Hotărârea nr. 253/2007

Hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de Investitii ” Construire pista rolleri, skateri, biciclisti si functiuni conexe"


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANŢA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


 

Hotărâre

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de Investiţii ” Construire pista rolleri, skateri, biciclist! şi funcţiuni conexe"

Consiliul Local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.05.2007

Luând în dezbatere Expunerea de motive a d-lui Primar Radu Ştefan Mazăre referitoare la proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea proiectului, faza studiu de prefezabilitate, al obiectivului de investiţii ** Construire pista rolleri, skateri, biciclisti şi funcţiuni conexe", precum şi studiul de fezabilitate elaborat;

Consultând raportul Direcţiei Tehnic-achiziţii şi avizul favorabil al Comisiei 1 Studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe si administrarea domeniului public si privat al Municipiului Constanta;

Vazand dispoziţiile art 44, al (1), din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale; In temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.c), alin.(5) lit.c) şi art 115 alin 1, lit b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicata ;

HOTĂRĂŞTE:

ART. 1 - Se aprobă studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii " Construire pista rolleri, skateri, biciclist! şi funcţiuni conexe", conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, având următorii indicatori tehnico-economici:

Valoarea totală a investiţiei, în preţuri din mai: 4.469.377,45 lei; 1.350.265,09 euro, din care:

Constructii-montaj: 2.850.136,86 lei; 861.068,54 curo

ART. 2 - Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Tehnic-achiziţii, Direcţiei Servicii Publice, Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Urbanism si Direcţiei Financiare, în vederea ducerii la îndeplinire, precum şi Prefecturii judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,


Constanţa
Nr. 253/18.05.2007


 

ROMÂNIA
                        JUDEŢUL CONSTANŢA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA DIRECŢIA TEHNIC-ACHIZIŢII


RAPORT

privind proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tchnico-economici ai obiectivului de investiţii: " Construire pista rolleri, skate ri, biciclisti şi

funcţiuni conexe"

Vă informam că, in consens cu obiectivele si strategiile locale de dezvoltare pe plan social-cultural, pentru asigurarea condiţiilor necesare punerii în aplicare a programului de implicare a tineretului in activităţi sportive, derulat de municipalitate in cadrul programului de dezvoltare urbana. Primăria municipiului Constanţa a prevăzut în programul de investiţii pe anul 2007, elaborarea unui studiu de fezabilitate care să trateze amenajarea unei piste de role, skateri, biciclisti şi funcţiuni conexe, în Parcul Tabacarie, zona Club Nautic care să pună în valoare zona din punct de vedere recreativ şi turistic.

Sudiul de fezabilitate cuprinde un număr de 14 obiecte: corp administrativ (corp A + B); zona de alimentaţie publica: corp clădire, dotări echipamente aferente zonei de catarare; skate parc -rampe; zona pentru catarare; zona pentru trial: zona pentru dirt jump; gradene/tribune; instalaţie de sonorizare; iluminat nocturn; gard de separare a zonei de skate board si gard împrejmuire zona construita; racorduri apa, canal, electric; sistematizare verticala; rampe persoane cu dizabilitati.

Pista va fi prevăzută cu stâlpi de iluminat pentru timp de noapte şi va avea dotări specifice de odihnă şi de întreţinere: bănci de odihnă, coşuri şi scrumiere stradale, cişmele stradale pentru apă potabilă. De asemenea, vor fi instalate WC uri ecologice şi o cabină de pază.

Valoarea totală a investiţiei. în preţuri luna mai: 4.469.377,45 lei/ 1.350.265,09 euro, din care Constructii-montaj: 2.850.136,86 lei/ 861.068,54 euro ( 1 euro = 3,31 lei)

Faţă de cele prezentate. în temeiul prevederilor art.45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, supunem plenului prezentul raport de specialitate privind proiectul de hotărâre, in vederea analizei si aprobării studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii " Construire pista rolleri, skateri, biciclisti şi funcţiuni conexe".


 


Consilier juridic. PAPP Laura Carla


DIRECTOR EXECUTIV

MARICA ION


 


ŞEF SERVICIU,

BORALI Veaveghiul

S.C. CREATEC SERVICES S.R.L.

STUDIU DE FEZABILITATE

„AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATERI, BICICLIȘTI Șl FUNCȚIUNI CONEXE”

INCINTĂ PARC TÂBĂCĂRIE, CONSTANTA

* »

Beneficiar : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANȚA Faza de proiectare STUDIU DE FEZABILITATE

Anul: 2007

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Borderou piese scrise si desenate

A. PIESE SCRISE

1.    DATE GENERALE

1.1    Denumirea investiției 1 2 Elaborator

1.3. Ordonator principal de credite

1    4. Autoritatea contractantă

1.5. Amplasamentul

16 Tema, cu fundamentarea necesității și oportunității investiție;

1.7. Descrierea funcțională și tehnologică, inclusiv memom tehnice, pe specialități:

17 1 Descriere generală

MEMORIU DE ARHITECTURĂ Si STRUCTURA

1.7 2 Situația existent

1    7 3 Soluția propusa MEMORIU INSTALAȚII

1.7 4 Situația existent

1.7 5 Soluția propusa

2.    DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

2.1    Suprafața și situația juridică ale terenului

2.2    Caracteristici geofizice ale terenului din amplasament

2.3    Caracteristicile principale aie construcțiilor

2.3.1 Pentru clădiri

2    3 2 Pentru rețele

2 3.2 1 Rețele exterioare 2 3.2 2 Branșamente

2    4 Structura constructiva

2 4.1 Clădiri 2 4.2 Diverse amenajari 2 4.3 Rețele exterioare

2.5    Pnncipalele utilaje de dotare a construcțiilor

2.6    Instalații aferente construcțiilor

2.7    Utilităt*

3.    DATE PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA INVESTIȚIEI

3.1    Total personal, din care:

3.2    Locun de muncă nou-create.

4.    DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI

DEVIZ GENERAI.

Centralizator lucrări de amenajarea terenului Centralizator lucrări de construcții si instalații Centralizator dotări

Deviz Obiect 1 - Corp administativ Obiect 1 - Corp administativ - Corp A

Evaluare lucrări de arhitectura Recapitulatle

Evaluare lucrări de structura

Recapitulați©

Evaluare instalații termice si sanitare Evaluare instalați» electrice

Ohiect 1 - Corp admmistativ - Corp B Evaluare lucrări de arhitectura Recapitulatie

Evaiuare lucrări de structura Recapitulatie

Evaluare instalații termice si sanitare Evaluare instalații electrice

Deviz Obiect 2 - Zona de alimentație publica Evaluare lucrări de arhitectura Recapitulare

Evaiuare lucrări de structura Recapitulatie

Evaluare instalații sanitare Evaluare instalații electrice

Deviz Obiect 3 - Corp clădire dotări echipamente aferente zone: de catarare Evaluare lucran de arhitectura Recapitulatie

Evaluare lucrări de structura Recapitulatie

Evaluare instalații electnce

Deviz Obiect 4 - Skate park

Evaluare lucrări de terasamente Evaiuare lucrări de construcții Recapitulatie

Deviz Obiect 5 - Zona pentru catarare Evaluare lucran de terasamente Evaluare lucran de construcții Recapitulatie

Deviz Obiect 6 - Zona pentru trial

Evaluare lucran de terasamente Evaluare lucran de construcții Recapitulatie

Deviz Obiect 7 - Zona pentru dirt jump Evaluare lucrări de terasamente Evaluare lucran de construcții Recapitulatie

ĂMENĂJÂREPÎSTĂ ROLERL SKATERiTbÎcÎCLJȘTI Șl FUNCȚIUNI CONEXE    S

STUDIU DE FEZABILITATE

Deviz Obiect 8 - Gradene / tribune Evaluare lucrări

Deviz Obiect 9 - Instalație de sonorizare Evaluare instalații electrice Evaluare dotări

Deviz Obiect 10 - Iluminat nocturn Evaluare instalații electrice Evaluare dotări

Deviz Obiect 11 03rd de separare a zonei de skate board si gard împrejmuire zona construita Evaluare lucrări

