Hotărârea nr. 261/2007

Hotarare privind modificarea HCLM nr. 433/2003 privind aprobarea documentatiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE SEDIU cu FUNCTIUNI MULTIPLE, str. BP Hasdeu nr. 53, teren in suprafata de 1429,94 mp, proprietate Uniunea Democrata a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind modificarea HCLM nr. 433/2003

privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE SEDIU cu FUNCŢIUNI MULTIPLE,

str. BP Haşdeu nr. 53, teren în suprafaţă de 1429,94 mp,

proprietate Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă modificarea art. 2 din HCLM nr. 433/2003 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE SEDIU cu FUNCŢIUNI MULTIPLE, str. BP Haşdeu nr. 53, teren în suprafaţă de 1429,94 mp, în sensul modificării amplasamentului şi a volumetriei construcţiilor, cu menţinerea indicatorilor urbanistici aprobaţi, cu asigurarea a 16 locuri de parcare în incintă, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul este proprietate Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 806/2004 autentificat de notar public Ruxandra Darie.

 

Art. 2 – Celelalte articole ale HCLM nr. 433/2003 rămân neschimbate.

 

Art. 3 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, UNIUNII DEMOCRATE a TĂTARILOR TURCO-MUSULMANI din ROMÂNIA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.261/18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 153561 / 16.03.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România privind modificarea HCLM nr. 433/2003 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE SEDIU cu FUNCŢIUNI MULTIPLE, str. BP Haşdeu nr. 53, teren în suprafaţă de 1429,94 mp, proprietate Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul  este proprietate Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 806/2004 autentificat de notar public Ruxandra Darie.

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 142,94 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la intersecţia străzii BP Haşdeu cu strada Delfinului.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea amplasamentului şi a arhitecturii  clădirilor pentru realizarea unui complex cu următoarele funcţiuni: sedii administrative şi birouri ale reprezentanţilor uniunii şi spaţii care să deservească activităţi culturale şi artistice cu specific etnic. Proiectul propune amenajarea unei parcări pentru 8 autoturisme.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+2E (maxim 15 m).

P.O.T. aprobat = 45,14 %               C.U.T. aprobat = 1,12

P.O.T. propus = 45 %                                  C.U.T. propus = 1,12

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 588/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Reglementări edilitare sc. 1:500

- Faţade

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare modificarea HCLM nr. 433/2003 privind aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu – CONSTRUIRE SEDIU cu FUNCŢIUNI MULTIPLE, str. BP Haşdeu nr. 53, teren în suprafaţă de 1429,94 mp, proprietate Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, în sensul modificării amplasamentului şi a volumentriei construcţiilor, cu menţinerea indicatorilor urbanistici aprobaţi.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

                

 

 


ÎNCADRARE in zona SC. 1:5000


r

L-


“i

-i


LIMITA TERENULUI ANALIZAT 5=    1 425 mpLIMITA ZONEI STUDIATE S= 4 500 mp


DOMENIU PRIVAT

PE CARE SE VA AMPLASA CONSTRUCȚIA PROPUSA SEDIU FUNCȚIUNI MULTIPLE

DOMENIU PRIVAT AL CONSILIULUI LOCAL


P.O.T.existent =

0%

C.U.T.existent =

0,00

P.O.T.propus =

35%

C.U.T.propus =

1,00


DOMENIU PUBLIC AL CONSILIULUI LOCAL


PROPRIETATE PARTICULARA


Sconst. = A98.00MP Sdesf. =839.9^7^


v'i'A


S.C. IRMARIS ARHITECTURAL s.r.l


construcții proiecwre si consul wuia


AKIIIIKTURA

REDACTAT

mcJULJANA STR1MBEA

IU

SEF. PROIECT

Swirxi/boo

Dala:

MARÎIl- rwx.


’"ul ««rog i0Ț

H / " Mircea ȘZ: ghinea l L - -


ffifcCî- SEDIU CU FUNCȚIUNI MULTIPLE D+P+E

JCALITMEstr B.P.HASDEU, 53. CONSTANTA

BBfflOlfc

UNIUNEA DEMOCRATA A TĂTARILOR TURCO-MUSULKANI DIN ROMANI A


PJWSA


«L9CU6ÎC:


?WTI

2A/2006

«ZA. P.U.D.


REGLEMENTARI URBANISTICE


fUfclWL


A03