Hotărârea nr. 277/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMA S+P+1E, str. Pandurului nr. 48A, teren in suprafata de 40 mp, proprietate SC UNIVERSAL MALEX SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S+P+1E,

str. Pandurului nr. 48A, teren în suprafaţă de 40 mp,

proprietate SC UNIVERSAL MALEX SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S+P+1E, str. Pandurului nr. 48A, teren în suprafaţă de 40 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 2592/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 17361 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 1758/2001 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC UNIVERSAL MALEX SRL conform contractului de partaj voluntar nr. 6543/2000 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC UNIVERSAL MALEX SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.277/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 55162 / 07.05.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de Popa Rada, reprezentant al SC UNIVERSAL MALEX SRL, privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S+P+1E, str. Pandurului nr. 48A, teren în suprafaţă de 40 mp, proprietate SC UNIVERSAL MALEX SRL

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 2592/2, este proprietate SC UNIVERSAL MALEX SRL conform contractului de partaj voluntar nr. 6543/2000 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 40 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea Pandurului cu o deschidere de 6,79 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+1E cu destinaţia de sediu de firmă. Proiectul propune amenajarea unui garaj la parterul imobilului.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E.

P.O.T. propus = 90 %                      C.U.T. propus = 1,80

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 2719/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Partiu                      

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  10666/2006

- Aviz Sanitar nr.2- 9069/2006

- Aviz Mediu nr. 6049 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1527/2006

 

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU FIRMĂ S+P+1E, str. Pandurului nr. 48A, teren în suprafaţă de 40 mp, proprietate SC UNIVERSAL MALEX SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 

3


Plan urbanistic


detaliu


LEGENDA: SEDIU FIRMA P+lLIMIÎÂ ZONtl STUDIATE

LIMITA IBfll AFERENT CONSTRUCȚIEI PROPUSE

construcții existente menținute

CONSTRUCȚII PROPUSE

ACCES PRINCIPAL

ACCES SECUNDAR

TROTUAR CAROSABIL

SPAȚIU VERDE

LEGENDA:

SUPRAF. TEREN CONF. ACT= 4O.OOAP SUPRAF. CONSIR. PROIECTATA^ tt.OOmp SUPRAF. DESFASURATA PROIECTATA^ Z2.00mp P.O.I ex.sfenl = O %    CUT = 0.0

P.O.T. proieJaT = 90%; C.U.T =1.8

1.    SEDIU FIRMA P+l

2.    TROTUAR

3.    SPAȚIU VERDE

NUME

SEMNAȚI R\

CERINȚA

REFEJ

ltt_AE.Ml.IA>


BIROU INDIVIDUAL ARH.NARUJA BOCUNESCU nr.019


SPECIFICAȚIE

NUME

SEMNĂTURĂ 1

SEE PROIECT

ARII BOCUNESCU N

7T;

PROIECTAT

ARII BOCUNESCU N

DESENAT

SINC. R. MORAR

*

ZZ

1/ 500

DATA:07.2006


MAI FA SRL C-TA, AI. 1


TITLU PRO1

FIRMA P‘l


riTi.t' PLAS

RECLEMEN