Hotărârea nr. 264/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN pentru LOCUINTE P+1E+M, zona Palazu Mare, parcela A 325/4, teren in suprafata de 8000 mp, proprietate Craciun Florin

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

                       H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE TEREN pentru LOCUINŢE P+1E+M,

zona Palazu Mare, parcela A 325/4, teren în suprafaţă de 8000 mp,

proprietate Crăciun Florin

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN pentru LOCUINŢE P+1E+M, cu asigurarea a minim un loc de parcare în incinta fiecărui lot, zona Palazu Mare, parcela A 325/4, teren în suprafaţă de 8000 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu menţiunea respectării condiţiilor din avizul ENEL ELECTRICA nr.  7020234/2007.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 18088, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 100456 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 60345/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Crăciun Florin conform titlului de proprietate nr. 1678/2003 şi certificatului de moştenitor nr. 169/2006 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. CRĂCIUN FLORIN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.264/ 18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 34384 / 24.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Crăciun Florin privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN pentru LOCUINŢE P+1E+M, zona Palazu Mare, parcela A 325/4, teren în suprafaţă de 8000 mp, proprietate Crăciun Florin.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 18088, este proprietate Crăciun Florin conform titlului de proprietate nr. 1678/2003 şi certificatului de moştenitor nr. 169/2006 autentificat de notar public Eugenia Trifu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUZ – Palazu Mare III aprobat prin HCLM nr. 126/2003.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 8000 mp, se află în municipiul Constanţa, în vecinătatea limitei intravilanului municipiului Constanţa şi în apropierea staţiei RAJA. Terenul urmăreşte aliniamentul la De 599 cu o deschidere de 76,65 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune lotizarea terenului pentru realizarea a 14 loturi cu suprafaţa cuprinsă între 475,67 mp şi 542,97 mp, în vederea construirii de locuinţe cu regim maxim de înălţime P+1E+M. Proiectul propune asigurarea a minim un loc de parcare în incinta fiecărui lot. Accesul la loturi se va face printr-o alee carosabilă centrală cu ampriza de 8 m (1m+6m+1m). Noul aliniament al terenului dinspre De 599 va fi retras la 9,75 m din axul drumului de exploatare, acesta urmând să aibă o lăţime de 19,50 m, conform prevedreilor PUZ.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 5 m de la aleea carosabilă de acces interioară lotizării.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M.

P.O.T. maxim propus = 40 %                     C.U.T. maxim propus = 1,20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4852/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

 

Avize utilitati                                                           Alte avize

- RAJA nr. 40/3344/2007                                        - Aviz Mediu nr. 1641 RP/2007

- ENEL ELECTRICA nr.  7020234/2007              - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1656/2007

- ROMTELECOM nr.           135/2007                 

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN pentru LOCUINŢE P+1E+M, zona Palazu Mare, parcela A 325/4, teren în suprafaţă de 8000 mp, proprietate Crăciun Florin.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 


VFCIN MARGINFANU NlCOLAt

TEREN LIBER QE CONSTRUCȚII

yy.ui

- -Ai--X»-—-i—


NOTA

-    PROCENTUL DE OCUPARE PE FIECARE LOT OBIINUT NU VA DEPĂȘII 407.

-    RETRAGEREA OE LA LIMITA PROPRIETĂȚII DINSPRE STRADA PROPUSA VA FI 5 00M IAR DINSPRE VECINI RETRAGERE LA 2.00M

-    REGIMUL MAXIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS P+1E+M

Y///ZÂ C0N5TRUCTII I XISTENIE ÎNVECINATE

L~Z> J ACCES IN CLĂDIRE

S.C. PRIOECT COMPANY CONSTRUCT S.R.L. 8-DUL TOMIS, NR.218

Bf. CRĂCIUN FLORIN

Adresa. Constanta. Palozu Hore III, parcela A 3?5/4

Adam intrate.

Jlrh—n. Norii iu Arh 0 Nochiu

*—

Sc

1 500

LOTIZARE TEREN

FAZA;

P.U.O-

JLT U I CL* B »    —

Desăuot

I ng I uc;nn MQU

1_ - —

01/07

RFGLEMFNIARI URBANISTîCt•ROCENTUL OE OCUPARE PE FIECARE LOT OBTINUT NU VA DEPĂȘII 40%

IETRAGEREA OE LA LIMITA PROPRIETĂȚII DINSPRE STRADA PROPUSA VA FI 5.00M tGIMUL MAXIM DE ÎNĂLȚIME PROPUS P+1E+M


Adm i n i rntn

•Arh. (1 Nnrhiu

A 0 c

Prniprtnt

Arh. D. Nachii

Desenai:-

îng liicinn Mnti

Sc

1:500

01/07


LOTIZARE TEREN


REGLEMENTARI URBANISTICE


FAZA:

P.U.O.