Hotărârea nr. 276/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+M+2E – SPATIU COMERCIAL, SHOW-ROOM si APARTAMENTE, sos. Mangaliei nr. 118-120, teren in suprafata de 626,40 mp, proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL S+P+M+2E –

SPAŢIU COMERCIAL, SHOW-ROOM şi APARTAMENTE,

şos. Mangaliei nr. 118-120, teren în suprafaţă de 626,40 mp,

proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+M+2E – SPAŢIU COMERCIAL, SHOW-ROOM şi APARTAMENTE, cu asigurarea a 15 locuri de parcare în incintă, şos. Mangaliei nr. 118-120, teren în suprafaţă de 626,40 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 100648, este proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL conform actului de alipire nr. 305/2007 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC GAMARO CONSTRUCT SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.276/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 58219 / 08.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC GAMARO CONSTRUCT SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+M+2E – SPAŢIU COMERCIAL, SHOW-ROOM şi APARTAMENTE, şos. Mangaliei nr. 118-120, teren în suprafaţă de 626,40 mp, proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 100648, este proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL conform actului de alipire nr. 305/2007 autentificat de notar public Doiniţa Crişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii în urma demolării conform AD nr. 184/2006 şi notei de constatare nr. 60/2007.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 626,40 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la şos. Mangaliei cu o deschidere de m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+M+2E cu destinaţia de garaj pentru 8 autoturisme la subsol, spaţii comerciale, show-room la parter şi mezanin, locuinţe la etajele 1 şi 2 (4 apartamente). Proiectul propune amenajarea la nivelul solului, în limita proprietăţii, a încă 7 locuri de parcare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 2,50 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+M+2E.

P.O.T. propus = 63 %                      C.U.T. propus = 2,57

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 890/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500

- Plan parcare                                  

- Desfăşurări de front stradal

- Faţadă

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 12784 /2007

- Aviz Sanitar nr.2- 10347/2007

- Aviz Mediu nr. 3489 RP/2007

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1686/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL S+P+M+2E – SPAŢIU COMERCIAL, SHOW-ROOM şi APARTAMENTE, şos. Mangaliei nr. 118-120, teren în suprafaţă de 626,40 mp, proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

          Arh. Ionuţ TOMA                                       

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

 


PUD


PLAN URBANISTIC DE DE TAL 1-0

CONSTRUIRI IMOBIL S+P»M» 22 «SPAȚIU COMERCIAL SHOVmOOM M LOCUINȚE COLECTIVE

3. REGLEMENTARI URBANISTICE


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA

LEGENDA

• «.LIMITA ZONA STUDIATA

— LIMITA TEREN AFERENT P U D.

teitm

proprietate privata S.C. GAMARO-CONSTRUCT JM.

SI = S2€, 40 mp { acte )

« 641.00 mp | maautalof» |

Q locuințe colective ] LOCUINȚE INDIVIDUALE ] ANEXE GOSPODĂREȘTI J CURȚI CONSTRUCȚII ] SPATII COMERCIALE ] UNITATI DE ALIMENTAȚIE PUBLICA ] STATII DE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI J CONSTRUCȚII PROPUSE J CIRCULAȚII CAROSABILE

Q CIRCULAȚII PIETONAJ^^'^^

J SPATII VERZI ACCESE PIETO

ACCES AUTO-

ACCES AUTO-


COEFICIENȚI URBANISTICI

SITUATIA EXISTENTA


SITUAȚIA PROPUSA


ARIE TEREN

641,00 mp

ARIE CONSTRUITA

92,00 mp

ARIE DESFASURATA

92,00 mp

P.O.T.

14,35 %

C.U.T.

0,14


ARIE TEREN

641,00 mp

ARIE CONSTRUITA

312,00 mp

ARIE DESFASURATA

1569.00 mp

P.O.T.

63,00 %

C.U.T.

2.57'TPfr’frfi’Tr’rr’Fir3    STR. PATRIE NH. 21

TENTEI    “

WW 3.H.L CDWSTOOTÂ    TFu'FAXjWl^O

proiect: RE 81 COHSULTf.HTÂ

www.sc-ter tet-sr

î« C0t#8TBU»n-

PROIECTAT

Arh. A. Bescuca

DESENAT

Arh. A. Bescuca

VERIFICAT

Arh. A. Bescuca

SEF PROIECT

Arti. A. Bescuca

SCARA

1:500


CONSTRUIRE IMOBIL S+P+M+2E • SPAȚIU COMERCIAL, SHOWROOM Si LOCUINȚE COLECTIVE

CONSTANTA, SOSEAUA. MANGALIEI NR 118-120

Beneficiar S.C. GAMARO-CONSTRUCT S.R.L.


REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA

PUD.


PLANȘA

A3