Hotărârea nr. 269/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si REAMENAJARE LOCUINTA PARTER, str. Ion Borcea nr.20A, teren in suprafata de 174,57 mp, proprietate Coff Giancarla Gianina si Laurentiu

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi REAMENAJARE LOCUINŢĂ PARTER,

str. Ion Borcea nr.20A, teren în suprafaţă de 174,57  mp,

proprietate Coff Giancarla Gianina şi Laurenţiu

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi REAMENAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Ion Borcea nr.20A, teren în suprafaţă de 174,57  mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

               Terenul, identificat cu nr. cadastral 4096, înscris în Cartea Funciară sub nr.11953 aşa cum rezultă din Incheierea nr. 7761/2000 eliberata de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Coff Giancarla Gianina şi Laurenţiu, conform contractului de vanzare-cumpărare autentificat sub nr.1805/22.05.2000 de notar public Mariana Iosif.

              Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, dnei. COFF GIANCARLA GIANINA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.269/ 18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 29306/07.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Coff Giancarla Gianina privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi REAMENAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Ion Borcea nr.20A, teren în suprafaţă de 174,57  mp, proprietate Coff Giancarla Gianina şi Laurenţiu.  

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul situat in municipiul Constanţa, str. Ion Borcea nr.20A, teren în suprafaţă de174,57 mp, identificat cu nr. Cadastral 4096 ,înscris în Cartea Funciară a localităţii Constanţa cu nr.11953  ,dupa cum rezultă din Incheierea nr.7761 eliberata la data de 30.08.2000 de Judecători Constanţa, Biroul de Carte Funciară , este proprietate Coff Giancarla Gianina şi Laurenţiu, conform contractului de vanzare-cumpărare autentificat sub nr.1805/22.05.2000, de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona ZRL 2 a corespunzătoare locuinţelor individuale cu regim maxim de înălţime P+2E, situate în afara perimetrelor de protecţie , conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se afla o construcţie parter cu funcţiunea de locuinţă .

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de174,57 mp se află în municipiul Constanţa, cartierul Tăbăcărie, str. Ion Borcea nr.20A. Terenul urmăreşte aliniamentul la str. Ion Borcea cu o deschidere de 7,01 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune reamenajarea şi extinderea imobilului parter existent cu funcţiunile : locuire cu dependinţe.                    

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter

P.O.T. existent = 35,9  %                       C.U.T. existent = 0,36

P.O.T. propus = 52,04  %                   C.U.T. propus = 0,52

 

Documentaţia prezentată conţine :

 

Piese desenate                                           Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                  - Memoriu general

- Regimul de proprietate sc.1:500                         - Certificat urbanism nr.1683/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Mediu nr.9588  RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi REAMENAJARE LOCUINŢĂ PARTER, str. Ion Borcea nr.20A, teren în suprafaţă de 174,57  mp, proprietate Coff Giancarla Gianina şi Laurenţiu.  

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                                     

                

 

PLAN URBANISTIC DE DETALIU
LEGENDA :

LIMITA ZONEI STUDIATE.

UMCȚE DE. PROPRIETATE.

LIMITA OBIECTIVULUI PROPUS.

CONSTRUCȚII EXISTENTE

CONSTRUCȚIE P EXISTENTA PROPUSA 1 -A REAMENAJARE

EXTINDERE P PROPUSA - LOCUINȚA

SPATII PLANTATE EXISTENTE SI MENȚINUTE

CIRCUI AȚII CAROSABILE

CIRCULAȚII PIETONALE

ACCESE PÎETONA1-E IN INCINTA

ALINIEREA CONSTRUCȚIILOR EXISTENTE SI PROPUSE

CONFIGURAȚIA SPAȚIAL VOLl METRICA

H - 4.00 m Ia comisa ptr P (existent si propuși

INDICI DE LICITARE SI UTILIZARE A TERENULUI

POT existent    35.%    %

POT propus    52.04    %

CIT existent    036

CUT propus    0.52

BILANȚ TERITORIAL ( EXISTENT SI PROPUS» SUPRAFAȚA TEREN    St - 174 5’ mp

SUPRAFAȚA C-TIE EXISTENTA Sc= 62 67 mp St 'PRAF A IA EXTINDERE PROPUSA Se * 28 I8 mp

SI 'f’RAFATA C-TIE REZULTATA P(locuința) Se -90 85 mp.

Pr.: PUD Ptr EXTINDERE SI RF AMENAJARE LOCUINȚA

PR.NR

70/06

FAZA

PUD

llr neficbr.COFF GIANCARLA-GIANINA

A iii plasament: Mun Constanta. Str. Ion. Boreca, Ne. 20A.

Seara

1: 500

Data

02/2007

REGLEMENTARI URBANISTICE

PI.

03