Hotărârea nr. 280/2007

Hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 226/2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 226/2007

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 226/2007 care aprobă modificarea HCLM nr. 575/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+4-5E, b-dul Mamaia nr. 231, teren în suprafaţă de 250 mp, proprietate SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL, în sensul schimbării funcţiunii parterului şi demisolului în alimentaţie publică şi birouri, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

Terenul, identificat cu nr. cadastral 15276, este proprietate SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1882/2006 la Biroul Notarului Public Mariana Lambrino.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.280/18.05.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 58220 / 08.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de S.C. Seaside Estate Company S.R.L. privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 226/2007 pentru modificarea HCLM nr. 575/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+ 4-5E, b-dul Mamaia nr. 231, teren în suprafaţă de 250 mp, proprietate  SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15276, este proprietate privata  S.C. SEASIDE ESTATE COMPANY S.R.L., conform contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 1882 din 13.09.2006 la Biroul Notarului Public Mariana Lambrino

 

                 Având în vedere eroarea strecurată în textul Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 226/11.04.2007, cu privire la refuncţionalizarea parterului imobilului, propunem îndreptarea erorii materiale în sensul că schimbarea de funcţiune în spaţii de alimentaţie publică şi birouri se va face la nivelul parterului şi demisolului şi nu doar la nivelul parterului, aşa cum eronat s-a specificat.  

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 226/2007 care aprobă modificarea HCLM nr. 575/2006 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL BIROURI D+P+4-5E, b-dul Mamaia nr. 231, teren în suprafaţă de 250 mp, proprietate SC SEASIDE ESTATE COMPANY SRL, în sensul schimbării funcţiunii parterului şi demisolului în alimentaţie publică şi birouri, cu păstrarea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                             Elaborat, Cristina STAMAT