 loturi.

P+4 -> P+4-5 + piscine + al.publica

4

Zona Penguin - Mal lac

Baza agrement P -> Club Nautic P+3-4 Anexe

5

Zona h. Comandor - Mal lac

Complex hotelier, Club yahting. Proiect comun cu complex cazare, alimentație publica, dotări agreement P+4 existent.

6

Parcari la nivelul solului

7

Parcari supraetajate

8

Zona Pinguin

P + 7-8 cu parcari la parter

Comitetul Națio,-’..' Zonei Costiere

DECIZIE

.    adoptata in ședința C'NZC din data de

'    -28.02.2007

1. Titulatura propunerii

PUD - Modificare PUD Mamaia 2001, stațiunea Mamaia, jud. Constanta

2.    Inițiatorul

Propunerea a fost înaintata Comitetului Național al Zonei Costiere de către elaboratorul PUD -ului, dl. Traian Petrescu.

3.    Descrierea succinta a propunerii

Proiectul propune modificarea Planului Urbanistic de Detaliu Mamaia, aprobat prin HCLM 129/2001, având in vedere următoarele aspecte:

-    După 2001 au fost realizate o serie de investiții in stațiunea Mamaia, aprobate prin Hotărâri de Consiliu Local, pe baza unor documentații elaborate la nivel de PUD-uri, care au venit sa completeze PUD Mamaia 2001;

-    Tipologia terenului situat pe malul lacului Siutghiol si reglementările aprobate prin PUD mamaia 2001, impun reconfigurarea mobilării urbane in acord cu ridicarea topografica;

* - Necesitatea asigurării condițiilor de dezvoltare a turismului romanesc, impuse de cerințele privind standardele in domeniu si alinierea sa la normele europene, necesitatea generata inclusiv de solicitările agenților economici ce isi desfasoara activitatea in stațiunea Mamaia, ale căror contracte cu omologii lor din Uniunea Europeana si nu numai, le impun standardele menționate;

-    Necesitatea creării unei compoziții urbanistice dezvoltata atât pe orizontala cat si pe verticala, prin realizarea unor accente volumetrice si atenta distribuire a parcărilor, spatiilor verzi si a altor zone amenajate (Pietonale, spatii de agrement, piscine etc.)

4.    Decizia adoptata

Proiectul se avizează favorabil.

5.    Observații

»

La secretariatul Comitetului a fost depus si este in păstrare documentația privind PUD - Modificare PUD Mamaia 2001, stațiunea Mamaia, jud. Constanta

6. Situația voturilor exprimate

Prezenta decizie a fost adoptata cu 19 voturi pentru si 1 abținere.

Președintele Comitetului Național al Zonei Costiere

Secretar de Stat MMGA

Lucia Ana VARGA

Din partea Secretariatului Tehnic Permanent al Comitetului Național al Zonei Costiere

Direc


MEMORIU JUSTIFICATIV

« DENUMIREA OBIECTIVULUI :MODIFICARE HCLM 129/2001 PUD MAMAIA

•    LOCALITATEA:    CONSTANTA, STAȚIUNEA MAMAIA

•    FAZA:    P.U.D.

•    BENEFICIAR:    PRIMĂRIA MUN. CONSTANTA,

®    PROIECTANT GENERAL: S.C. KALINIA PROIECT S.R.L.

PLANȘA “A”

1

Zona h.Lotus (325/2003)

Caz., al. publica, sp. comerciale P+ 4-5 -> P+12-15

2

Bazine Perla (294/2005)

P+8 -> P+M+10-15

3

Zona Rest. Meridian

Restaurant P -> Hotel P+5-8, POT - 50-80%

4

Intre bazin H.Sulina si Rest.Flora

Spațiu verde -> Teren sport

5

Restaurant Flora

Hotel Spa P+12-15

6

Restaurant Flora anexe

P -> P+1 + piscine in fata

7

Parcare H.Flora

Extindere conform realitate

8

Zona Melody

Complex turistic P+8-10 + parcare

9

Zona Vila 11-14(182/2005)

Modificare reg. de inaltime P+1-2 ->P+3-4

10

Terase zona Casino (502/2005)

Al. Publica P+M -> Al. Publica + Cazare P+1+M

11

H. Dunarea

Extindere cu un corp P+4, cu restaurant la etaj 4

12

Zona h. lotus - Urcare Telegondola (117/2002)

Schimbare funcțiune si regim de inaltime spatii esistente -> P+1, Parter-Aiim. Publica, Etaj-Cazare

13

Hotel Dacia (182/2005)

Extindere restaurant si hotel cu P si P+4

14

Extindere Aqualand (294/2005)

