Hotărârea nr. 283/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE D+P+5-6E, str. Dionisie cel Mic nr. 52C, teren in suprafata de 1018 mp, proprietate Bela Constantin si Maria

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE D+P+5-6E,

str. Dionisie cel Mic nr. 52C, teren în suprafaţă de 1018 mp,

proprietate Bela Constantin şi Maria

 

 

           

Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007;

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 176/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE D+P+5-6E, cu asigurarea a 26 locuri de parcare în incintă, str. Dionisie cel Mic nr. 52C, teren în suprafaţă de 1018 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul RADET nr. 10248 /2007, ENEL ELECTRICA nr.  6023754/2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastrale 12813/5 şi 12813/4, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 41250 şi 41895 aşa cum rezultă din Încheierile nr. 53188/2006 şi 53192/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Bela Constantin şi Maria conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 1246/2006 şi 1247/2006 autentificate de notar public Grosu George.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BELA CONSTANTIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 283/ 18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 26743 / 08.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Bela Constantin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE D+P+5-6E, str. Dionisie cel Mic nr. 52C, teren în suprafaţă de 1018 mp, proprietate Bela Constantin şi Maria.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastrale 12813/5 şi 12813/4, este proprietate Bela Constantin şi Maria conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 1246/2006 şi 1247/2006 autentificate de notar public Grosu George.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor de producţie mici şi mijlocii şi cea de gospodărire comunală conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1018 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Dionisie cel Mic cu o deschidere de 26,82 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+5-6E cu destinaţia de imobil locuinţe - 26 apartamente. Proiectul propune amenajarea a 26 locuri de parcare la parterul clădirii şi la nivelul solului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de cca 6 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+5-6E (cca 21m).

P.O.T. propus = 53 %                      C.U.T. propus = 5,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4786/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                      

- Studiu însorire

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 3/46617/2007                            - Aviz  Brigada Pompieri nr.  11067/2006

- ENEL ELECTRICA nr.  6023754/2006  - Aviz Sanitar nr.2- 1984/2007

- ROMTELECOM nr.           1734/2006                - Aviz Mediu nr. 9468 RP/2007

- TERMOELECTRICA nr. 4419/2006       - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1611/2007

- RADET nr. 10248 /2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic Zonal – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE D+P+5-6E, str. Dionisie cel Mic nr. 52C, teren în suprafaţă de 1018 mp, proprietate Bela Constantin şi Maria.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 


( </*

r»    /

// T    o

//    □    n

i « . °

vk P

--♦    'to

0

>


-» T -

1

C -

1 -

S tr.% D

“Ln

«A1

—i    *-