Deviz Obiect 12 - Racorduri apa. canalizare, electrice Evaluare lucrări

Deviz Obiect 13 - Sistematizare verticala Evaluare lucrări de țerasamente Evaluare amenajari pentru proiecția mediului Evaluare instalații

Evaluare ddtan

Deviz Obiect 14 - Rampe persoane cu dizabiiitati Evaluare lucrări

Caicul estimativ .privind Lucrările de proiectare

Calcul estimativ privind Lucrările de. organizare de șantier

Calcul estimativ privind Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.    PRiNCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

5:1 Valoarea totala (preturi MAI 2007):

5 2 Eșalonarea (iNV/C+M)

5 3 Durata de realizare (saptamani)

6.    FINANȚAREA INVESTIȚIEI
7.    AVIZE SI ACORDURI

B. PIESE DESENATE

A01 ■ Pian de încadrare in zona Scara 1:5000

A02 - Pian de situație existent Scara 1 1000

A03 - Plan de situație soluția propusa Scara 1 1000

ACM    Obiectul 1    -    Corp administrativ - Corp    A'    Pian si    Fațada Scara 1:100

A05    Obiectul 1    -    Corp administrativ - Corp    A'    Fațada    si Secțiune Scara 1    100

AOG    Obiectul 1    -    Corp administrativ - Corp    B:    Plan s:    Fațada Scara 1 100

A07    Obiectul 1    -    Corp administrativ    - Corp    B:    Fațada    si Secțiune Scara 1    100

A08    Obiectul    2 - Zona alimentație publica: Plan Scara 1:100

A09    Obiectul    2 - Zona alimentație publica: Fațade si Secțiune    Scara    1:100

A10 - Obiectul    3 - Corp dotări catarare Plan si Fațada Scara 1    100

A11    Obiectul    3 - Corp dotări catarare Fațada si Secțiune Scara 1.100

l 01 Plan de situație instalații electrice de alimentare Scara 1 1000

l 02 Plan de situație instalație de alimentare cu apa si canalizare Scara 1.1000

SC CREATEC SERVICES S R L


Amenajare pista roleri, skateri bicicliști si funcțiuni conexe Incinta Parc Tabacane. Constanta

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

STUDIU DE FEZABILITATE

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATERI, BICICLIȘTI Șl FUNCȚIUNI CONEXE

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea Investiției: Amenajare pistă roleri. skateri, bicicliști și funcțiuni conexe Fază: Studiu de fezabilitate

1.2. Elaborator S C CREATEC SERVICES SRL

1.3. Ordonatorul principal de credite Pnmâria Municipiului Constanța 1.4. Autoritatea contractantă Primăria Municipiului Constanța

1.5. Amplasamentul (județul, localitatea, strada, numărul), județul Constanța. Municipiul Constanța Parcul Tăbăcărie, zona Club Nautic.

1.6.Tema, cu fundamentarea necesității șl oportunității investiției avute in vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate

Obiectivele proiectului: prin tema de proiectare propusă, se prevede amenajarea unui parc de distracții cu piste pentru rolleri, skateri, bicicliști și clădiri ce adăpostesc funcțiuni conexe acestora. Acest parc se va amplasa in zona Club Nautic. în Parcul Tâbâcâriei. și va avea o suprafață de aproximativ 8500 mp.

Scopul proiectului: Proiectul este cuprins în cadrul Agendei locale nr.21 a municipiului Constanța cât și în cadrul Planului de Dezvoltare Regionaiâ privind vaioriifcarea potențialului turistic al municipiului.

Necesitatea și oportunitatea investiției Zona Parcului Tâbâcâriei este o zonă reprezentativă de agrement pentru municipiul Constanța în prezent în această zonă nu există amenajat niciun obiectiv de recreere pentru locuitorii din zonă și din oraș

Dat fiind interesul copiilor și al adolescenților pentru practicarea unor activități/ sporturilor in aer liber, se impune amenajarea de piste pentru rolle. skateboard și biciclete Aceste activități sportive se vor integra într-un circuit de agrement ai parcului, ce impun și o valoriifcare la parametrii de utilizare ambientală

în acest sens Primăria municipiului Constanța a prevăzut în programul de investiții pe anul 2007 elaborarea unui Studiu de Fezabilitate care să trateze amenajarea unei piste de rolle, care să pună în valoare zona din punct de vedere recreativ și turistic.

Regimul juridic al terenului destinat lucrărilor de amenajare de piste :

Terenul destinat amenajării ce face obiectul prezentei teme de proiectare, este în propnetate de stat, aflat în administrarea Primăriei Muicipiulu- Constanta

AMENAJARE PISTĂ ROLERI, SKATERI. BICICLIȘTI ȘlTuNcflUNTcONEXE

STUDIU DE FEZABILITATE

Terenul pe care se va amplasa obiectivul de investiții este în vecinătatea Clubului Nautic și este liber de construcții

1.7. Descrierea funcțională și tehnologică, Inclusiv memorii tehnice, pe specialități

1.7.1. Descriere generală:

Obiectul Studiului de Fezabilitate consta in amenajarea unui spațiu de agrement destinat tinerilor, cu circuit deschis, după modelul spatiilor deschise de tip „happening" citadine moderne, ce se va integra in noul stil de viata al orașului.

Proiectul propune practicarea libera oe sporturi moderne ecologice, nepoluante cum ar fi patinajul pe rotile (roJIerskaîing) si planșe cu rotile (skateboarding), săriturile cu bicicleta (dirt jump) sau cataratul sporturi in mare voga la ora actuala in lume

Pe langa dotările specifice activitatile sportive, parcul propus va mai conține un corp administrativ o zona de alimentație publica si un corp destinat depozitarii echipamentelor aferente zonei de catarare. Clădirile vor fi astfel amplasate meat sa nu Interfereze cu conductele si rețelele subterane care traversează terenul, conform avizelor de le furnizorii de utilitatl S-au prevăzut caile de intervenție necesare m caz de incendiu, inclusiv prin mijloace auto, precum si stingatoare portabile de incendiu si puncte de mteventie dotate cu mijloace corespunzătoare de siingere

Terenul avand o suprafață de aproximativ 8500 mp. va fi imprejmuit cu un gard ce va avea inaltimea de 4m. Accesul m parc se va face numai in timpul programului de funcționare, printr-o singura intrare, aflata in cadrul Corpului administrativ ce va fi supravegheata de un paznic In afara programului de funcționare parcul se va închide Singurul obiect ce va funcționa si in afara programului parcului este Zona de alimentație publica care se acceseaza separat, din strada, fara a permite accesul in parc

Activitatile sportive desfășurate in acest complex sunt fie libere (individuale) fie organizate in cadrul unor concursuri specifice La concursurile organizate va fi asigurata prezenta unei saivan si a personalului medical calificat, prin serviciul de ambulanta local.

In afara concursurilor terenul va fi in permanenta supravegheat de gardieni publici, avand in vedere faptul ca utilizatorii sunt in general copii si tineri

In cazul accidentărilor care au ioc in afara etapelor de concurs, se va acorda primul ajutor la punctul sanitar si va fi apelat imediat serviciul de ambulanta local. Intervențiile la punctul sanitar se fac doar pentru accidente ușoare de către personalul firme; care va fi penodic instruit de serviciul de ambulanta.

Invederea unei etapizari eficiente aîe lucrărilor, ansamblul a fostimpartit in 14 obiecte, după cum urmeaza: Obiectul 1 - Corp administrativ

Obiectul 2 - Zona de alimentație publica

Obiectul 3 - Corp clădire dotări echipamente aferente zone; de catarare

Obiectul 4 -    Skate park

Obiectul 5    Zona de catarare

Obiectul 6 -    Zona de trial

Obiectul 7 -    Zona de dirt jump

Obiectul 8 -    Gradene / tribune

Obiectul S - Instalație de sonorizare

Obiectul 10 - Iluminat nocturn

Obiectul 11 - Gard de separare a zone; de skate board si gard împrejmuire zona construita Obiectul 12 - Racorduri apa. canalizare, electrice etc Obiectul 13 - Sistematizare verticala

Obiectul 14 - Rampe persoane cu dizabilitati

MEMORIU DE ARHITECTURA SI STRUCTURI

1.7.2. Situația existentă

Terenul pe care se va amenaja pista de rolen, skaten, biciclisti împreuna cu funcțiunile conexe necesare bunei funcționari a ansamblului, se afla in incinta Parcului Tabacarie din Constanta, in vecinătatea Clubului Nautic.

