Hotărârea nr. 270/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, str. Razboieni nr. 105, teren in suprafata de 130,14 mp, proprietate Pale Stefan si Gabriela

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E,

str. Războieni nr. 105, teren în suprafaţă de 130,14 mp,

proprietate Pale Ştefan şi Gabriela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Războieni nr. 105, teren în suprafaţă de 130,14 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18948, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53743 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 156/2007 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Pale Ştefan şi Gabriela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 6071/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. PALE ŞTEFAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.270/ 18.05.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 48166 / 07.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Pale Ştefan privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Războieni nr. 105, teren în suprafaţă de 130,14 mp, proprietate Pale Ştefan şi Gabriela.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18948, este proprietate Pale Ştefan şi Gabriela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 6071/2006 autentificat de notar public Cristina Budei.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 130,14 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Războieni cu o deschidere de 8,87 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune amenajarea a 2 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 62 %                      C.U.T. propus = 1,24

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 492/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

 

Avize

- Aviz Mediu nr. 2019 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E, str. Războieni nr. 105, teren în suprafaţă de 130,14 mp, proprietate Pale Ştefan şi Gabriela.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                      

                

 


PLAN DE

< sfiî^ SX.VX-*


PI AN UIBANIS I IC DE DETALIU I OC ud I A I’ + IE

Sti.iil.i UAZMEN) iii IO1., MUN. CONSTANTA

PROPUNERI REGLEMENTARI scara 1: 500

LEGENDA


Cont CON r»u|wJtfflUJ C


LIMITA ZONEI STUDIATE

LIMIIA AMPLASAMENTULUI STUDIAT 1 DE VANZAPI CUMPĂRARE nr. 6071/22.12.2006 pere i •«. 11 mp, Suprafața cont masuraton = 131,00 mp

LIMITA I! RENULUI AFERENT CONSTRUCȚIEI PROPUSE

CUR 11 CONSTRUCȚII - funcțiunea locuire

CIRCULAȚIE PIETONALA

CIRCULAȚIE AUTO

SPATII VERZI AMENAJATE

CONSTRUCTTI EXISTENTE MENȚINUTE

CONSTRUCȚII PROPUSE

LOCUINȚA P+1E; Sc.= 81,00 mp; Sd. = 192,00 mp

ACCES PRINCIPAL LOCUINȚA PROCENTUL DE OCUPARE ALACCES GARAJ

ACCES LOT ÎNVECINAT

REGIM DE ÎNĂLȚIME ALINIAMENT CONSTRUCȚII


COEFIQENT DE UTILIZARE A


BIROU DE ARHITECTULPROIECT: P.U.D. CONSTP LOCALITATEA: CONSTANT BENEFICIARI: PALE STEFA


DENUMIREA PLANȘEI:

PROPUNERI - REGI


ÎNTOCMIT    V