Complex turistic P+12-15, POT 40-70%

15

Zona h. Histria - Promenada

Cazare, alim. publica P+1-2

16

Grup sanitar Patria

Alim. Publica, cazare, P+2

17

Zona H. Tomis

Vila turistica P+1-2 -> P+3-4

18

Chioșc hexagonal Felix

Locuințe de vacante P+1-2

19

Chioșc răcoritoare Dorulet

Locuințe de vacante P+1-2-2 bucăți

20

Chioșc răcoritoare Azur

Locuințe de vacante P+1-2

21

Zona magazin Sirena 1 si Sirena 2

Supraetajare P -> P+1, Cazare, alim. publica

22

Zona H. Aurora

Alim. Publica, cazare, P+2 -> P+3

23

Zona H. Victoria

Alim. Publica P, Terasa, Loc joaca copii, Amenajare lacuri artificiale

24

Restaurant Dacia

Hotel D+P+M+15, restaurant D+P, piscina acoperita cu sala sport si beuty saloom D+P+1.

25

Gradina de vara Perla

Hotel P+Mez+5-8

26

Zona h. Victoria

D+P+2, D+P - parcare, Et 1 si 2 al. Publica si cazare

27

Ceas Solar

Al. Publica si cazare, P+2-3

28

Zona urcare Telegondola

Al. publica si comerț, P+1-2

29

Zona Trattoria II Calcio

Al. Publica + Cazare P+1+M

30

Zona Cazino - Bd. Mamaia

Al. Publica P+M -> Cazare, P+3-4, POT - 75%

31

Cazino

Complex hotelier, P+5-8 cu accente de P+12-15, Pot -70%

32

Parcari la nivelul solului

33

Parcari supraetajate

34

Zona rest. Doina - Promenada

P + 5

35

Zona h. Delta

Modificare regim inaltime -> P + 5-8

36

Zona rest. Doina

2 Vile turistice P+3-4

37

Zona h. Sulina

Vila turistica P+3-4

38

Zona strada Politiei

Vila turistica P+1 -> P+3-4

S'39

Zona rest. Orient

Vila turistica P+5-8, Alimentație publica si cazare P+2

40

Zona rest. Histria

2 Vile turistice P+3-4

41

H. Parc

Amenajare acces, extindere recepție

PLANȘA“B”

1

On Plonge Jr.

Minihotel P+5

2

Zona Mal lac - h. Sulina

Complex turistic P+5

3

Zona Mal lac - h. Florida (294/2005)

Club P+2p -> vila turistica P+5-6

4

Zona Mal Lac - parcare căpitănie

HOTEL, PISCINE, CENTRU AFACERI, ALIM,

PUBLICA P+5-8

5

Toate lotizările de la H.Miorița pana la H.Caraiman (Mal Lac)

(325/2003)

P+5-8

6

Zona vila Ioana - Lac

Doua vile turistice P+5

7

Zona club Sen

Vile turistice P+1-2, Club Nautic P+1-2    .

8

H. Miorița

Modif. Regim inaltime -> P+5-8

9

H. Florida

închidere terasa

10

Zona mal lac - Aquamagic

Al. Publica si cazare P+4

11

Zona rest, Picadilly

Cazare, al. publica, servicii conexe P+4-5

12

Zona Tic Tac

Modificare regim inaltime (pastrand funcțiunile): P+4-5 -> P+5-8

13

Zona Tic Tac

Modificare regim inaltime (pastrand funcțiunile): P+2-3 -> P+3-4

14

Parcari la nivelul solului

15

Parcari supraetajate

16

Zona mal Lac - Aquamagic

3 vile turistice, modificare regim inaltime la P+5-6

PLANȘA“C”

1

Zona H. Mamaia

Parcare, piscina -> Complex turistic P+5-8

2

Zona h. Riviera - Bufet

International

Schimbare funcțiune din grup sanitar in alim. publica

4

Zona H.Rex parcare (464/2002)

Hotel P+11 -> P+12-15

5

H. Central

Amenajare piscina (existenta) + terasa/restaurant D+Terasa acoperita. Supraetajare hotel existent P+3 ->P+4, corp nou P+6 cazare si SPA, extindere restaurant parter.

6

Restaurant Palas-Pelican (502/2005)

Hotel P+6-> P+12-15

7

R. Marea Neagra (502/2005)

Restaurant P+1 -> restaurant parter, cazare etaj.