Terenul este delimitat la sud de Strada Sove|a printr-o împrejmuire realizata din gard viu si piantatu diverse, la nord de un zid piatra, inalt de 30-50cm si de o parcare aflata pe malul Lacului Taoacane. la est de o alee pietonaîa. care conduce spre Lacul Tabacarie. iar la vest de o alee carosabila care conduce spre lac si spre biserica aflata in vecinătate.

In prezent terenul este liber de construcții Aproximativ 40% din suprafața terenului aste betonata restul fiind plantata.

Suprafața de teren plantata, aflata înspre strada, a adăpostit șinele unui trenulet de agrement împreuna cu zona de protecție aferenta Aceste sine nu mai exista in prezent dar traseul lor a fost mutat la limita dinspre strada a terenului, in asa fe: meat in urma unei viitoare refaceri a lor trenuletul sa nu interfereze cu buna funcționare a ansamblului

1.7.3. Soluția propusă:

Amenajarea pistei de roleri skateri, biciclisti si funcțiunile conexe se imaprte in doua categorii mari de lucrări:

Lucrări de construcții si instalații - Lucrări de amenajare a terenului

Descrierea funcționala a soluției propuse si a lucrărilor aferente se împarte pe obiectele investiției, după cum urmeaza

Obiectul 1 - Corp administrativ

Corpul administrativ este alcătuit din doua corpuri de clădiri. Corpul A si Corpul B

• Corpul A va avea o suprafața construita de 150 mp si va fi situat pe latura de sud a terenului, intr-o poziție centrala si ușor accesibila Clădirea va conține vestiare si grupuri sanitare, precum si un punct sanitar de prim ajutor O copertina generoasa va oferi adăpost pentru sportivi sau vizitatori atat in zilele cu soare cat si in caz de ploaie

- Corpul B. va avea o suprafața construita de 200 mp si va fi situat in coltul de nord-vest al terenului. Clădirea va conține un magazin de echipamente sportive, dulciuri si răcoritoare, un spațiu pentru paza si administrație, un spațiu pentru DJ si stație de sonorizare si o sala de calculatoare.

Corpul B conține de asemenea singurul punct de acces in parc. supravegheat de un paznic. Astfel devine posibila închiderea parcului in afara programului de funcționare al acestuia.

Pentru realizarea Corpului administrativ este nevoie de lucrări de construcții si instalat» si de montaj de utilaje si echipamente tehnologice

Obiectul 2 - Zona de alimentație publica

Clădirea va fi situata pe latura vestica a terenului m vecinătatea accesului in parc. Construcția de 275 mp. deși face parte integranta din parc. se va accesa numai din exteriorul incintei parcului, din aleea pietonaia care delimitează terenul pe partea de vest Acest lucru ii va permite sa funcționeze si in afara programului parcului care este limitat pentru a asigura efectuarea activitatilor sportive in condiții bune de vizibilitate si a scadea astfel nscul de accidentare al sportivilor

Zonificarea funcționala a clădim împarte construcția in doua mari zone

-    zona ae restaurant propriu-zis. cu acces direct din aleea pietonala

-    zona administrativa, ce cuprinde bucataria, spațiu de depozitare, vestiare si grupuri sanitare pentru angajați precum si grupuri sanitare pentru vizitatori, si un acces separat pentru aprovizionare si angajați. Pentru realizarea Zonei de alimentație publica este nevoie de lucrări de construcții si instalații

Obiectul 3 - Corp clădire dotări echipamente aferente zonei de catarare

Aceasta clădire de doar 70 mp este situata la intrarea in zona de catarare, avand funcțiunea simbolica de semnal, de marcare a unui spat.u special, destinat cățărătorilor

Funcțiunea principala a construcție, este cea de depozitare Clădirea cuprinde spatii de depozitare a echipamentelor necesare pentru practicarea acestui sport, un centru de închirieri de echipament sportiv un punct de administrație al zonei de catarare si un punct de paza aferent acestui capat al parcului Pentru realizarea acestei clădiri este nevoie de lucrări de construcții si instaiatii.

Obiectul 4 - Skate park

Aceasta este o zona destinata utilizatorilor patinelor cu rotile si a pianseior cu rotile cu varsta de peste 10 ani, si ocupa o suprafața de 2000 mp. fiind amplasata in zona centrala a terenului

Aceasta zona va fi înconjurata de un gard metalic, transparent înalt de 2m. pentru a asigura desfasurarea activităților sportive in condiții de siguranța si pentru a proteja privitorii afiati pe gradenele dispuse adiacent de eventuale accidente De asemenea aceasta împrejmuire va limita caile de acces in zona la cele doua prevăzute in proiect.

Terenul va fi asfaltat si mobilat cu diferite aparate care prin dispunerea lor specifica vor da naștere la trei zone, destinate celor trei probe specifice utilizatonlor echipamentelor cu rotile:

zona de skate mobilată cu aparate specifice pentru utilizatoni de planșe cu rotile

zona de Street mobilată cu aparate specifice pentru utilizatorii de patine cu rotile

- zona de half-pipe consta mtr-un half-pipe. destinat atat utilizatorilor de patine cu rotile cat si utilizatorilor de planșe cu rotile

Aparatele propuse, prin dimensiune si forma, respecta normele europene de siguranța si conformare pentru acest tip de sport.

Mobilierul sportiv propus are dimensiuni variabile si consta din 12 aparate diferite.

Obiectul 5 - Zona de catarare

Acesta zona ocupa o suprafața de 400 mp.

Zona este situata in coltul de nord-esî ai parcului departe de strada si de zgomotele lumii exterioare avand vedere spre Lacul Tabacane

Suprafața de teren va fi acoperita cu nisip, pe care se va așeza un covor de cauciuc special pentru a proteja sportivii de accidentări Zona va fi mobilată cu doua tipuri de aparate

- stanei artificiale cu inaltimea maxima de 3.5 m pentru bouldering - destinata utilizatorilor cu varsta de peste 8 am

turn de catarare cu inaltimea de 10 m, dotat cu prize de catarare - destinata utilizatorilor cu varsta de peste 12 ani

Aparatele propuse, pnn dimensiune si forma, respecta normele europene de siguranța s conformare pentru acest tip de sport Mobilierul sportiv folosit are dimensiuni variabile si consta din 3 aparate diferite.

Obiectul 6 - Zona de trial

Zona de trial are o suprafața de 800 mp si este Situata pe partea de sud a terenului, in vecinătatea zonei de Skate park Zona este destinata utilizatorilor de biciclete tip BMX si mountain bike cu varsta de 14-30 de am

Suprafața de teren va fi din pamant compactat, oe care se va așterne un strat de balast Zona se va amenaja cu anvelope de camion, buturugi trunchiuri de copac, stabilopozi. componente reaiizate din roci. grinzi de beton, etc

Obiectul 7 - Zona de dirt jump

Zona de dirt jump se întinde pe o suprafața de 1300 mp ocupa coltul de sud-est al terenului Zona este destinata utilizatorilor de biciclete tip BMX si mountain bike cu varsta de 14-30 de ani.

Suprafața de teren va fi din pamant compactat pe care se vor realiza dou3 rampe de plecare si doua rampe centrale

Rampele vor fi astfel create încât sa genereze trasee cu niveluri diferite de dificultate pentru a putea fi utilizate atat de începători cat si de avansați

Rampele propuse, prin dimensiune si forma, respecta normele europene de siguranța si conformare pentru acest tip de sport.

Obiectul 8 - Gradene / tribune

Aceste construcții vor fi realizate pe structura metalica si vor fi amplasate in asa fel încât sa permită urmărirea in siguranța a desfășurării activ.tatilor sportive.

