Hotărârea nr. 274/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - HALA PRODUCTIE si DEPOZITARE DECORATIUNI pentru TORTURI, b-dul I.C.Bratianu nr. 131, teren in suprafata de 1280 mp, proprietate SC TRYGLA LTD SRL

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - HALA PRODUCTIE şi

DEPOZITARE DECORATIUNI pentru TORTURI,

b-dul I.C.Bratianu nr. 131, teren în suprafaţă de 1280 mp,

proprietate SC TRYGLA LTD SRL

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - HALA PRODUCTIE şi DEPOZITARE DECORATIUNI pentru TORTURI, cu asigurarea a 16 locuri de parcare în limita proprietăţii, b-dul I.C.Bratianu nr. 131, teren în suprafaţă de 1280 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 1554/26/2/4, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43725 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 1716/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC TRYGLA LTD SRL conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 272/2005, rectificat sub nr. 966/2005 şi sub nr. 1674/2005 de notar public Chiraţa Borună.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC TRYGLA LTD SRL, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                                  CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.274/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 54169 / 08.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de SC TRYGLA LTD SRL privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - HALA PRODUCTIE şi DEPOZITARE DECORATIUNI pentru TORTURI, b-dul I.C.Bratianu nr. 131, teren în suprafaţă de 1280 mp, proprietate SC TRYGLA LTD SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 1554/26/2/4, este proprietate SC TRYGLA LTD SRL conform contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 272/2005, rectificat sub nr. 966/2005 şi sub nr. 1674/2005 de notar public Chiraţa Borună.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona centrelor de cartier conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1280 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea carosabilă de acces din str. Alecu Russo cu o deschidere de 27,20 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de hală producţie şi depozitare decoraţiuni pentru torturi la parter şi sediu firmă la etaj. Proiectul propune amenajarea a 16 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 15 m de la aleea carosabilă şi 7,50 m de la limita dinspre calea ferată a terenului.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 45 %                      C.U.T. propus = 1,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4309/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 522/42078/2006                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 10755 /2006

- ENEL ELECTRICA nr.  6023345/2006  - Aviz Sanitar nr.2- 14546/2006

- Regionala CFR nr. 7/2/305/2007                        - Aviz Mediu nr. 8943 RP/2006

                                                                        - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1605/2007

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL P+1E - HALA PRODUCTIE şi DEPOZITARE DECORATIUNI pentru TORTURI, b-dul I.C.Bratianu nr. 131, teren în suprafaţă de 1280 mp, proprietate SC TRYGLA LTD SRL.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 


SCTRYGLALTD SRL

REGLEMENTARI

arh. M. BELL

. teh. G. Cucu

506/2006