Hotărârea nr. 278/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Mircea cel Batran nr. 134A, teren in suprafata de 161,78 mp, proprietate Staicu Gheorghe

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Mircea cel Bătrân nr. 134A, teren în suprafaţă de 161,78 mp,

proprietate Staicu Gheorghe

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. Mircea cel Bătrân nr. 134A, teren în suprafaţă de 161,78 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 9390, este proprietate Staicu Gheorghe conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2250/2005 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. STAICU GHEORGHE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.278/ 18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 53570 / 07.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Staicu Gheorghe privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Mircea cel Bătrân nr. 134A, teren în suprafaţă de 161,78 mp, proprietate Staicu Gheorghe.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 9390, este proprietate Staicu Gheorghe conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2250/2005 autentificat de notar public Ciprian Alexandrescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 161,78 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Mircea cel Bătrân cu o deschidere de 10,09 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea şi supraetajarea locuinţei existente parter pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 45,11 %              C.U.T. existent = 0,45

P.O.T. propus = 66,95 %                C.U.T. propus = 1,01

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 1637/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 3844 RP/2006

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 252/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Mircea cel Bătrân nr. 134A, teren în suprafaţă de 161,78 mp, proprietate Staicu Gheorghe.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

 
PUD


l'l AN URBANISTIC DE DETALIU

UMtîh WTINI it Hft m SUPRAETAJARE CU UN NIVEL LOCUINȚA "P1 AMP, AftAMl NI U» MIHC » A cel BATRAN. nr. 134A. Loc. Constante MINI i it,lAH îiTAICU OHEORGHE

P2


REGLEMENTARI


LEGENDA:LIMITA ZONEI STUDIATE


TEREN LIBERSUPRAFAȚA TERENULUI^ 153.23mp___

SUPRAFAȚA CONSTRUITA PROIECTATA • 102.60 mp SUPRAFAȚA DESFASURATA TOTALA - 205.20mp PO,T, PROPUS • 66.95% C.U.T. PROPUS - 1.33

gH‘SC plandesign s r l

PLAN de SITUAȚIE SITUAȚIA PROPUSA


e<C ESTETIC DESIGN S R L.

PROIECTAT


CARH.LIVIU SCURTULESCU


DESENAT


ING SAVIN NARCIS


FAZA:

P.U.D.


DATA: APR. 2007


SCARA:

1:500 1:10.000