Hotărârea nr. 279/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Crisului nr. 13, teren in suprafata de 200 mp, proprietate Lefter Jana, Lefter Marian si Micu Nicoleta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Crişului nr. 13, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Lefter Jana, Lefter Marian şi Micu Nicoleta

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data ______ 2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Crişului nr. 13, teren în suprafaţă de 200 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 20564, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 106695 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 70485/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Lefter Jana, Lefter Marian şi Micu Nicoleta conform deciziei nr. 90/1993 emisă de Consiliul Judeţean Constanţa, iar construcţiile aparţin sus numiţilor conform certificatului de moştenitor nr. 2811/1989 autentificat de fostul Notariat de Stat, rectificat sub nr. 3060/2007 de notar public Calmuschi Paraschiva.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. LEFTER JANA, Dlui. LEFTER MARIAN, Dnei. MICU NICOLETA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de ___ consilieri din 27 membrii.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 279/ 18.05.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 57168 / 08.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Lefter Jana privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Crişului nr. 13, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Lefter Jana, Lefter Marian şi Micu Nicoleta.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 20564, este proprietate Lefter Jana, Lefter Marian şi Micu Nicoleta conform deciziei nr. 90/1993 emisă de Consiliul Judeţean Constanţa, iar construcţiile aparţin sus numiţilor conform certificatului de moştenitor nr. 2811/1989 autentificat de fostul Notariat de Stat, rectificat sub nr. 3060/2007 de notar public Calmuschi Paraschiva.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află un imobil edificat în conformitate cu AC nr. 45223/1971 şi AC nr. 19951/1976.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 200 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Crişului cu o deschidere de 8,02 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune supraetajarea locuinţei parter existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 64,47 %              C.U.T. existent = 0,64

P.O.T. propus = 64,47 %                C.U.T. propus = 1,45

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în localitate                                           - Memoriu justificativ

- Încadrare în zonă                                                  - Certificat urbanism nr. 4736/2006

- Situaţia existentă sc. 1:500                                             

- Regimul de proprietate sc.1:500                                    

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                 Avize

- Reglementări edilitare sc.1:500                           - Aviz Mediu nr. 1109 RP/2007

- Studiu însorire

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Crişului nr. 13, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Lefter Jana, Lefter Marian şi Micu Nicoleta.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT