Hotărârea nr. 281/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE, MODERNIZARE si SCHIMBARE FUNCTIUNE LOCUINTA si VOPSITORIE AUTO în CABINET MEDICAL OXIGENOTERAPIE – CAMERA HIPERBARICA, str. Sabinelor nr. 33, teren in suprafata de 318 mp, proprietate Ion Ion si Zamfira

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE, MODERNIZARE şi SCHIMBARE FUNCŢIUNE

LOCUINŢĂ şi VOPSITORIE AUTO

în CABINET MEDICAL OXIGENOTERAPIE – CAMERĂ HIPERBARICĂ,

str. Sabinelor nr. 33, teren în suprafaţă de 318 mp,

proprietate Ion Ion şi Zamfira

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE, MODERNIZARE şi SCHIMBARE FUNCŢIUNE LOCUINŢĂ şi VOPSITORIE AUTO în CABINET MEDICAL OXIGENOTERAPIE – CAMERĂ HIPERBARICĂ, str. Sabinelor nr. 33, teren în suprafaţă de 318 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3233/1 şi 3233/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 35744 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8511/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Ion Ion şi Zamfira conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2007/2005 autentificat de notar public Cristina Budei, pus la dispoziţia SC EUROHIPERBAR SRL conform declaraţiei autentificată sub nr. 2488/2006 de notar public Stamule Daniela.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. ION ION, Dlui. IVAŞCU AURELIAN, reprezentant al SC EUROHIPERBAR SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.281/18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 58218 / 08.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Ivaşcu Aurelian, reprezentant al SC EUROHIPERBAR SRL, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE, MODERNIZARE şi SCHIMBARE FUNCŢIUNE LOCUINŢĂ şi VOPSITORIE AUTO în CABINET MEDICAL OXIGENOTERAPIE – CAMERĂ HIPERBARICĂ, str. Sabinelor nr. 33, teren în suprafaţă de 318 mp, proprietate Ion Ion şi Zamfira.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastrale 3233/1 şi 3233/2, este proprietate Ion Ion şi Zamfira conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2007/2005 autentificat de notar public Cristina Budei, pus la dispoziţia SC EUROHIPERBAR SRL conform declaraţiei autentificată sub nr. 2488/2006 de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află imobile parter edificate conform AC nr. 2376/2000.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 318 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada cu o deschidere de m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi schimbarea funcţiunii imobilului existent P-P+M în cabinet medical – cameră hiperbarică.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P- P+M.

P.O.T. existent = 66,17 %              C.U.T. existent = 0,80

P.O.T. propus = 79,47 %                C.U.T. propus = 0,93

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 323/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Desfăşurări de front stradal

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30563/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 3559/2007

- Aviz Mediu nr. 2785 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1663/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 349/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE, MODERNIZARE şi SCHIMBARE FUNCŢIUNE LOCUINŢĂ şi VOPSITORIE AUTO în CABINET MEDICAL OXIGENOTERAPIE – CAMERĂ HIPERBARICĂ, str. Sabinelor nr. 33, teren în suprafaţă de 318 mp, proprietate Ion Ion şi Zamfira.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT              


UI    •    a u'U

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

40 40A


EXTINDERE, MODERNIZARE SI SCHIMBARE FUNCȚIUNE CONSTRUCȚIE EXISTENTA DIN VOPSITORIE AUTO SI LOCUINȚA IN CABINET MEDICAL "OXIOENOTERAPir • CAMERA HIPERBARICA

REGLEMENTARI URBANISTICE

29


LEGENDA


■ ■■Elf I UNTA ZONfl SUMATE


CAROSABf. EXISTENT • STR SABINELOR

PC1QNM - SIR SABINELOR

CURII - VECINAÎATI

CONSTRUCȚII EXISTENTE - DESTINAȚIA LOCLWTE

CONSîRUCîn EXISTENTE - OESlINAllL ALIMENTATE PUBLICA

40 00MP

61.76 MP41WIANEN1 EXISTENT. MEMTWOÎ . PSCFUS

SECȚIUNI PRW TERN

S+P+1E


REGIM DE INALflMf


ACCES: PRINCIPALE >H ClAQiRf

B4BIS
P.U.D.


h/l« 2SB.7 / 404,8 (0.12mp)


1/250


REGLEMENTARI URBANISTICE


CONSTANTA STR SABINELOR NR. 33 ION ION Sl ION ZAMFIRA - oroprietar| JROHII----------er


ARH GEORGETA ZAHARESC ARH SERGHEI PETROVOMrt.aaâMENT


P2


Allplan 2006