Hotărârea nr. 268/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 423/2003 privind aprobare PUD – EXTINDERE SPATIU COMERCIAL cu DEPOZIT si RAMPA AROVIZIONARE, str. Topolog nr. 2

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

                                 H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 423/2003

privind aprobare PUD – EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL

cu DEPOZIT şi RAMPĂ APROVIZIONARE,

str. Topolog nr. 2

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05. 2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 423/2003 privind aprobare PUD – EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL cu DEPOZIT şi RAMPĂ APROVIZIONARE, str. Topolog nr. 2, teren în suprafaţă de 357,80 mp, în sensul construirii unei pieţe agroalimentare pe acest amplasament, cu asigurarea a 5 locuri de parcare în limita proprietăţii, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16909, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 43928 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 2298/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate SC ANTEMAD EXIMP SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 811/2004 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

Art. 2 – Celelate articole ale HCLM nr. 423/2003 rămân neschimbate.

Art. 3 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC ANTEMAD EXIMP SRL, Direcţiei Administrarea Domeniului Public şi Privat, Direcţiei Patrimoniu şi Direcţiei Tehnic – Investiţii, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.268/ 18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 150457 / 09.01.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Antemir Dumitru pentru modificarea HCLM nr. 423/2003 privind aprobare PUD – EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL cu DEPOZIT şi RAMPĂ APROVIZIONARE, str. Topolog nr. 2, teren în suprafaţă de 357,80 mp, proprietate SC ANTEMAD EXIMP SRL.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16909, este proprietate SC ANTEMAD EXIMP SRL conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 811/2004 autentificat de notar public Ruxandra Luminiţa Darie.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Folosirea actuală a terenului – spaţiu comercial şi rampă aprovizionare conform PUD aprbat prin HCLM nr. 423/2003.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 357,80 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Topolog cu o deschidere de 13,71 + 3,53 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime parter cu destinaţia de piaţă agroalimentară. Proiectul propune amenajarea a 5 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. propus = 67,50 %                C.U.T. propus = 0,898

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 3426/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Faţade

- Fotografii

 

Avize

- Aviz Sanitar nr.2- 12405/2006

- Aviz Mediu nr. 7019 RP/2006

- Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1533/2006

 

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 423/2003 privind aprobare PUD – EXTINDERE SPAŢIU COMERCIAL cu DEPOZIT şi RAMPĂ APROVIZIONARE, str. Topolog nr. 2, teren în suprafaţă de 357,80 mp, proprietate SC ANTEMAD EXIMP SRL, în sensul construirii unei pieţe agroalimentare pe acest amplasament.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                      

 

ILEGENDA

• • • LIMITA ZONEI STUDIATE

ÎNCADRARE in zona SCJ- 5000

----limita terit. aferent amenaj. prop.

CONSTR EXISTENTE CE SE MENȚIN CONTUR INDICATIV CONSTR. PROPUSA


ALINIAMENT PROPUS - ALINIAMENT OBLIGATORIU

SPATII VERZI AMENAJATE

ACCESE PRINCIPALE CIRC CAROSABILA ALEI PIETONALE

ALEE SEMICAROSABILA

PARCAJE


-TC iKMARIS ARHITECTURA’c =.

SOCIETATE OE CONSTFu ST ■’ FRO’ECTTARE SI COîSui’îtii-1    C? '■ 'Vs’-'l-'.

r Q2O P.U L'

REGLEMENTAR, URBANISTICE

Proiect ii 171/2005

Plcnsa

002

S-.i-c.

i -20.:

PROIECT URBANISTIC DE DETALIU PplîHU AM?LA$ARc CONSTRUCȚIE UȘOARA

Cu F.u?<?îijn£a Of Plata aGR04U«hmapâ TASABS (WP &AMITA0. ‘.••CAJjr

eENfncw?

SC WtUAO Exatf SFt

sis topul v- mr.:. tfXSU'<?A V« CWSX'.’’1