Hotărârea nr. 263/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SOPROANE DEPOZITARE CHERESTEA, Incinta Port Constanta, teren in suprafata de 4392,4 mp, proprietate de stat aflat in administrarea CN APMC

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE ŞOPROANE DEPOZITARE CHERESTEA,

Incinta Port Constanţa, teren în suprafaţă de 4392,4 mp,

proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ŞOPROANE DEPOZITARE CHERESTEA, Incinta Port Constanţa, teren în suprafaţă de 4392,4 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 798/118, este proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, conform HG nr. 517/1998, modificata şi completată de HG nr. 464/2003 şi inchiriat către SC Casa de Expediţii Phoenix SA, conform contractului de închiriere nr. 53/01.01.2004 şi anexelor I, IA, III şi IIIA, precum şi actului adiţional nr. 22229/19.07.2006 cu anexa I.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, SC Casa de Expediţii  Phoenix SA în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.263/ 18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr.1063/ 03.05.2007 

 

                 Urmare solicitării adresate de SC Casa de Expediţii  Phoenix SA privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ŞOPROANE DEPOZITARE CHERESTEA, Incinta Port Constanţa, teren în suprafaţă de 4392,4 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC investitie realizata de SC Casa de Expediţii Phoenix SA.

            

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 798/118 este proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC, conform HG nr. 517/1998, modificata şi completată de HG nr. 464/2003 şi inchiriat căte SC Casa de Expediţii Phoenix SA, conform contractului de închiriere nr. 53/01.01.2004.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona  ZRA5b, conform PUG, corespunzătoare subzonei portului vechi, cuprinzand şi activităţi de interes urban.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei – zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 4392,4 mp se află în municipiul Constanţa, Incinta Port Constanţa, in zona Poarta 2-3. Terenul are acces atat carosabil cat şi feroviar.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea a 3 spaţii de depozitare cherestea( hale de dimensiuni diferite) , cu structură metalică, în regim de înălţime parter.     

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = Parter

P.O.T. propus = 40  %                        C.U.T. propus = 0,40

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                                          Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:1000                                           - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:1000                                              - Certificat urbanism nr.4381 /2006

- Reglementări urbanistice sc.1:1000                                          

- Fotografii

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr. 10742 /2006

- Aviz Sanitar nr.22/2006

- Aviz Mediu nr.8629 RP/2006

- Aviz Statul Major General D 7086/2006

- Aviz CN Administraţia Porturilor Maritime SA C-ţa nr.118/2006

- Comitetul Naţional al Zonei Costiere nr. 880/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE ŞOPROANE DEPOZITARE CHERESTEA, Incinta Port Constanţa, teren în suprafaţă de 4392,4 mp, proprietate de stat aflat în administrarea CN APMC investitie realizata de SC Casa de Expediţii Phoenix SA.             

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat,

                                                                                    Antuanela DANCU                                                                                                                             

                

 

 

hi'Ktt'H VAR'JEk SC DKIROMSA


Platforma beton depozitare


jtiOofb eJnil


: 2 ,:..Tiu wjTcni-kfcsrEA PARTER
»ac«pos;ut« a w?fl a»    c«r»nM»a:    »•.    ’i« .< o.oi.jmo

«» 0«po»n»«» in Jurul    11 l»*S 114.10 ,M»


54*>«4Mnr    »• l>M0 f ,4.10.1899

I d*poxt,»r» la «ud a» w*5*el» C.mtiog î S5- MO.»'...,    •    •W/lTOI.JflM

, d»j»jiur. !• ««, 0« maettU Ctrarnu? 2    ». »W/ir.01.J550


EFICIENȚI URBANISTICI

IATIA EXISTENTA


IE TEREN

4392.40 mp

IE CONSTRUITA

0 mp

IE DESFASURATA

0 mp

>.T.

0%

J.T

0SITUAȚIA PR< >PU(A


ARIE TEREN ARIE CONS t1 ARIE DESFA3UR/ POT C.U.T


4W2 40 mp ' MO,00 mp ’t00,00 mp 40 06 %

040□ I I r\ PLAN URBANISTIC I U Lz DE DETALIU

3 reglementari urbanistice


LEGENDA

• • • LIMITA ZONA STUDIATA

— LIMITA TEREN AFERENT PUD | SPATII DEPOZITARE PLATFORME BETONATE

CONSTRUCȚII EXISTENTE

' ' CONSTRUCȚII PROPUSE

»PATIU DEPOZITARE S 1» 370.00 mp 4PATW DEPOZITARE S 2» 860.00 mp •PATIU DEPOZITARE S 3« 330.00 mp

Q CIRCULAȚII CAROSABILE C IRCULAȚII PIETONALE

J SPATII VERZI a ACCF SE PIETONALE /


TEOTET

S.R.L. COMITMm PROIECT'>» •»    pi

•A'v.'v. se-

Den un*»

CONSTRUIRI BOPROANE

UrPO/ITART CHERESTEA

IMVA    OCNBTAHTA

IC t ABA Di* F Xt*T(Mf N PHOCNtX S A

PROIECTAT

Afh. A D#ti t* a

*

FAZA

DESENAT

Arh A |U»hp4

A 1

m ui tj Ml NIANI UNMANISTICE

PUD

VERIFICAT

Aih A n»« uot

d,a

Pt ANSA

SEF PROIECT

Afh A IWt'

□El 2JO0

A3