Hotărârea nr. 275/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE D+P+6-7E, bd. IC Bratianu nr. 61 bis, teren in suprafata de 460 mp, proprietate SC MEDGAZ SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

                        H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+6-7E,

bd. IC Brătianu nr. 61 bis, teren în suprafaţă de 460 mp,

proprietate SC MEDGAZ SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+6-7E, cu asigurarea a 22 locuri de parcare în incintă, bd. IC Brătianu nr. 61 bis, teren în suprafaţă de 460 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr. 7020275/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 3109, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 6712  aşa cum rezultă din Încheierea nr. 20815/2004 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate SC MEDGAZ SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1901/2002 autentificat de notar public Maria Stan.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC MEDGAZ SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.275/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 38644 / 22.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC MEDGAZ SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+6-7E, bd. IC Brătianu nr. 61 bis, teren în suprafaţă de 460 mp, proprietate SC MEDGAZ SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 3109, este proprietate SC MEDGAZ SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1901/2002 autentificat de notar public Maria Stan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona unităţilor industriale mici şi mijlocii productive şi de servicii conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 460 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. IC Brătianu cu o deschidere de 22,70 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime D+P+6-7E cu destinaţia de locuinţe – 22 apartamente. Proiectul propune amenajarea la demisol şi la parter a 22 locuri de parcare în sistem Klaus.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 4,10 m de stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+6-7E (25 m).

P.O.T. propus = 80 %                      C.U.T. propus = 7,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                        Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 185/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                 - Studiu geotehnic

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                  Alte avize

- RAJA nr. 19/2706/2007                                        - Aviz  Brigada Pompieri nr. 30511/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7020275/2007               - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1655/2007

- ROMTELECOM nr.           103/2007                              - Aviz Mediu nr. 870 RP/2007

- CN CFR nr. 7/2/302/2007                                   

- CONGAZ nr. 1158/2007                                      

- RADET nr.  482/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE D+P+6-7E, bd. IC Brătianu nr. 61 bis, teren în suprafaţă de 460 mp, proprietate SC MEDGAZ SRL.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                 

          Arh. Ionuţ TOMA                                        

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

I


/z *

0