Hotărârea nr. 267/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si SPATIU COMERCIAL PARTER, str. Sandu Aldea nr. 97, teren in suprafata de 232,47 mp, proprietate Chioaru Aurelia

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER,

str. Sandu Aldea nr. 97, teren în suprafaţă de 232,47 mp,

proprietate Chioaru Aurelia

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, str. Sandu Aldea nr. 97, teren în suprafaţă de 232,47 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15907/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 44199 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 18930/2004 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Chioaru Aurelia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1604/2004 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. CHIOARU AURELIA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.267/ 18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 48258 / 07.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Chioaru Aurelia privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Sandu Aldea nr. 97, teren în suprafaţă de 232,47 mp, proprietate Chioaru Aurelia.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15907/2, este proprietate Chioaru Aurelia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 1604/2004 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 232,47 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Sandu Aldea cu o deschidere de 7,64 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă şi a unui spaţiu comercial parter. Proiectul propune asigurarea a 2 locuri de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 53,38 %                C.U.T. propus = 0,85

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                        Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 3792/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30520/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 1085/2007

- Aviz Mediu nr. 494 RP/2007

- Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 131/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi SPAŢIU COMERCIAL PARTER, str. Sandu Aldea nr. 97, teren în suprafaţă de 232,47 mp, proprietate Chioaru Aurelia.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                 

          Arh. Ionuţ TOMA                                        

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 


P.U.D.pun urbanistic de detaliu

CINSTMIRE LOCUINȚA P+1 SI SPAȚIU COMERCIAL

Str. Sandu Aldea.nr37Constanta

REGLEMENTARI URBANISTICE


PLAN ÎNCADRARE IN ZONA

LEGENDA

__LIMITA ZONEI STUDIATE

|-J CLĂDIRI EXISTENTE

-LIMITE DE PROPRIETATE

'./'/fcf OBIECTIV PROPUS-LOCUINTA(T) si SPAȚIU COMERCIAL^?) STRĂZI SI TROTUARE EXISTENTE

IMITA TEREN CHIOARU AURELIA

POT existent (incinxa39<l% POT propus(incinta,53,35 °/o CUT existentf incinta CUT propus(ncinSa)

ACCESE PRINCIPALE
S-'Sl- 4


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

CONSTRUIRE LOCUINȚA P+lțSl SPAȚIU COMERCIAL SV^Sandu Aldea ,nr9? ConKăhu.

Beneficia : CHIOARU AURELIA

PR.NR

49/2006


PLAN DE SITUAȚIE sc. 1:500 REGLEMENTARI URBANISTICE

PLANȘA

A4