Hotărârea nr. 260/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINTA cu P+M – PRESTARI SERVICII, str. Navodului nr. 6, teren in suprafata de 826 mp, proprietate Cosma Filip si Anisoara

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+M – PRESTĂRI SERVICII,

str. Năvodului nr. 6, teren în suprafaţă de 826 mp,

proprietate Cosma Filip şi Anişoara

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+M – PRESTĂRI SERVICII, str. Năvodului nr. 6, teren în suprafaţă de 826 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia respectării condiţiilor din avizul ROMTELECOM nr.334 /2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15117, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 103702 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 70701/2006 eliberată de OCPI Constanţa este proprietate Cosma Filip şi Anişoara conform ordinului prefectului nr. 114/2005, iar construcţiile conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2864/1997 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dlui. COSMA FILIP, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.260/ 18.05.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 126778 / 19.10.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Cosma Filip privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+M – PRESTĂRI SERVICII, str. Năvodului nr. 6, teren în suprafaţă de 826 mp, proprietate Cosma Filip şi Anişoara.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15117, este proprietate Cosma Filip şi Anişoara conform ordinului prefectului nr. 114/2005, iar construcţiile conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2864/1997 autentificat de notar public Mariana Mihăescu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+1E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 826 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Palazu Mare. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Năvodului cu o deschidere de 10,59 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea locuinţei parter existente cu un imobil P+M pentru realizarea unui spaţiu de prestări servicii – frizerie, coafor, cosmetică. Pentru refacerea accesului la locuinţa existentă, aceasta se va extinde cu o terasă acoperită. Curtea permite asigurarea locurilor de parcare necesare.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P-P+M.

P.O.T. existent = 17,29 %              C.U.T. existent = 0,18

P.O.T. propus = 22,54 %                C.U.T. propus = 0,29

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4086/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Secţiune transversală

- Partiu parter şi mansardă                       

- Desfăşurări de front stradal

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

                                                                        - Aviz  Brigada Pompieri nr.  10558/2006

- SC ELECTRICA nr.  690/2006                - Aviz Sanitar nr.2- 3210/2006

- ROMTELECOM nr.           334 /2006                  - Aviz Mediu nr. 2985 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE LOCUINŢĂ cu P+M – PRESTĂRI SERVICII, str. Năvodului nr. 6, teren în suprafaţă de 826 mp, proprietate Cosma Filip şi Anişoara.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                      

                

 

 


PUD

PLAN

L^BANfSTlC DE DETALIU


CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL P+M (FRIZERIE si COAFOR), EXTINDERE LOCUINȚA PARTER CU TERASA ACOPERITA CONSTANTA. CARTIER PALAZU MARE. STR NĂVODULUI Nr.6

3. REGLEMENTARI1 Sfe

LEGENDA:


•TROTUARE Si CAROSA9H

•SPATII’VERDE

-    ACCES PRWCPAl

•ACCES SECUI®AR

VERIFICATOR/

NUME

SEMNĂTURĂ

CERINȚA

REFERAT/ EXPERTIZA NR /DATA

BIROU DE ARHITECT CARH. BANUMARIA AUTORIZAȚIE Nr. 03$

URA

1/2002

03 COASTR SPA1U COMESClAL P-M |=XiZEKlE S COArCflI. EXT! NDERE lOCUIJCA PAfi“R CU TERASA ACOPERITA

AC. CONSTANTA Ort PALAZU MARE fir NĂVODULUI Nr.6

3F CCS.MAFLPSIIWSOARA

Proiect

Nr 39-2006

SPECIFICAȚIE

NUME

SCARA

1:500.1:5000

TITLUL PLANȘEI

REGLEMENTARI

Faza

PUT)

'SEFPROi'ECl

v* ji fi/

DATA

AUGUST 2006

CAKH'BANIJMARIA"^'

az

„Ml

ERCUTA1ON


A3 (420x2971