Hotărârea nr. 259/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu EXTINDERE si AMENAJARI INTERIOARE IMOBIL S+P+1E, bd. Tomis nr. 79-81, teren in suprafata de 536,85 mp, proprietate CEC SA sucursala Constanta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

EXTINDERE şi AMENAJĂRI INTERIOARE IMOBIL S+P+1E,

bd. Tomis nr. 79-81, teren în suprafaţă de 536,85 mp,

proprietate CEC SA sucursala Constanţa

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi AMENAJĂRI INTERIOARE IMOBIL S+P+1E, bd. Tomis nr. 79-81, teren în suprafaţă de 536,85 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 9267, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 30724 şi 30725 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 17003/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate CEC Constanţa conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M16 nr. 237/2001 emis de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, CEC SA sucursala Constanţa, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.259/ 18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

 

R E F E R A T

Nr. 37227 / 20.03.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Casa de Economii şi Consemnaţiuni sucursala Constanţa privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi AMENAJĂRI INTERIOARE IMOBIL S+P+1E, bd. Tomis nr. 79-81, teren în suprafaţă de 536,85 mp, proprietate CEC SA sucursala Constanţa.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 9267, este proprietate CEC Constanţa conform certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M16 nr. 237/2001 emis de Ministerul Finanţelor Publice.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona mixtă cu clădiri având regim de înălţime mediu şi înalt, conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – pe teren se află o construcţie S+P+1E care se menţine.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 536,85 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Ştefan cel Mare cu bd. Tomis cu o deschidere de cca 15/5 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune extinderea în limita treptelor şi recompartimentarea clădirii S+P+1E existente pentru realizarea unei construcţii cu regim de înălţime S+P+1E cu destinaţia de sediu CEC.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+1E.

P.O.T. se menţine               C.U.T. se menţine

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 494/2007

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Desfăşurări de front stradal

- Volumetrie

- Fotografii

 

Avize

- Aviz  Brigada Pompieri nr.  30549/2007

- Aviz Sanitar nr.2- 2682/2007

- Aviz Mediu nr. 1895 RP/2007

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu EXTINDERE şi AMENAJĂRI INTERIOARE IMOBIL S+P+1E, bd. Tomis nr. 79-81, teren în suprafaţă de 536,85 mp, proprietate CEC SA sucursala Constanţa.

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                            

                

 

 


PLAN URBANISTIC DE DETALIU

EXTINDERE, AMENAJARI EXTERIOARE SI INTERIOARE IMOBIL S+P+1E - C.E.C. SUCURSALA CONSTANTA


O O O O LIMITA ZON0 STUDIATE

— UMITA AMPLASAMENTULUI STUDIAT

FUNCȚIUNI PROPUSE


FUNCȚIUNI MENȚINUTE:

LOCUNTE/ COMERȚ/SERVICII

CONSTRUCȚIE C.E.C.

- PROPUSA PT. EXTINDERE SI REAMENAJARE

AMENAJARI EXTERIOARE MENȚINUTE/ PROPUSE

CIRCULAȚII CAROSABILE • MENȚINUTE

PLATFORME PIETONALE MENȚINUTE/PROPUSE

SPAȚIU VERDE MENȚINUT/ PROPUS

PARCAJE MENȚINUTE

ACCESE PROPUSE

REGIM DE ÎNĂLȚIME

PROIECTANT GENERAL

S.C. PROMARH - BIROU DE ARHITECTURA S.R.L.

J,»19S2j1SG6


C.E.C. - SUCURSALA CONSTANTA


P.U.D.