Hotărârea nr. 271/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINTE P+2E, str. Crisului, parcela A 656/17/3/1, teren in suprafata de 7000 mp, proprietate Bira Mihu

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE P+2E,

str. Crişului,  parcela A 656/17/3/1, teren în suprafaţă de 7000 mp,

proprietate Bîra Mihu

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE P+2E, str. Crişului, parcela A 656/17/3/1, teren în suprafaţă de 7000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16524/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43830 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 1190/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Bîra Mihu conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 3702/2004 autentificat de notar public Anastase Eugen-George.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. BÎRA MIHU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 25 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.271/18.05.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 51234 / 07.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Bîra Mihu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE P+2E, str. Crişului,  parcela A 656/17/3/1, teren în suprafaţă de 7000 mp, proprietate Bîra Mihu

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16524/1, este proprietate Bîra Mihu conform contractului de vânzare - cumpărare nr. 3702/2004 autentificat de notar public Anastase Eugen-George.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E, a dotărilor de cartier, conform PUZ – Aurel Vlaicu aprobat prin HCLM nr. 286/2006.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 7000 mp, se află în municipiul Constanţa, zona de vest a bd. Aurel Vlaicu. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada cu o deschidere de m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune parcelarea terenului în 12 loturi cu suprafaţa cuprinsă între 343,86 mp şi 566,34 mp pe care se vor edifica locuinţe individuale în regim maxim de înălţime P+2E. Acoperirea se va face în sistem terasă sau şarpantă, panta fiind de maxim 37%. Lotul 13 în suprafaţă de va constitui alei de acces cu ampriza de 11 m, în conformitate cu reglementările PUZ – Aurel Vlaicu aprobat prin HCLM nr. 286/2006. Proiectul propune asigurarea a cel puţin unui loc de parcare în incinta fiecărui lot nou creat.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de minim 3 m de la fiecare stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. maxim propus = 50 %                     C.U.T. maxim propus = 2,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4123/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 534/43281/2006                                    - Aviz Mediu nr. 9101 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr.  6023421/2006  - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1549/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN PENTRU LOCUINŢE P+2E, str. Crişului,  parcela A 656/17/3/1, teren în suprafaţă de 7000 mp, proprietate Bîra Mihu.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                      

                

 


BILANȚ

ÎN LIMITA


Lot 6

566,34mp


Lot 5

566,34 mp


Lot 4 ,34 mp


Lot

566,34
F«mi asociata cu S C PROIECT SA. Censtan-.î C u b-WTomisrv 143A, tel fax0241,520521 irt 0241 555005 m» 272, mobil 0722 297076 E-maii h<Hicon®pro»»ctsa-d2 ro

Desenat

C.arti Marian Bâtâ

tV

întocmit

C am Uanan Bâtă

.v

Verificat