Hotărârea nr. 284/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Razboieni nr. 66, teren in suprafata de 195 mp, proprietate Radu Ion si Georgeta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Războieni nr. 66, teren în suprafaţă de 195 mp,

proprietate Radu Ion şi Georgeta

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în limita proprietăţii, str. Războieni nr. 66, teren în suprafaţă de 195 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 4156/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 19358 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 15651/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Radu Ion şi Georgeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 26393/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat şi contractului de partaj voluntar nr. 1072/2001 autentificat de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. RADU ION, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 284/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 48176 / 08.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Radu Ion privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Războieni nr. 66, teren în suprafaţă de 195 mp, proprietate Radu Ion şi Georgeta.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 4156/1, este proprietate Radu Ion şi Georgeta conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 23693/1993 autentificat de fostul Notariat de Stat şi contractului de partaj voluntar nr. 1072/2001 autentificat de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile care se desfiinţează parţial.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 195 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Războieni cu o deschidere de 6,53 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune desfiinţarea parţială a imobilelor parter, supraetajarea locuinţei parter cu un nivel, modernizarea imobilului P+1E de la stradă. Proiectul propune asigurarea unui loc de parcare la parterul corpului de la stradă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 69,08 %              C.U.T. existent = 0,69

P.O.T. propus = 56,68 %                C.U.T. propus = 1,04

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 790/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Partiu                      

- Desfăşurări de front stradal                                             Avize

- Faţade                                                                     - Aviz Mediu nr. 2174 RP/2007

- Fotografii

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Războieni nr. 66, teren în suprafaţă de 195 mp, proprietate Radu Ion şi Georgeta.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

 


Plin ™«stic

I ■    ■ L/ ■ DE DETALIU

AMENAJARI INTERIOARE SI SUPRAETAJARE CONSTRUCȚIE EXISTENTA

A3 REGLEMENTARI

LEGENDA

E—LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI STUDIAT

REGLEMENTARI
CONSTRUCȚIE PROPUSA A SE supraetajași refatadiza CAROSABIL

TROTUARE SI ALEI PIETONALE SPATII VERZI

I I CONSTRUCȚII VECINE

REGIM DE ÎNĂLȚIME MAXIM

CÂH ACCES IN CLĂDIRE


Bf RADU ION SI GF0R5ETAFAZA

P.U.0