Hotărârea nr. 272/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ANEXA PENTRU AMENAJARE GARAJ si SUPRAETAJARE LOCUINTA PARTER, str. Crisana nr. 7, teren in suprafata de 132 mp, proprietate Gutu Mihalache

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ANEXĂ PENTRU AMENAJARE GARAJ şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Crişana nr. 7, teren în suprafaţă de 132 mp,

proprietate Guţu Mihalache

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ANEXĂ PENTRU AMENAJARE GARAJ şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Crişana nr. 7, teren în suprafaţă de 132 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19372, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 101481 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 69311/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Guţu Mihalache conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 9116/1974 autentificat de fostul Notariat de Stat şi sentinţei civile nr. 1425/2005 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 5752/2005.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. GUŢU MIHALACHE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.272/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 51435 / 07.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Guţu Mihalache privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ANEXĂ PENTRU AMENAJARE GARAJ şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Crişana nr. 7, teren în suprafaţă de 132 mp, proprietate Guţu Mihalache.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19372, este proprietate Guţu Mihalache conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 9116/1974 autentificat de fostul Notariat de Stat şi sentinţei civile nr. 1425/2005 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 5752/2005.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 132 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Crişana cu o deschidere de 6,12 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea anexei parter pentru amenajarea unui garaj şi supraetajarea locuinţei existente parter cu destinaţia de locuinţă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) –  retragere de 1,23 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. existent = 70 %                    C.U.T. existent = 0,70

P.O.T. propus = 76 %                                  C.U.T. propus = 1,35

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 3425/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 2280 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE ANEXĂ PENTRU AMENAJARE GARAJ şi SUPRAETAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Crişana nr. 7, teren în suprafaţă de 132 mp, proprietate Guţu Mihalache.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

încadrare in zona


MM

J? «
PUD


PI AN URBANISTIC DE DETALIU


SUPRAETAJARE CU UN ETAJ-LOCUINTA PARTER EXTINDERE MAGAZIE SI ÎMPREJMUIRE

a-.amint    Str. CRISANA nr. 7 - Constanta

rut k iau    GUTU MIHALACHE

l I Cil NDA

Ir - 23

EH
LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMITA TERENULUI STUDIAT

ALINIAMENT PROPUS

CONSTRUCȚII PROPUSE

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE

ACCES PRINCIPAL

ACCES SECUNDAR

CIRCULAȚII CAROSABILE - TROTUARE

SPATII VERZI EXISTENTE PLANTAȚII PROPUSE

SUPRAFAȚA TERENULUI SUPRAF ATA construita propusa TA desfasurata propusa

128.50 mp.

7,57 mp. 174.07 mp.


propus 76 %


C.U.T propus 1.35


PLAN DE SITUAȚIE - SITUAȚIA PROPUSA


DATA


Proiectat


Arh Elena DOMOLESCU


FAZA


PUD


APRIJE


2007


SCARA

1 500