Hotărârea nr. 256/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN in VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINTE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1089/2 lot 3, teren in suprafata de 8233 mp, proprietate Fetisleam Ainur si Dogan, Mihaltan Ulcher si Tiberiu

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINŢE P+1E+M,

zona Viile Noi, parcela A 1089/2 lot 3, teren în suprafaţă de 8233 mp,

proprietate Fetisleam Ainur şi Dogan, Mihălţan Ulcher şi Tiberiu

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 18.05.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.05.2005, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 115, alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINŢE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1089/2 lot 3, teren în suprafaţă de 8233 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15132, este proprietate Fetisleam Ainur şi Dogan, Mihălţan Ulcher şi Tiberiu conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2807/2004 autentificat de notar public Bratu Daniel.

Art. 2 – Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarare Directiei Urbanism, Dnelor. FETISLEAM AINUR şi MIHĂLŢAN ULCHER, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

NR.256/18.05.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 124229 / 19.10.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Fetisleam Ainur privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINŢE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1089/2 lot 3, teren în suprafaţă de 8233 mp, proprietate Fetisleam Ainur şi Dogan, Mihălţan Ulcher şi Tiberiu.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15132, este proprietate Fetisleam Ainur şi Dogan, Mihălţan Ulcher şi Tiberiu conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 2807/2004 autentificat de notar public Bratu Daniel.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 8233 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Viile Noi.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune împărţirea terenului în 14 loturi cu suprafaţa cuprinsă între 490 mp şi 650 mp pentru realizarea unor construcţii noi cu regim de înălţime P+1E+M cu destinaţia de locuire. Accesul la loturi se va face din actualele drumuri de exploatare De 1088 şi De 1088/1 printr-o alee carosabilă amplasată central, în lăţime de 7 m, (trotuar-carosabil-trotuar : 1m-5m-1m). Pe fiecare lot este prevăzut un loc de parcare/garare. Aliniamentul obligatoriu al construcţiilor va fi la 5 m de la limita dinspre aleea carosabilă centrală; în cadrul fiecărui lot retragerile laterale şi posterioare vor fi de minim 3,50 m. 

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – 5 m de la aleea carosabilă centrală ; 5 m de la De 1088 ; 3,5 m de la De 1088/1.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E+M (10 m).

P.O.T. propus = 35 %                      C.U.T. propus = 0,90

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                       Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                              - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                                     - Certificat urbanism nr.1737/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                                

- Desfăşurări de front stradal

- Fotografii

 

Avize utilitati                                               Alte avize

- RAJA nr. 339/24430/2006                                    - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1402/2006

- SC ELECTRICA nr. 1770 /2006             

- ROMTELECOM nr.           888/2006                 

- CONPET nr. 30/2006                               

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu LOTIZARE TEREN în VEDEREA CONSTRUIRII de LOCUINŢE P+1E+M, zona Viile Noi, parcela A 1089/2 lot 3, teren în suprafaţă de 8233 mp, proprietate Fetisleam Ainur şi Dogan, Mihălţan Ulcher şi Tiberiu.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                      Elaborat, Cristina STAMAT                                                                                                                    

 


SUPRAFAȚA TOTALA TEREN= 8233 mp


PLAN REGLEMENTARI SCARA 1:500


/S~i\ ARH. RADU MARIAN

\tfiJly BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA

NR.040 DIN 20.12.2002

DENUMIRE LC

A 1089/

BENEFICIAR fi LOCALITATE

B-OUL TOMIS 143 A    CONSTANTA/}

INTOCMÎT

ARH RADU MARIAN

/ ////

SCARA

DATA

PLAN

DESENAT

ARH. RADU MARIAN

SEF PROECT

ARH. RADU MARIAN

tzzzț