Gradenele se vor distribui pe suprafața terenului cat ma. uniform in puncte cu vizibilitate buna asupra zonelor amenajate pentru sportivi

Obiectul 9 - Instalație de sonorizare

Instaiatia de sonorizare a parcului este realizata printr-un sistem de boxe care sunt distribuite in asa fel incat sa acopere întreaga suprafața a terenului asigurând un nivei de sonorizare cat mai uniform Instalația este compusa din doua tipuri de dotări:

dotări interioare, aflate in spațiul special amenajat dm cadrul Corpului admmsitrativ - Corp B, si conține aparatura electronica specifica calculator, CD player, mixer, statie de amplificare, etc.

dotan exterioare, care asigura nivelul de sonorizare uniform distribuit pe întreaga suprafața a parcului pnn intermediul boxelor amplasate pe stâlpii de iluminat si pe clădiri

Obiectul 10 - Iluminat nocturn

Iluminarea pe timpul seni a ansamblului va fi asigurata de 14 aparate de iluminat amplasate pe stâlpi de 6m înălțime, distribuit! m asa fel incat sa asigure un nivel de iluminat uniform pe toata suprafața parcului

Acest sistem de iluminat va crea posibilitatea utilizam parcului si după lasarea întunericului, facand posibila organizarea de evenimente si concursun pe toata durata zilei

Obiectul 11 - Gard de separare a zonei de skate board sl gard împrejmuire zona construita

Acest obiect este deosebit de important din punctul de vedere al siguranței sportivilor si al privitorilor Zona de skate, fiind amplasata in centrul incintei, este foarte expusa, si de aceea este important ca accesul in aceasta zona sa se limiteze la cele doua intrări propuse in planul de situație împrejmuirea zonei construite este de asemenea de o importanta majora pentru buna funcționare a ansamblului si pentru evitarea actelor de vandalism Aceasta împrejmuite tace posibila supravegherea accesului in incinta.

Obiectul 12 - Racorduri apa, canalizare, electrice

Lucrari'e de racordare .a rețelele de s‘alertare cu apa si electricitate precum s- ia rețeaua de canalizare sunt vita ;e pentru funcționarea parcuiu si a clădirilor din incinta

Obiectul 13 - Amenajări exterioare

Amenajările exterioare reprezintă o pa te majora o lucrărilor propuse prin prezentul Studiu de FeȘțȘ&ilitete Acest capitol cuprinde mai multe tipuri de luc rar/dotam grupate după cum urmeaza.

desfacerea pavajelor £Șci stentejș pregătirea terenului fientru amer.aja rJe prevăzute n proiect

amenajarea Ateilor țpavate borduri rigole)

amenajarea spatiilor vei zi prin plânțatii

se pa ra rea zo ne I □ r a va r d fun cti un i diferite

mobilier umăr. specific (cano cc-sur-de gunc țâșnitori)

panoul pentru afișarea regulamentelor pentru fiecare zona

realizarea iluminatului arflbientaî cu aparate de iluminat de tip pitici"

Aceste luprari contribuie ia buna funcționate a parcului cal st ia crearea unui âmbijSnt pfacpt pentru spcitivi sr vizitatori,.

Obiectul 14-Rampe persoane cu dizabilitati

Acest obiect este deoseoit de important pentru asigurarea accesului In parc a persoanelor cl dizabiliteti locomotor: Astfel, se propune amenajerea ursei rampe de beton care sa asigure accesul dinspre parcarea aflata pe -nalu' Lacului Taoacarie la c diferența de rtsvel ce aproximativ 2m.

MEMORIU INSTALAT»

1.7.4. Situația existență:

Situația instalați tor in Incinta se prezintă astfel

Terenul este traversat de o conductă de canalizare menajera pe partea de Sud a incintei Dn ■ iGOOin

h zor a în sudul incintei se află amplasată inia electr că de înaltă tensiune ÎD kv, - 20 kv, Iar '.r sud rețeaua electrică de joasă tensiune 0,4 kv paralelă cu strada Soveja. De asemerea aproximativ pe axul longitudinal ăl incintei sc află amplasate s îstăiațiile de telecomunicații subterane.

1.7 5 Soluția propusa:

tNSTALAȚH TERMICE Șl SANITARE
1. I nstatați i de încă Izi re

Pentru a asigura un confort termic , oădir e din incintă, respectiv ob 1 Corp administrativ A și B;oo.2.Ccro alimentație publică vor fi dotate cu instalație proprie de încă:?. re. Sursa termică va f: un cazan electric tip microcenrra ă care va prepara agentul termic de încălzve. Gemurile de încălzire vor fi de tip rad ator.

2.    instalații sanitare, apă șt canalizare

Conform temei de arhitectură se- estimează ca ?r în ob.1 Corp admir istartu,- A și ob.2.Corp ăl mentație publică să se monteze obiecte sanitare

Alimentarea cu apă rece a acestor consumator: se va reaiiza de 'a rețeaua de apă din incintă.

Alimentarea cu apă calda menajeră se va realiza cu boilere electrice cu acumulare

Canalizarea apelor uzate menajere se va face prin Instalația de canalizare .prevăzută In fiecare din clădirile undo există consumator de apă rece și ană caldă menajeră

3.    Instalații de condiționare

Pentru creerea unui microclimat corespunzător pe timp de vară. în ob.1 Corp admir strativ A. se orevăd aoita sisteme de instalație de condiționare. in spațiul special amenaiat magazinului șt a sălii calculatoarelor

Aparatele utilizate vor fi ventiLoconvector de tavan tip caseta șl cu unitare exterioară de răcire montată în exterioml clădirii

4. Instalații de alimentare cu apă și stins incendiu

$ a prevăzut că a menta rea ci apa rece a consumatorilor din incintă să se reru.zeze prin branșamentul propus, din rețeaua stradală de apă rece aflată în partea de Ves: a nciorei

Pentru contorizarea consumului de apă, la lîmils de proprietate în incintă.s-a prevăzut un cămin cu apometru

în incintă .pentru combaterea incendiului di ți exterior s-ațl prevăzut 3 buc.h.drenti ăi .montați cu apă 'ece din conducta de distribuție apă rece nou prevăzută Acești uidranți vor fi montați în zona do spațiu verde 3 incintei astfel să fie ușor de manipulat și să permită un acces rapid al mășir ,orde pompieri.

l'lidranții sunt de tip subteran, cu debitul Q - 12    |/s, debitul de presiune de incendiu se păstrează în

rezervoarele orașu ui și se va reface în maxim 24 Ore

AMENAJARE ^SîA ROLERl SKATERI BîCîCLIȘTI Șl FUNCÎILTNI CONEXE

STUDIU DE FEZABILITATE

5. Instalații de canalizare menajeră și pluvială

Toți consumatorii de apă d-n incintă vor fi racordați la o rețea exterioară de canalizare ape uzate menajere

Astfel consumatorii de apa din Ob.1 Corp administrativ A și B se vor racorda prin intermediul unui cămin la rețeaua existentă în partea de Vest a incintei, iar consumatorii din ob.2 Alimentație publică tot separat pe aceeași latură la rețeaua existentă

Prin incintă trece o canaliazre pluvială a orașului la care se va racorda instalația nouă de preluasre a apelor pluviale din incintă

INSTALAȚII ELECTRICE
1. Instalații electrice de iluminat si prize

Toate obiectele construite in incinta vor fi dotate cu instalații electrice de iluminat s< prize diferențiate după destinație și categoria de importanța

In acest sens obiect 2 Zonă de alimentație publică, cu destinație alimentație publica și obiectul 1 Corp administrativ, cu destinație administrativa magazin și sală de calculatoare vor fi dotate cu instalații de iluminat cu un grad sporit de complexitate

Instalațiile electrice de iluminat și prize se vor executa de regulă în montaj îngropat utihzăndu-se conductori sau cabiuri de cupru tip Fy 1.5 mmp, 2.5 mp. 4 mmp protejați în tuburi de protecție tip IPEY D 12 D 16 dn- 20 mm.

Corpurile de iluminat în încăperi sunt de tip fluorescent: FlDA 220. FIDA 420. FIPA 120 FIPA 220.240 amplasate pe plafon aparent sau încastrat și corpuri de tip incandescent aplice, pendule si spoturi luminoase.

in fiecare imobil se va amplasa câte o firida electrică de distribuție și câte un taoiou electric principal care sa asigure protecția circuitelor electrice.

Instalația va fi racordată la o priza de pământ artificială executată în incinta.

