Hotărârea nr. 257/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN in VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINTE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/25/1, teren in suprafata de 3393 mp, proprietate Fetisleam Ainur si Dogan, Petisleam Tanure

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

 MUNICIPIUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINŢE P+1E+M,

zona Viile Noi, parcela A 1093/25/1, teren în suprafaţă de 3393 mp,

proprietate Fetisleam Ainur şi Dogan, Petisleam Tanure.

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINŢE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/25/1, teren în suprafaţă de 3393 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 19768, este proprietate Fetisleam Ainur şi Dogan, Petisleam Tanure conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 528/2006 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnelor. FETISLEAM AINUR şi PETISLEAM TANURE, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

 

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.257/18.05.2007

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 124270 / 19.10.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Fetisleam Ainur privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINŢE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/25/1, teren în suprafaţă de 3393 mp, proprietate Fetisleam Ainur şi Dogan, Petisleam Tanure.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 19768, este proprietate Fetisleam Ainur şi Dogan, Petisleam Tanure conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 528/2006 autentificat de notar public Borună Chiraţa.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 3393 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Viile Noi.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune împărţirea terenului în 5 loturi cu suprafaţa cuprinsă între 500 mp şi 798 mp pentru realizarea unor construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuire. Accesul la loturi se va face din actualele drumuri de exploatare De 1088/1 şi De 1093/29. Pe fiecare lot este prevăzut un loc de parcare/garare. Aliniamentul obligatoriu al construcţiilor va fi la 5 m de la limita dinspre De 1088/1 şi De 1093/29 care vor avea ampriza de 11 m. 

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – 5 m de la De 1088/1 şi de la De 1093/29.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M (10 m).

P.O.T. propus = 35 %                         C.U.T. propus = 0,90

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.1814/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize                   

- RAJA nr. 342/24431/2006                           - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 2392/2006         

- SC ELECTRICA nr. 1769 /2006                 

- ROMTELECOM nr. 889/2006                   

                                   

                                   

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINŢE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1093/25/1, teren în suprafaţă de 3393 mp, proprietate Fetisleam Ainur şi Dogan, Petisleam Tanure..

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                            

 


PLAN REGLEMENTARI SCARA 1 : 500


SUPRAFAȚA TEREN = 3 393 mpARH. RADU MARIAN

Bl/ BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

ssr    NR. 040 OIN 20.12.2002

B-OUL TOtaS 143 A CONSTANTA


DENUMIRE LOTIZARE TEREN ZONA VIILE NOI-A 1093/25 L0T1 SOLA 117 CONSTANTA

beneficiar FETISLAM AINUR SI FETISLAM TANURE LOCALITATE CONSTANTA


PROECT

103/2006


ÎNTOCMIT_

MSgNAT ARH. RADU

SEF PROECT ARH. RADU


KAM


DATA


PLAN REGLEMENTARI


FAZA

PUD