Hotărârea nr. 266/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+2E cu CABINET MEDICAL la PARTER, Palazu Mare Parcela A 586/2/44/1/1, teren in suprafata de 500 mp, proprietate Marin Alexandrina

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu CABINET MEDICAL la PARTER,

Palazu Mare Parcela A 586/2/44/1/1, teren în suprafaţă de 500 mp,

proprietate Marin Alexandrina

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu CABINET MEDICAL la PARTER, cu asigurarea a 2 locuri de parcare în incintă, Palazu Mare Parcela A 586/2/44/1/1, teren în suprafaţă de 500 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15973/44/1/1, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 48421 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 8482/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Marin Alexandrina conform contractului de donaţie nr. 978/2005 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Drei. MARIN ALEXANDRINA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.266/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 43991 / 05.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Marin Alexandrina privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu CABINET MEDICAL la PARTER, Palazu Mare Parcela A 586/2/44/1/1, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Marin Alexandrina.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15973/44/1/2, este proprietate Marin Alexandrina conform contractului de donaţie nr. 978/2005 autentificat de notar public Joiţa Botezatu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUZ – PALAZU MARE III, aprobat prin HCLM nr. 126/2003.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 500 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la De cu o deschidere de 15,78 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+2E cu destinaţia de locuinţă cu cabinet medical – stomatologie şi garaj la parter. Proiectul propune amenajarea a încă unui loc de parcare în limita proprietăţii.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 8,25 m de la stradă.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+2E.

P.O.T. propus = 31 %                      C.U.T. propus = 0,72

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 535/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                 - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade – 3 variante

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 64/6215/2007                            - Aviz Mediu nr. 1538 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7020507/2007   - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1654/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+2E cu CABINET MEDICAL la PARTER, Palazu Mare Parcela A 586/2/44/1/1, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Marin Alexandrina.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

I H« MihMU IN ZONA :Cara 1:1000PUD


I ‘I AN URBANISTIC DE DETALIU


. .n . I ( i C U I N T A P ♦ 2E CU CABINET MEDICAL LA PARTER Str Parcela A586/2/44/1/1 - Constanta

MARIN ALEXANDRINA


p2

I I < .I NDA


REGLEMENTARI


I IMITA ZONEI STUDIATE

t IMITA TERENULUI STUDIAT

ALINIAMENT PROPUS

CONSTRUCȚII PROPUSE

CONSTRUCȚII EXISTENTE MENȚINUTE


▲ j ACCES PRINCIPAL ACCES SECUNDAR

CIRCULAȚII CAROSABILE - TROTUARESPATII VERZI EXISTENTE PLANTAȚII PROPUSE


«UPRAFATA TERENULUI n*r<AFATA construita propusa

tiui'hAt ATA dosfasurata propusa


500.00 mp. 157.00 mp. 362..00 mp.C.U.T propus 0.72


DE SITUAȚIE - SITUAȚIA PROPUSA


DATA

MARTIE

2007


SCARA


1 500