1.    Instalația electrică de iluminat de evacuare

Pentru imobilele cu funcțiunea de alimentație publică și cel cu funcțiune administrativă magazin și saiâ de calculatoare se propune execuția unui iluminat de evacuare tip IV dotat cu corpuri de iluminat tip luminobloc montate pe căile de circulație:

2.    Instalații electrice de curenți slabi

-    Instalație de telefonie $/ distribuție RTV

Pentru asigurarea convorbirilor telefonice interne și urbane se va executa o instalație de telefonie constituită din firidă telefonică și pentru fiecare corp de clădire, circuite telefonice executate in cabluri speciale CSYY 8x0,8 mmp ce pot fi utilizate și pentru instalația de calculatoare aparate telefonie și centrală telefonică amplasată în Corpul administrativ B. Numărul posturilor telefonice și al circuitelor telefonice depinde de funcțiunea obiectului

-    instalație de distribuție prin cablu

Pentru distribuția semnalelor RTV se va executa o instalație de distribuție constituită din circuite electrice executate îngropat cu cablu coaxial 75 ohmi protejat în tuburi de protecție

în fiecare corp de clădire se vor amplasa un număr de prize RTV strict necesare funcțiuni propuse

instalație de sononzare Instalația de sonorizare propusă constă oin

*    aparatură și echipament de sonorizare care să asigure amplificarea si transmisia emisiunilor audio dintr-o încăpere specială amplasată in corp administrativ B

'circuite de sonorizare executate în cablu special ecranat montate atât in spațiile interioare din imobile cât si in spațiile exterioare;

*    aparate de difuzare audio - boxe. difuzoare,

în prezenta documentație sunt cuprinse numai executarea circuitelor de sonorizare.

tnstel&tte deealctJldțoate

Pi&ntnj ăsîgUrwi funcționăm calculatoarelor m sistem nterconectaî se va realiza o m stă latre de calc li a [o r constituita din

-    echipament special: unitate centrală dulap de concentrare s diștnbuțle circuite sistem de a im&ritare suxitigr

-    circuite electrice de calculator executate cu cab uri specia e ecranate tip CSSY 6xt B ce aimenteazâ poze ce calcu efor protejate ir cabiu sau canalet: speca e cin PVC

-    dotad speciale calculatoare, imprimantă, xerox, etc.

In documentație este inclusă numai execuția circuitelor și montarea prizelor speciale de calculator fără dotări.

ins inia; ie de avetltrare anta un . anii incendii

Irriob ele pmcipaleie aie ansambluri si 'ncirta se vor dota cu circuite avertizare antifurt, antiincendiu executate in montaj îngropat cu cabluri speciale CYY 3xi, sesizor optici și de avertizare incendiu, oentraîă automată de avertizare, camere de luat vederi pentru supravegherea imobile si incintă

3,    Instalații electrica de forță

Pentru alimentS'ea unor sgregafâ si echipamente electrice de terță se va executa o. instalație electrică constituită din

circuite eleclrice de forță executate îngropat cu conductori si cabluri de cupru Dn-2,5,    6 mmp

protejați in tuburi de protecție

tablou electric de distribuție de forță specia- pentru Corpul de a mertație pub că și Corpi de administrație R

Ca agregate ș. echipamente de torță necesare funcțiunii de atirrifentațfe publică bucătărie se oropun cuptoare electnce plite electnce, agregate rr g ori ti ce. bon ere electrice pentru încălzire apă caldă menaj eră (Corp administrativ A)

■ în Corp administrativ B se preconizează montarea de echipamente st doîăn electrice necesare studioulu de sunet și săi calcu atoarelor, echipamente specific magazmulu agregate de climat-zare și a unor cazane electrice tip m feroce orală pentru preparare agent termic de incălzire (corp A si corp 8 )

4.    Instalații electrica de iluminat exterior

H urni natul exterior s irnob eiorsi Incintei ociectivulu a ^ostconcepu’ ’.r sensul asigurării următoarelor necesității de ilumnat.

un iluminat de circulație cerbu ale ou corpur de iluminat speciale de tip lampadar cu âmpi de 60 100 W, un iluminat ai spațiilor verzi cu corpuri do ■uminat tip grădină

un ■ urniră; de exterior al spațiilor de agremen; cu proiectoare de putere 600 w , precum și un iluminai a- fațsde'cr crincipale clădirilor

CirLUitcie electrice de alimentaro a corpuri.or de iluminat exterior se vor executa îngropat cu cab&irl armate tip CYAbY 3x4mmp.. 4 x4 mmp, 4x6 mmp 4 jf 1Ș> mmp.

6. Instalație de protecție prin legare la priza de pământ

Pentru protecția împotriva clecbocutârn ’ab’Ourile de distribuție din imobile îab-oul general șl componentele metalice alo instalație de ilurr nat exterior se vor racorda la o pr za de pământ artificială constituită din:

electrozi din țeava OL ■ ZN 2 si 2 n îngropați jp inc ntă ■(: 2-15 electrozii bandă OL - Zn 40 x4 de legătură între electrozi

Rezistenta de dispersie a prizei de pământ nu va depăși un ohm.

BREVIAR DE CALCUL

INSTALAȚII SANITARE

Conform' temei de arhitectua se esiimeaza: ca in cladime propuse sa se construiască ir incinta. se vor monta următoarele obiecte se oița e

OBIECT 1 - Corp administrativ - Corp A

Lavoar - 7 buc Dus - 6 buc

- WC    -7 buc

Prsoar rr 2 bUC

OBIECT 2 -Zonîf de alimentație publica

Lavoar - 7 buc Dus -2 buc

- wc -7 buc.

Pisoar - 3 buc

Spălător de vase    2 buc.

Mașina de spatf! vesela 1 buc.

In conformitate cu perinele ir1 vigoare s-au stat^-1 purtătoarele ore mize de calcul, pe baza ca rara s-au dimensionat instalațiile sanitare mteuoare.

Instalația de apa rece si apa calda menajera

Consum maxim / zi:

Salariat    24 x 20 1/21 = 480 i

Sportivi    150 x 30 l/zi = 4500 l

Consumator;    240 x *3 l.'/i = 3120 J

TOTAL    8100 I

Consumul de apaț calda fte'najera este cuprins iu normele de consum apa rece

Qzl 9100 IX 1 1/1000 = B.91 mc.fr

Consumi., i maxim orar Qh.

Qh -- Qzpsk/ 12n = 8.01 x 2 / 12 — 1 49 mc/h = 0 413 S/sec

OBIECT 1 - Corp administrativ ~ Corp A
1.    Debitul de calcul apa rece

Dehitu de caicul, qc = s x b x cx V E Unde a = 0.23, b= 1r c = 1.6

Sumaechivalenților E - 0,7 (T7ȚȚ35 + 5x 1 *■ 7 x 0.3 + 2 x 0.35} = 6.35 qc ■ 0.23 x l'x 1 5XV8.B6 = 1 * l/sec

2.    Debitul de calcul apa calda menajera Debitul de caicul, qc = a x t x c x V E Unde a = 0 23, b = 0.7, c = f 6

Suma echiva'untiior E = 0 7 (/ x 0 35 f 6 x 1) = 5.92 qc - 0.23 x C. 7 x 1 6 x V5.92 = 0.63 l/sec

OBIECT 2 - Zona de alimentație publica
1.    Debitul de calcul apa rece

Debitul de calcul qc - axbxcxVE Unde a - 0.23 b = 1, c = 1.6

Suma echivalenților E = 0.7 (7 x 0.35 + 2x1 + 7 x 0.5 + 3 x 0.35 + 2x1 + 1 x 1) = 8 4 qc = 0.23 x 1 x 1.6 x V8 4 = 1..07 l/sec

2.    Debitul de calcul apa calda menajera

Debitul de calcul qc = axbxcxVE Unde a = 0.23, b = 0.7, c = 1.6

Suma echivalenților E = 0.7 (7 x 0.35 + 2 x 1 + 2 x 1) = 4.515 qc = 0.23 x 0.7 x 1.6 X V4 515 = 0.54 l/sec

Presiunea necesara la punctul de alimentare:

Hnec - inaitimea geodezica = 4 mcA Hp - pierderea de presiune = 8 mcA Hu - presiunea de utilizare = 2 mcA

Rezulta: Hnec = 14 mcA

In caz de incendiu Hnec = 14 + 10.8 = 22.8 mcA

Debit ape uzate

Debit de calcul

Qc = Qs * qsmax (l/sec)

Qs - a x c x Ves    (l/sec)    a = 0.33; c = 0.95

Es = 14x05-8x1 5 - 14x6 + 5x0.15 4 3x 1 5 = 108.25 Qs = 0 33 x 0.95 x V108.25 = 3.26 l/sec

Qc 3 26 + 2 = 5.26 l/sec

Qmed.zi.ev = 0.8 x Qs = 0.8 x 3.6 = 2.6 rric/zi

Qmax zi.ev = 1 1 x Qmed.zi.ev = 2 37 mc/zi

Debit ape meteorice

Debitul de calcul"

Q = 0.0001 xSxOxixO.2

i = intensitatea ploii de calcul este egala cu 200 l/sec ha pentru f = 2/1 ani sl t = 5 mm O = coeficient de scurgere = 0.8 S = suprafața canalizata = 8500 mp

Q = 0 0001 x 8500 mp x 0.8 x 200 x 0.2 = 27.2 l/sec întocmit.

ing. Ana Maria Biro

2. DATE TEHNICE

2.1, Suprafața și situația Juridică ale terenului: care urmează sa fie ocupat {definitiv și/sau temporar) de lucrare

Terenul destinat amenajam piste centru rolen sKa’en. bicicliști și clădiri ce adăpostesc funcțiuni conexe acestora din zona ce face obiectu- SLudiuiu: de Fezabilitate este proprietate de stat aflat in aemtmstraha Primăriei MuniCrOiului Constanta

Terenul pe care se va amplasa obiectivul de investiții este situat iii Parcul Tabacane. in vecinătatea Clubului Nautic ai este liber de construcr Terenul are o suprafața de 8500 mp 2,2 Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament:

Terenul nu prezintă lunecări ftind stabti din pune! de vedere gectehnic

Conform STAS 6054/77 adencimea minima de îngheț pentru zona respectiva este de SOcm

Conform Normativului P1QU/34 - Proiectarea anhsesmica a construcțiilor de locuințe sociai^iiillureie agrozootehnice, industriale, amplasamentul este situat în zona „E" - coeficient de seismicitate ks-0 '? șt perioada de colt Tc-0 7 sec

In urma coroborării datelor tehnice din foraje făcute amțpftar In zona ți din literatura de specialitate. rezulta

ca amplasamentul se caracterizează prin htorogia expusa mai jos:

al in suprafața un orizont ne pamant vegetai cu orosnn de 0.5-1 Om

b) complexul de loess galben cu intercalam cafenii ca se dezvolta pana la 6.0-S.0m

Stratul de loess are următoarele ca racte nsîici fizico-mecanice:

-    este pamant coeziv

-    are structura macroporica.

-    are consistența cuprnsă in domeniul elastic-vârtos.

Este senș bi la umezire grupa A-PSU, conform Normativului P7/92 - ce prezintă tasar. suplimentare in ca? de umeziră numa- sub incercan transmise de fundații

c} in baza loessuiui se continua stratificatia cu complexul argilos cafeniu plastic-vârtos, constituit r suurafala d n argila prăfoasa cafenie apoi argila cafenie roșcata

2.3. Caracteristicile principale ale construcțiilor:

2.3.1 Pentru clădiri: deschideri, travei. ana construită ana desfășurată, numărul de nivelur și Înălțimea acestore. volumul construit

Obiect 1 - Corp administrativ
Corp A

Corp B

deschideri

-    aria jonsrr Țrta. 200 mp

-    aria desfasurara' 2DQ mp ■ număr de rtlvelun 1

-    inaitime 3.50 m -volum construit: 700 mc


-    deschideri

-    aria construita 150 mp

-    ana desfășurată 150 mp ■ numai de niveluri 1

-    inallime: 3.80 m

-    volum construit 570 mc

Obiect 2 - Zona de alimentație publica

-    deschideri-

-    ana construita- 275 mp aria desfasurata 275 mp

-    număr de niveluri 1

-    înălțime: 5.00 m

volum construit 1375 mc

Obiect 3 - Corp clădire dotări echipamente aferente zonei do catarare

-    deschideri:

-    ana construita: 70 mp

-    aria desfasurata 70 mp

-    număr de niveluri 1

-    maltime: 3.00 m

• volum construit 210 mc

2.3.2. Pentru rețele: lungimi, lățimi, diametre, materiale, condiții de pozare etc.

2.3.2.1. Rețele exterioare

-    Rețea de alimentare cu apa

Incinta în partea oe Vest se va racorda pnntr-o conducta de branșament la rețeaua stradală de apă rece. La limita de proprietate va fi un cămin cu apometru pentru contorizarea consumului de apă

în incintă se prevede o rețea de distribuție a apei reci pentru consumaton cât și pentru alimentarea hidranților exteriori de incendiu

Rețeaua va fi d:n țeavâ tip PEHD de diverse dimensiuni si lungimi Dn - 25mm Pn -10 ban, L - 20m Dn - 40mm Pn - 10 ban, I.- 40m Dn - 1 lOmm, Pn - 10 bari; L - 240m

-    Rețea de canalizare menajera și pluvială

Consumatorii de apă din incintă vor fi racordați Ia o rețea de canalizare realizată din tuburi din PVC, astfel Dn - 150mm, L 30 m Dn - 200 mm, L- lOm

Apele uzate din incintă se racordează în partea de Sud Vest la canalizarea stradală existentă prin cămin de canalizare

în incinta se prevede un sistem de preluare a apelor pluviale ce se va racorda la rețeaua existentă Dn -500mm din OL. ce traversează incinta,pnn cămin de canalizare Conducta este tip PVC. Dn - 100mm, L - 230m

Rețele electrice

Pentru iluminat nocturn cablu subteran tip CYABY 4x10mm,4x6.4x4, L - 800m Cablu subteran Tip CYABY 4x25mm, L - 500m

Pentru sonorizare cablu CSYY de diverse dimensiuni L - 1000m

23.2,2. Branșamente

corocjiictâ de apa ȘfeHD, Dh SOmm, j_ 6 fim

-    conductă de canalizare PVC, Dn- 200mni; L - 30m

-    nstalafic de al mentars in cablu subteran CYAbY 3x 120 + 70 L - 50m

Z4.Sfruc(ura constructivă:

2.4.1. Clădiri:

Obiect 1 - Corp administrativ (Corp A+B}

Corpul asmunistraîrv se va realiza pe structura meta'.fca închiderile exterioare fiind parțial din z darie da cărămidă si parțial din zidărie de piatra.

Compacime-iianie interioare se vor realiza din gips carton

Aooperisu- va fi t p terasa, cu .pppertsne generoase care protejează zonele de rnt-are

Obiect 2 - Zona de alimentație publica

Clădirea aferenta zone7 de alimentație publica se va realiza pe structura metalica, nchideriit- exterioare fiir d iu zidărie de Cărămidă si din / dare de piatra

Obiect 3 — Corp clădire dotări echipamente aferente zonei de catarare

Corpul de clădire aferent zonei de catarare se va realiza pe o structura d n z-darie portanta, cu Inchidei-exterioare realizate din Zidărie de cărămidă. Acoperișul va fi tip terasa, cu o coperte a care rnarphșaza intrarea in zona de catara re

2.4.2. Diverse amenajați

Obiect 4 — Skatu park

Aparatele propuse se vor reai-za pe structura metalica, realiza’a din țevi cl secțiune patrata Si rectangulare, ‘îmbinate prin sudura.

Suprafața -de rulare se va realiza din placi de fibra de sticla antiderapante, fixate pe structura- metalica cu șuruburi si va fi dotata ou disterri de fhsqnorizare

Pentru reducerea unghiului de tranziție de la pamant ia rampa, acestea vor avea la partea inferioara q ptaca de otel pentru transfer

Partite rateraie si spatele "ampolor vor fi închise cu placi do fibra de sticla do 10mrr grosmo.

Dimensiunile acestui mobilier sunt variabile, cu naltimi maxime de 3,0Qm

Obiect 5 - Zona de catara re

Aparatele propuse se vor realiza pe un schelet metalic, realizat din țevi cu secțiune patrats s rectangulara i moi rate mecanic sau prin sudura

Suprafața de catarare se va realiza din panouri d:n materiale xcompozite. antiderapante, fixate pe structura metalica si va fi dotata cu prize de caia rare si puncte ce asigurare

2.4.3.Rețele exterioare

ir baza funcțiunilor noi propuse prin temă și a capacităților rezultate se impune realizarea unor rețele de alimentare cu apă rece pentru consumatorii Supuși, rsțele de canalizare a apelor uzate menajere și pluviale, rețele electrice de iluminat extenor nocturn

-Alimentarea cu apă rece a incintei se va isaiiză din rețeaua stradală DnlOOmm pfin intermediul umu branșament la un cămin echipat cu apometru ce se va menta la limita de proprietate a incintei

Clăc...... din incinta consumatoare de apa rece vor fi alimentate prirttr-o rețea de distribuție din țeava de

PEHD îngropată

Pentru c&Rtaerea inc mdiului. din exterior s-ățj prevăzut 3 nuo.tiidrănti alimdriteți cu apă rece din conducta nou prevăzută Acești hidranțl vor fi monta? fn-zonale spațiu Verde a in cin ier astfel să fie ușor d 5 manipulat și să permită un acces rapid al mașinilor de pompieri

Hidrartțil sunt de lip subteran cu debilul Q ■ 10 l/s: debitul de presiune de ncendiu se păstrează in rezervoarele orașului și se va reface in maxim 24 ore

■roți cpnșumaiori - de apăifișin incintă se vor racorda a o rețea de canalizare, ce se va racorda la rețeaua de canalizare stradală din imediata aprppere in zona de Sud-Vest a incintei. Apele pluviale vor fi colectate la suprafață și colecțate în sistemul de canalizare pluvial ce traversează incinta si care deversează în latul aflat in vecinătate -Alimentarea cu energie electrică a incintei se va realiza pnn cabluri subterane de ioasă tensiurte din rețeaua electrica stradală existență pe Str Soveja Alimentarea se va realiza cu un cablu de ACYABY3x1Zl!+ 70, care să corespundă PI șl lui Pa, până la firida electrică de nranșament amplasată ir Corpul de alimentație pupucă unde va f șl tabloul generai Din această tindă se vor ahmema cu energie electrică leii ■."■ asum atoni din irțcintă urm cablul subterane, dimensionate corespunzător Pi

trț mcmiă se prevede pentru .luminarea pe timp de noapte a aleilor pieională și a spațiilor spec ăl amenajate pentru desfășurări sportive un iluminat nocturn realizat cu aparate de iluminat amplasate pe stâlpi rfe 6m înălțime și cu aparate de Lrminat pitice pentru grădină. Acest sistem dE iluminat d n ricitilă se va alimenta din ?ir da electric# de branșament p.nr cablun subterane

Mijloacele tehnice de realizare deșignul aparatelor de Iluminat și a supoților acestora va genera o imagine spec f că fiucâiii spaț u public reprezintă elemente dă mobilier urban o mi crea rh tecturâ ta re va transmite o informație maximă cu m-.n im de irrrbâj forme Amplasarea forma echipamentelor și instalațiilor de u mm al vot putea genera o mare diferență intre percepția spațiului pe timpul zilei comparativ cu cea de noapte

Se propune racordarea obiectivului la un Sistem de comunicați- de CâTv existent in zonă prin cati-u dimensional, corespunzător necesitâf-lor a ^transmisie a programelbi Cablu va ri montat subteran, ce va alimenta de la <5 cutie de distribuție cofreteîe .tuturor obiectelor din ansamblu.

Totodată este necesară racordarea a sistemu de irterneta tuturqiț bbiecțefpr componente ale ansamolu ui

2.5 Principalele utilaje de dotare a construcp'tlor:icazar+ de abu^ sail ină fierbinte hm rotoare ascensoare etc 1 Nu este cazul

2.6. Instalații aferente construcțiilor:

INSTALAȚII TERMICE Șl SANITARE

Instalații de încălzire

Pentru a asigura un confort termic . clădirile d-n incintă respectiv ob 1 Corp administrativ A și B:ob 2.Corp alimentație publică vor fi dotate cu instalație proprie de încălzire.Sursa termică va fi un cazan electric tip microcentrală, care va prepara agentul termic de încălzire Corpurile de încălzire vor fi de tip radiator

Instalații sanitare, apă și canalizare

Conform temei de arhitectură se estimează ca în în ob 1 Corp admimstartiv A și ob.2.Corp alimentație publică să se monteze obiecte sanitare

Alimentarea cu apă rece a acestor consumatori se va realiza de ia rețeaua de apă din incintă

Alimentarea cu apă calda menajera se va realiza cu boilere electrice cu acumulare

Canalizarea apelor uzate menajere se va face prin instalația de canalizare prevăzută în fiecare ain clâdinle unde există consumatori de apă rece și apă caldă menajeră

Instalații de condiționare

Pentru creerea unui microclimat corespunzător pe timp de vară în ob 1 Corp administrativ A, se prevăd două sisteme de instalație de condiționare în spațiul special amenajat magazinului și a sălii calculatoarelor.

Aparatele utilizate vor f. ventiloconvector de tavan tip caseta și cu unitare exterioară de răcire montată în exteriorul clădim

INSTALAȚII ELECTRICE
1.    Instalații electrice de iluminat si prize

Toate obiectele construite in incintă vor fi dotate cu instalații electrice de iluminat si prize diferențiate după destinație și categoria de importanță

în acest sens obiect 2 Zonă de alimentație publică cu destinație alimentație publică șt obiectul 1 Corp administrativ cu destinație administrativă , magazin și sală de calculatoare vor fi dotate cu instalații de iluminat cu un grad sporit de complexitate

Instalațiile electrice de iluminat și prize se vor executa de regulă în montaj îngropat utihzându-se conductori sau cabluri de cupru tip Fy 1,5 mmp, 2 5 mp 4 mmp protejați în tuburi de protecție tip IPEY D 12, D 16 dn- 20 mm

Corpurile de iluminat în încăperi sunt de tip fluorescent. FIDA 220. FIDA 420. FIPA 120 FIPA 220,240 amplasate pe plafon aparent sau încastrat și corpuri de tip incandescent aplice, pendule si spoturi luminoase

în fiecare mobil se va amplasa câte o finda electrică de distribuție și câte un tablou electric principal care să asigure protecția circuitelor electrice

Instalația va fi racordată la o priza de pământ artificială executată în incintă.

2.    Instalația electrică de iluminat de evacuare

Pentru imobilele cu funcțiunea de alimentație publică și cel cu funcțiune administrativă, magazin și sală de calculatoare se propune execut-a unui iluminat de evacuare tip IV dotat cu corpuri de iluminat tip luminobloc montate pe căile de circulație.

3.    Instalații electrice de curenți slabi

- Instalație de telefonie si distribuție RTV

Pentru asigurarea convorbirilor telefonice interne și urbane se va executa o instalație de telefonie constituită din firidă telefonică șl pentru fiecare corp de clădire, circuite telefonice executate in cabluri speciale CSYY 8x0 8 mmp ce pot fi utilizate și pentru instalația de calculatoare, aparate telefonie și centrală telefonică amplasată în Corpul administrativ B. Numărul posturilor telefonice și al circuitelor telefonice depinde de funcțiunea obiectului.

mstalaiie de distribuție prin cablu

Pentru distribuția semnalelor RTV se va executa o Instalație de distribuție constituită din circuite electrice executate îngropat cu cablu coaxial 75 ohmi protejat în tuburi de protecție

în fiecare corp de clădire se vor amplasa un număr de prize RTV strict necesare funcțiuni propuse

instalație de sonorizare

Instalația de sonorizare propusă constă dm

* aparatură și echipament de sonorizare care să asigure amplificarea si transmisia emisiunilor audio dmtr-o încăpere specială amplasată in corp administrativ B

-    instalație de calculatoare

Pentru asigurarea funcționării calculatoarelor in sistem interconectat se va realiza o instalație de calculator constituită din

echipament special unitate centrală dulap de concentrare si distribuție circuite, sistem de alimentare auxiliar

circuite electrice de calculator executate cu cabluri speciale ecranate t«p CSSY 8x0,8 ce alimentează prize de calculator protejate în cablu sau canaleb speciale din PVC dotări speciale calculatoare imprimantă, xerox. etc.

