Hotărârea nr. 26/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINATIE LOCUINTA în SPATIU COMERCIAL, str. Brazdei nr. 28A, teren in suprafata de 487 mp, proprietate Pavel Maria si Fanica

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ în SPAŢIU COMERCIAL,

str. Brazdei nr. 28A, teren în suprafaţă de 487 mp,

proprietate Pavel Maria şi Fănică

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ în SPAŢIU COMERCIAL şi asigurarea a 3 locuri de parcare în incintă, str. Brazdei nr. 28A, teren în suprafaţă de 487 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 10411/2, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 53556 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 11808/2006 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Pavel Maria şi Fănică conform actului de lotizare şi vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1321/2006, rectificat sub nr. 11027/2006 de notar public Mariana Iosif.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dnei. PAVEL MARIA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 26/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 148672 / 20.12.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Pavel Maria privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ în SPAŢIU COMERCIAL, str. Brazdei nr. 28A, teren în suprafaţă de 487 mp, proprietate Pavel Maria şi Fănică.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 10411/2, este proprietate Pavel Maria şi Fănică conform actului de lotizare şi vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 1321/2006, rectificat sub nr. 11027/2006 de notar public Mariana Iosif.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o locuinţă parter care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 487 mp, se află în municipiul Constanţa, cartier Km 5. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Brazdei cu o deschidere de 10 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune schimbarea destinaţiei locuinţei parter existente în spaţiu comercial. Proiectul propune amenajarea a 3 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = parter.

P.O.T. existent = 14,50 %                   C.U.T. existent = 0,14

P.O.T. propus = 14,50 %                    C.U.T. propus = 0,14

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în localitate

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 4304/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Plan curte sc. 1:200

- Partiu                       

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

Avize

- Aviz Sanitar nr.2- 13181/2006

- Aviz Mediu nr.  RP 8441/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu SCHIMBARE DESTINAŢIE LOCUINŢĂ în SPAŢIU COMERCIAL, str. Brazdei nr. 28A, teren în suprafaţă de 487 mp, proprietate Pavel Maria şi Fănică.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT