Hotărârea nr. 262/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 703/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu AMPLASARE SPATII COMERCIALE PARTER, zona Spital Judetean, str. Nicolae Iorga nr. 83D

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 703/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

AMPLASARE SPAŢII COMERCIALE PARTER,

zona Spital Judeţean, str. Nicolae Iorga nr. 83D

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al HCLM nr. 703/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – AMPLASARE SPAŢII COMERCIALE PARTER, zona Spital Judeţean, str. Nicolae Iorga nr. 83D, în sensul construirii unui nou spaţiu comercial S+P pe terenul în suprafaţă de 43,50 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul în suprafaţă de 43,50 mp, identificat cu nr. cadastral 20559, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 54758 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 16326/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Petrache Aleus Iulian şi Ligia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3986/2006 autentificat de notar public Florin Vişan.

              Celelalte articole ale HCLM nr. 703/2005 rămân neschimbate.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. PETRACHE ALEUS IULIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR. 262/18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

 

R E F E R A T

Nr. 59141 / 07.05.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Petrache Aleus privind modificarea HCLM nr. 703/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – AMPLASARE SPAŢII COMERCIALE PARTER, zona Spital Judeţean, str. Nicolae Iorga nr. 83D.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul în suprafaţă de 43,50 mp, identificat cu nr. cadastral 20559, este proprietate Petrache Aleus Iulian şi Ligia conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 3986/2006 autentificat de notar public Florin Vişan.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona spaţiilor comerciale conform HCLM nr. 703/2005.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 43,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la aleea carosabilă de acces din strada Nicolae Iorga cu o deschidere de 8,96 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P cu destinaţia de spaţiu comercial.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P.

P.O.T. propus = 100 %                   C.U.T. propus = 2,00

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4566/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

 

Avize utilitati                                                           Alte avize

- RAJA nr. 81/5808/2007/2007                              - Aviz  Brigada Pompieri nr. 680974 /2007

- ENEL ELECTRICA nr. 7020529 /2007              - Aviz Sanitar nr.2- 10864/2007

- ROMTELECOM nr.           230 /2007                              - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1631/2007

- TERMOELECTRICA nr. 799/2007                                

- CONGAZ nr. 2382/2007                                      

- RADET nr. 1038/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 703/2005 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – AMPLASARE SPAŢII COMERCIALE PARTER, zona Spital Judeţean, str. Nicolae Iorga nr. 83D, în sensul construirii unui nou spaţiu comercial S+P pe terenul în suprafaţă de 43,50 mp, proprietate Petrache Aleus Iulian şi Ligia.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 BILANȚ TERITORIAL

STEREN

Din acte =    43.50 mp

Din măsurători =    43.50 mp

EXISTENT

PROPUS

SC

O.OOmp

43.50 mp |

SD

0,00 mp

87,00 mp


P.O.T.

0.00%

100.00%

C.U.T.    0 00

1.00■ ■ ■ ■ ■ Limita zonei studiate Amplasament studiat

Limite de proprietate Construcție propusa Locuințe colective

Sanitare Circulații auto existente

Circulații pietonale

existente Spatii de parcare propuse

Spatii verzi existente

Acces in clădire
SPAȚIU COM S.C. SERETT! IMPEXSRL |


PROIECTANT GENERAL


\ \    proiect

s.c. KALINIA PROIECT s.r.l


MMItlOR nr.i) Contanta


dirnwr xti. Idn Anor


Qknir


Bnwkui


Adrna


miRunomiuR

mihkowkw


FfimUUMIAII


SPITARUL JUDEȚEAN CONSTANTA(MMM

STRNKOIMI0HMHII 8|l


art» fduAnflic


praiw


26/200/

UMAfWI


Ptuieoat


Bnmai


tiu


NO.


IM> Sras farmcB Ittcola


Urt    (imn Mkoia


IXl


fimoAiut iot]


Verificat

ArhOInuArunr

toiul pUflunbf

Uara

Atvioa

PLAHOEllKAiMWIKOfW^

ou |

WMUIflfTA» UUAIHUKt

»/$»

00 |

mimări uwwia-

«/ISO

00

Uoi

Wwtw planu