8

Zona rest. Dorna

2 Hoteluri, , alim. publica, P+12-15

9

Zona H. Dorna (182/2005)

Vila turistica P+2-3 -> P+12-15

10

Zona H. Șiret (294/2005)

Vila turistica P+1-2 -> P+12-15, Sp. Commercial la

Parter

11

Zona H. Olt (182/2005)

Vila turistica P+2-3 -> P+5-8

12

Zona H. Central (182/2005)

Vila turistica P+2 -> P+3-4, Hotel P+3-4 ->P+5-8

13

H. Apollo

Extindere : P+1 (centru de conferințe) si P (restaurant, bucătărie, sala fitness, recepție)

14

Jupiter - Junona

Piscina + anexe piscina + scena acoperita

15

Bufet internațional

Al. Publica P -> Al. Publica + Cazare P+1

16

Zona h. Majestic

Hotel P+8-10

17

Zona h. Mercur

Hotel P+5-8

18

Zona h. Rex

Vila turistica P+3-4

19

Zona Butoaie (Carmangerie)

Carmangerie -> Spatii cazare P+2-3


(V    .

i >    .,    KALINIA PROIECT    :

20

Complex Savoy

Terasa

21

Parcari la nivelul solului

22

Parcari supraetajate

23

Zona La Fattoria

Modif. Regim inaltime -> P+5-6

24

Zona recepție Tabara Nord

Sens giratoriu

25

Zona Bicaz

Modificare reg. Inaltime P+3 -> P+4-5

PLANȘA“D”

1

Toate lotizările de la H.Miorița pana

la H.Caraiman (Mal Lac) (435/2003, 182/2005, 325/2003)

P+5-8

2

Zona Mal Lac vis-â-vis de parcare Rex

Platforma beton -> Hotel, piscine, centru de afaceri, alim. publica. P+12-15, POT 40-70%.

3

Zona Mal Lac, vis-â-vis de Rest. Central, 2 loturi.

P+4 -> P+4-5 + piscine + al.publica

4

Zona Penguin - Mal lac

Baza agrement P -> Club Nautic P+3-4 Anexe

5

Zona h. Comandor - Mal lac

Complex hotelier, Club yahting. Proiect comun cu complex cazare, alimentație publica, dotări agreement P+4 existent.

6

Parcari la nivelul solului

7

Parcari supraetajate

8

Zona Pinguin

P + 7-8 cu parcari la parter

|


ÎNTOCMIT ABH. FELIX ARSENE


; i C KALINIA PRQIECT^sTrJ.

M-A

'3    f    4

r? fh    \


fffâfeoMt- jtofyiîn-,
I

i


-KALINIA PROIECT s.r.l. -STR.SABINELOR NR. 23, CONSTANTA 8700

* tel/fax 0241 831 222

O’


r w> y

■* *V»

\ a\ Jf\\

\ \    —.....1 - _    * j

ț    * VC*’

< ■ r    ~~    77L    ,    1

( T\CZ

Z\ \-JtoaM'^.,~--:pROIECTANT GENERAL

ytiNM

\. \    proiect


s.c. KALINIA PROIECT s.r.l

ițȚMWOhry Constanta $700


director artt Felie Anoie


ONectfr


MQWflURfHClîl nq/Moi PUMAK


ACCENTE VERTICALE, MAX P+20-22IWÎWMUOHU


kf proiect


arh. feSxkienc


famar proiect


faza


Proiectat


urii. Feiix Arior>!


îerenat


■arfa, itag. Slmona Tarsoaga


Verificat


irh.fB’wte


îltlul ffanuriîor


Scara


l/t$M


WicatiY plana


Ui


■ ■ ■ ■ I

LACUL SIUTGHIDL
LIMITA DE PROTECȚIE, 5m ACCENTE VERTICALE, MAX P+8
artiTefete

flurrar prolKt

Faza

Data

««•••

P.II.0.


l/îCOO


00


todlcaovplania

Ui

h ui**ariu' ******


ACCENTE VERTICALE, MAX P+20-22


«sun» l

ll


r.


FÎLIN/1


oroiec~


s.c. KALINIA PROIECT s.r.l


itr. MBIMnr.2$faatîrtaS7»


director arh. TdhAnene    h

1

73

I


MWIfKAKH(WH0wi


y


kfprolea

arh. Felii Anene

Humar proiect

faza

Data

P.U.D.

Proiectat


urt). F dlx flnene


Deienat


UTh. Bag. SJmona îarwaga


Verificat


arh FriliArienp


îltirl planurilor


Indicattr pfcnsa


Sara


î/ww


Revizia


oo
limita de


protecție, 5mO °

4    1 1    hl

"LJ «■ e«

J

0

a

O

1

1

1

I

0

0 o

-

o#*»»

- 1
jTP/țM- (d#Î7?Â7r?!/t

OBUNM


proiectWprolea

arti. Mixte    ;

Humar proiect

Faza

Data

tMt»

PM

Prd«w


b.fefoteurt). ita?. Slnwna Tanoaga

Verificat

arh. fdia Ariene

Titlul Șanurilor

îcara

firvlzla

MTOIURMIHME

1/2000

00

fcrilcxiv plama

-J4