Hotărârea nr. 258/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 IMOBILE D+P+4-5E – LOCUINTE, str. Dionisie cel Mic nr. 54C – al. Cerbului nr. 2E, teren in suprafata de 1133 mp, proprietate Manu Cristian si Rodica

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE 2 IMOBILE D+P+4-5E – LOCUINŢE,

str. Dionisie cel Mic nr. 54C – al. Cerbului nr. 2E, teren în suprafaţă de 1133 mp,

proprietate Manu Cristian şi Rodica

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 IMOBILE D+P+4-5E – LOCUINŢE, cu asigurarea a 26 locuri de parcare în incintă, str. Dionisie cel Mic nr. 54C – al. Cerbului nr. 2E, teren în suprafaţă de 1133 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu condiţia respectării avizului RADET nr. 9316 /2006.

              Terenul, identificat cu nr. cadastrale 12813/9 şi 12813/3, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 42633 şi nr. 41909 aşa cum rezultă din Încheierile nr. 18051/2006 şi, respectiv, 18063/2006 eliberate de OCPI Constanţa, este proprietate Manu Cristian şi Rodica conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 2087/2006 şi nr. 2088/2006 autentificate de notar public Eugenia Trifu.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. MANU CRISTIAN, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.258/ 18.05.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 26070 / 27.02.2007

 

                 Urmare solicitării adresate de Manu Cristian privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 IMOBILE D+P+4-5E – LOCUINŢE, str. Dionisie cel Mic nr. 54C – al. Cerbului nr. 2E, teren în suprafaţă de 1133 mp, proprietate Manu Cristian şi Rodica.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastrale 12813/9 şi 12813/3, este proprietate Manu Cristian şi Rodica conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 2087/2006 şi nr. 2088/2006 autentificate de notar public Eugenia Trifu.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona echipamentelor publice dispersate la nivel de cartier existent conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 1133 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la strada Dionisie cel Mic cu o deschidere de 13,41 m şi la aleea Cerbului cu un front de 15 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unor construcţii noi cu regim de înălţime D+P+4-5E cu destinaţia de blocuri locuinţe – 20 unităţi locative în imobilul din aleea Cerbului şi 16 unităţi locative în blocul din strada Dionisie cel Mic. Proiectul propune amenajarea a 27 locuri de parcare la demisolul celor două clădiri şi 9 locuri la nivelul solului, în total 36 locuri de parcare în incintă.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de cca 7 m de la cele două străzi.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = D+P+4-5E.

P.O.T. propus = 61,60 %                C.U.T. propus = 3,20

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr. 4543/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                 - Studiu geotehnic

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Plan circulaţii

- Desfăşurări de front stradal

- Perspective

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 533/41359/2006                                    - Aviz  Brigada Pompieri nr. 10763/2006

- SC ELECTRICA nr. 6023337 /2006       - Aviz Sanitar nr.2- 14662/2006

- ROMTELECOM nr.           1580 /2006                - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1607/2007

- TERMOELECTRICA nr. 4011/2006      

- RADET nr. 9316 /2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 2 IMOBILE D+P+4-5E – LOCUINŢE, str. Dionisie cel Mic nr. 54C – al. Cerbului nr. 2E, teren în suprafaţă de 1133 mp, proprietate Manu Cristian şi Rodica.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT