Hotărârea nr. 254/2007

Hotarare privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta in vederea promovarii unei hotarari de guvern privind transmiterea Portului Vechi - Danele 0-23, din proprietatea publica a statului si administrarea Companiei Nationale "Administratia Porturilor Maritime" in adminstrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta

 

            ROMÂNIA

            JUDEŢUL CONSTANTA

 MUNICIPIUL CONSTANTA           CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

Privind emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanta

in vederea promovării unei hotărâri de guvern privind transmiterea

Portului Vechi - Danele 0-23, din proprietatea publica a statului si

administrarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor

Maritime" in adminstrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta

Consiliul Local Municipal Constanta, intrunit in şedinţa ordinara din data de 18.05.2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, Raportul Comisiei nr.2 de Dezvoltare Urbanistica, Raportul Comisiei nr.5 Juridica si Referatul Direcţiei Administraţie Publica Locala nr. 61971/11.05.2007 ;

In conformitate cu prevederile art.12, alin. 1,2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificările si completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit."b", alin. 4, lit. "e", si art. 115, alin. 1, lit. "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala republicata;

HOTĂRĂŞTE

Artl - Se emite acordul Consiliului Local al Municipiului Constanta in vederea promovării unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea Portului Vechi, Danele 0-23, (teritorii aferente digurilor de adapostire, teritorii aferente construcţiilor de acostare, construcţii de acostare, diguri de adapostire, alte construcţii) din proprietatea publica a statului si administrarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime", in adminstrarea Consiliului Local al Municipiului Constanta.

Art.2 - (1) Se mandatează Primarul Municipiului Constanta, domnul Radu Ştefan Mazăre, sa depună diligentele necesare in vederea preluării Portului Vechi Danele 0-23.

- (2) Primarul Municipiului Constanta va semna toate documentele produse cu ocazia preluării Portului Vechi -Danele 0-23.

Art.3 - Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Administraţie Publica Locala, Direcţiei Urbanism, S.P.I.T., Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Maritime", in vederea aplicării ei si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta Hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,                                                           CONTRASEMNEAZĂ

ECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANTA

Nr. 254/18.05.2007