Hotărârea nr. 28/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINATIE IMOBIL IN SEDIU FIRMA SI SERVICII, str. Poporului nr. 150, teren in suprafata de 389 mp, proprietate Maria Angela si Nagy Florina Cristina

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SCHIMBARE DESTINAŢIE IMOBIL ÎN SEDIU FIRMĂ ŞI SERVICII,

str. Poporului nr. 150, teren în suprafaţă de 389 mp,

proprietate Maria Angela şi Nagy Florina Cristina

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINAŢIE IMOBIL ÎN SEDIU FIRMĂ ŞI SERVICII, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Poporului nr. 150, teren în suprafaţă de 389 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 2754, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 6290 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 5797/1999 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Maria Angela şi Nagy Florina Cristina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 6026/1999 autentificat de notar public Eugenia Trifu şi certificatului de moştenitor nr. 124/2005 autentificat de notar public Stamule Daniela.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei MARIA ANGELA, Dnei. NAGY FLORINA CRISTINA în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR 28/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 1342 / 08.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Maria Angela privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINAŢIE IMOBIL ÎN SEDIU FIRMĂ ŞI SERVICII, str. Poporului nr. 150, teren în suprafaţă de 389 mp, proprietate Maria Angela şi Nagy Florina Cristina.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 2754, este proprietate Maria Angela şi Nagy Florina Cristina conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 6026/1999 autentificat de notar public Eugenia Trifu şi certificatului de moştenitor nr. 124/2005 autentificat de notar public Stamule Daniela.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren există o locuinţă S+P+1E care se menţine şi o anexă parter – garaj - care se transformă în sediu de firmă şi prestări servicii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 389 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Poporului cu o deschidere de cca 20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţiei imobilului parter existent în sediu firmă şi prestări servicii. Se va asigura un loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E pentru locuinţă şi parter pentru sediu firmă.

P.O.T. existent = 45 %                        C.U.T. existent = 1,13

P.O.T. propus = 45 %                         C.U.T. propus = 1,13

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.695 /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10689/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 10887/2006

- Aviz Mediu nr.  RP 7215/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1468/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINAŢIE IMOBIL ÎN SEDIU FIRMĂ ŞI SERVICII, str. Poporului nr. 150, teren în suprafaţă de 389 mp, proprietate Maria Angela şi Nagy Florina Cristina.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT