Hotărârea nr. 273/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+M, str. prel. Mesterul Manole lot 46, teren in suprafata de 250 mp, proprietate Hanu Eugen si Izabela Mariana

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M,

str. prel. Meşterul Manole lot 46, teren în suprafaţă de 250 mp,

proprietate Hanu Eugen şi Izabela Mariana

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, cu asigurarea unui loc de parcare în incintă, str. prel. Meşterul Manole lot 46, teren în suprafaţă de 250 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 6069, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 20993 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 51291/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Hanu Eugen şi Izabela Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3537/2006 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. HANU EUGEN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.273/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

R E F E R A T

Nr. 52031 / 27.04.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Hanu Eugen privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. prel. Meşterul Manole lot 46, teren în suprafaţă de 250 mp, proprietate Hanu Eugen şi Izabela Mariana.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 6069, este proprietate Hanu Eugen şi Izabela Mariana conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3537/2006 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 250 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Prel. Meşterul Manole cu o deschidere de 10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+M cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune asigurarea unui loc de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 7,50 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+M.

P.O.T. propus = 29 %                      C.U.T. propus = 0,60

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 271/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                           Alte avize

- RAJA nr. 36/3508/2007                                        - Aviz Mediu nr. 942 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr.  7020381/2007 

- PETROTRANS din 2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, str. prel. Meşterul Manole lot 46, teren în suprafaţă de 250 mp, proprietate Hanu Eugen şi Izabela Mariana.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚA P+1E SI ÎMPREJMUIRE

ONA C -TA SUD, PREL. STR. MEȘTERUL MANOLE, LOT 46, JUD. C-TA
LEGENDA:

LIMITA ZONEI STUDIATE
LIMITE DE PROPRIETATE -LOTIZARE EXISTENT^


LIMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

St = 226.71 m

CONSTRUCȚII EXISTENTE CE SE MENȚIN

CONSTRUCȚIE P+1E PROPUSA CU GARAJ LA PARTER

PLANTAT,! / SPATII VERZI PROPUSE


ACCESE PRINCIPALE PROPUSE


PARCARE PROPUSA ,N INCINTA


ALINIAMENT PROPUS


29.00 REGIM DE PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI °’60 ÎNĂLȚIME COEFICIENT DE OCUPARE A TERENULUI


(BOfi

Birou Individual de arhitectura

C. arh. DUMITRU OMOCEA nr. 033

Proiect Construire locunta P*îE sj imprejmure teren

Benefrier KANU EUGEN 9IZABELA-MARNA

Arpesaienl CcrslEric, ftd. Sfr. Me&rd Merde. io,46, zone toate Sud

Pr 22/07 FAZA

(DDD

Cmlali îir JIomji, nr 53. bl 14. ti, 656139 0723/713215

»c/ ip.22

[ ti

PUD

Proiectai

C arh Omocea Dumitru

Scara

PL nr

Desenat:

Th Onoeea Ileana

Ll\ X

1:500

REGLEMENTARI URBANISTICE

Voi

Scf proiec.

C arh Omocea Dumitru

y

Dota 03/07