Hotărârea nr. 282/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA D+P+1-2E si PISCINA, str. Tabla Butii nr. 1C, teren in suprafata de 265,45 mp, proprietate Muhscina Sorin

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1-2E şi PISCINĂ, str. Tabla Buţii nr. 1C, teren în suprafaţă de 265,45 mp,

proprietate Muhscină Sorin

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1-2E şi PISCINĂ, cu asigurarea a două locuri de parcare în incintă, str. Tabla Buţii nr. 1C, teren în suprafaţă de 265,45 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din Avizul Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral nr. 3/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19322, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 47396 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 11220/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Muhscină Sorin conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1898/2006 autentificat de notar public Cristina Budei

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MUHSCINĂ SORIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 282/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 22361 / 20.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Muhscină Sorin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1-2E şi PISCINĂ, str. Tabla Buţii nr. 1C, teren în suprafaţă de 265,45 mp, proprietate Muhscină Sorin.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19322, este proprietate Muhscină Sorin conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1898/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 265,45 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Tabla Buţii cu o deschidere de 11,42 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+1-2E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a două locuri de parcare la demisolul construcţiei, cu acces din strada Tabla Buţii. Spre limita sudică a proprietăţii se va construi o piscină.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 3 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+12-E.

P.O.T. propus = 65 %                      C.U.T. propus = 2,63

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 3054/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                 - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                      

- Faţade

 

Avize utilitati                                                           Alte avize

- RAJA nr. 420/29675/2006                                                - Aviz  Brigada Pompieri nr.  /2006

- ENEL ELECTRICA nr.  6022658/2006              - Aviz Sanitar nr.2- /2006

- ROMTELECOM nr.           1095 /2006                            - Aviz Gospodărirea Apelor nr. 3/2007

- CONGAZ nr. 9790/2006                                       - Aviz CNZC nr. 6360/2006

                                   

                                                                       

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1-2E şi PISCINĂ, str. Tabla Buţii nr. 1C, teren în suprafaţă de 265,45 mp, proprietate Muhscină Sorin.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU - P.U.D. MUN. CONSTANTA, STRADA TABLABUTII NR. IC
PUD - LOCUINȚA D+P+1E+2E RETRAS PROPRIETAR: SORIN MUHSCINA

REGLEMENTARI - ZONIFICARE FUNCȚIONALA SCARA 1:500


LEGENOA

■    LIMITE

ZZZZZi LIMITA ZONEI Of STUDIU C Z 1 LIMITA TERENULUI CARE A GENERAT PUO-UL ZZZZ3 TEREN PROPRIETATE MUHSCINA SORIN == UMITA OE PROPRIETATE

■    ZONIFICARE FUNCȚIONALA - EXISTENT

;-1 TERENURI PROPRIETATE PRIVATA

I-~    CALCAN EXISTENT

'    I    CAROSABIL

:    I    TROTUAR

;    i    taluz

I    TEREN NEAMENAJAT

:—: plaja

MAREA NEAGRA

■    ZONIFICARE FUNCȚIONALA - PROPUNERE

77777. CONSTRUCȚIE PROPUSA D-P-1E-2E RETRAS, FUNCȚIUNE LOCUiRE ETAJ RETRAS

—Z ALEI CAROSABILE OD SPATII VERZI AMENAJATE I-1 PISCINA

ACCESE

■REGLEMENTARI - PROPUNERE EOIFICABIL

I I ALINIAMENT

■    INDICATORI URBANISTICI

1

SUPRAFAȚA TEREN = 265.A5MP

C.U.T. » 2.63    /z<z,

P.O.T. « 65X    W.

REGIM ÎNĂLȚIME    O«-P«1E*2E RETRAS    iW

Hmax = 10.60M    x

arhitectura PLUS ffe    n ."| 1

AS/    >    C'    >//

/ 4î ARHITECTURA PLUS    cBBwiTA.m.««««jtu. «s

lllLU: LuLUINIA U'r»2t

LOCALIZARE. MUN CONSTANTA. STR TABLA BUTII. NR IC. JUO CONSTANTA

CLIENT MUHSCINA SCRIN

u- r -<9    vas.cSLU-DTiT    Ki T ĂT51

P'/nr

01/07

țWECTOR ARHDAN 0LANCEA    Zy. -12-    r.u.rT.rum a

cooroonator arh hora-iui.cscu w/fo ,AN 2007 ZONIFICARE FUNCȚIONALA

U4