în documentație este inclusă numai execuția circuitelor șt montarea prizelor speciale de calculator fără dotări

instalație de avertizare antifurt, antiincendiu

Imobilele principalele 3le ansamblului si incinta se vor dota cu circuite avertizare antifurt antiincendiu executate in montaj îngropat cu cabiun speciale CYY 3x1 sesizor optici și de avertizare incendiu, centrală automată de avertizare, camere de luat veden pentru supravegherea imobile si incintă

4. Instalație electrică de forță

Pentru alimentarea unor agregate si echipamente electrice de forță se va executa o -nstalație electrică constituită din :

circuite electrice de forță executate îngropat cu conductori si cabiun de cupru Dn-2,5. 4, 5 mmp protejați in tuburi de protecție

tablou electric de distribuție de forță special pentru Corpul de alimentație publică și Corp de administrație B

Ca agregate și echipamente de forță necesare funcțiunii de alimentație publică - bucătărie se propun cuptoare electrice, plite electrice, agregate frigorifice boilere electrice pentru încălzire apă caldă menajeră (Corp administrativ A)

-    în Corp administrativ B se preconizează montarea de echipamente si dotări electrice necesare studioului de sunet și sălii calculatoarelor, echipamente specific magazinului agregate de climatizare și a unor cazane electrice tip microcentrală pentru preparare agent termic de încălzire (corp A si corp B ).

2.7. Utilități:

Pe parcursul execuției lucrărilor, incinta va putea folosi propriile surse de apă energie electrică cu care

este dotată

Propuneri:

Alimentare cu apă

Alimentarea cu apă se va realiza dm rețeaua publică orășenească, situată în imediata apropiere a incintei, printr-un branșament de apă. legat direct la rețeaua stradală și contorizat Debit apă rece Qzi = 8.91 mc/zi

Debit apă rece incendiu Qi = 10 l/sec

Canalizarea

Consumatori de apă din incintă se vor racorda ia rețeaua de canalizare existentă Dn-1000mm ce traversează incinta prin intermediul unui cămin de canalizare.

Qmed.zi.ev. = 2,61mc/zi

în incintă se prevede un sistem separat de canalizare pentru preluarea apelor pluviale sistem ce se va racorda la sistemul existent ce traversează incinta cu scurgere în Lacul din imediata apropiere.

Alimentare cu energie electrică (branșament electric)

Alimentarea cu energie electrică a incintei se va executa in cablu subteran tip CYAbY 3x120 + 70, prin racord de la rețeaua de joasă tensiune existentă în zonă pană >a firida de branșament a obiectivului

Pentru alimentara cu energie electrică a ansamblului se vor avea in vedere următoarele caracteristicii energetice

putere instalație = 169.85 Kw putere absorbita = 119.00 kw

-    Un = 3 x 380 V/220V

-    F = 50 Hz Cos f ~ 50 Hz cos <l> = 0,92

-    In = 280A

-    la =196 A

Alimentarea cu energie electrică a incintei este de competența S C Electrica S,A

Branșament telefonic, cablu RTV

Branșamentul telefonic se propune a se executa in cablu subteran special din rețeaua existentă în zonă până la o firidă telefonică amplasată în Pavilionul administrativ corp B Aceste lucrări sunt de competența SC ROMTELECOM S.A

Branșamentul de cablu RTV si racordarea la sistemele INTERNET sunt de competența instituțiilor specializate si vor fi executate cf prevederilor specifice

3. DATE PRIVIND FORȚA DE MUNCĂ OCUPATĂ DUPĂ REALIZAREA INVESTIȚIEI

3.1.    Total personal, din care: - personal de execuție

3.2.    Locuri de muncă nou-create:

4. DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI:

Valoarea totala a investiției, cu detalierea pe structura devizului general, conform prevederilor legale

5, PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

5.1.    Valoarea totala (preturi MAI 2007):

4,469,377.45 LEI 1 1,350,265.09 EURO din care C ♦ M:    2,850,136.86 LEI / 861,068.54 EURO

5.2.    Eșalonarea (INV/C+M)

TOTAL - LEI:

4.469,377 45

2 850.136 86

TOTAL - EURO:

1,350,265.09

861.068.54

ANUL I

ANUL II

5.3.    Durata de realizare (saptamani):

18 saptamani - conform GRAFIC DE EȘALONARE LUCRĂRI

6. FINANȚAREA INVESTIȚIEI

1,350,265.09 EURO din fonduri bugetare ale Primăriei Muicipiului Constanta

7. AVIZE SI ACORDURI

Aviz nr

Certificat de urbanism nr

întocmit

Arh Andreea Biro

Ing Gheorghe Paunescu

Ino Ana Maria Biro

Ec. Mihail SpantoveanuS C. CREATEC SERVICES S.R.l.


Amenajare pista roleri. skaten, biciclist» si funcțiuni conexe Incinta Parc Tabacarie, Constanta

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție "Amenajare pista roleri, skateri, biciclisti si funcțiuni conexe"

in LEI/EURO la cursul 1 Euro /10.05.2007 = 3.31 LEI

1 Euro = 3.31 lei

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (inclusiv TVA)

Total

Din care supusă procedurii de achiziție publică

LEI

EURO

LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

Partea I

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

437.979,50

132.320,09

437.979,50

132.320,09

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

90.916,00

27.467,07

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

528.895,50

159.787,16

437.979,50

132.320,09

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

0,00

0,00

0,00

0,00

|TOTAL CAPITOL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

2.000,00

604,23

2.000,00

604,23

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

10.000,00

3.021,15

o,oo‘

0,00

3.3.

Proiectare și engincering

190.000,00

57.401,81

190.000,00

57.401,81

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție

1.000,00

302,11

0,00

0,00

3.5.

Consultanță

1.200,00

362,54

0.00

0,00

3.6.

Asistență tehnică, dirigentare și recepționare lucrări

7.000,00

2.114,80

0,00

0,00

3.6.1 Asistență tehnică

3.500.06

1.057.40

o.oo'

0,00

3.6.2 Dirigentare și recepționare lucrării

3.500.00

1.057.40

0.00

0,00

TOTAL CAPITOL 3

211.200,00

63.806,65

192.000,00

58.006,04

CAPITOLUL 4

Cheltuieli

pentru investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

2.830.324,58

855.082,96

2.830.324,58

855.082,96

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

37.342,20

11.281,63

37.342,20

11.281,63

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

293.445,91

88.654,35

293.445,91

88.654,35

TOTAL CAPITOL 4

3.161.112,69

955.018,94

3.161.112.69

955.018,94

0

1

2

*

6

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

6.1.

Organizare de șantier

99.061,36

29 927,90

99 061,36

29.927.90

5:1.1 lucrări de constiucții

19 512.27

5.595 58

50 4 13.89

17.54 7 70

5:1.2 ch el tusek conexe orga n izâri i șantierul u i

79.245,05

23.Srtz.32

79.240.05

23.942.32

5,2.

Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare

0,00

0,00

0.00

0,00

5 2.1 comisioane taxe cote legale

0.00

0.00

0,00

0.00

1 Comision banda finanțatoare

0.00

0,00

0.00

0.00

2. Cotă aferentă inspecției ptr. controlul carității in oonshucl»

0.00

0.00

000

0.00

3. Cotă casa socială a ccmstruatarultu

0.00

o.otf

0.00

0.00

5.2.2 costul credri u Iul

0,00

0.00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverseși neprevăzute 15%

469,107,89

141.724,44

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 5

568.169,25

171.652,34

99.061,36

29.927,90

CAPITOLUL

6

Cheltuieli pentru darea in exploatare

5-1-

Pregătirea personalului dc exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAL PARTEA 1

4.469.377,45

1.350,265,09

3.090.153,55

1.175.272,98

Din care C + M

2.850.136,86

861.068,54

2.888.738,47

872.730,66

Partea a ILa

Valoarea ram așa actualizată a miji Dacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție

0,00

0,00

0,00

0,00

Partea a II l-a

Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu dc producție

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

4.459.377,45

1.350.265,09

3.890.153,55

1.175.272,98

Din care C + M

2.850.136,86

861.068.54

2.888.738,47

872.730,66Amenajare pista roleri. sKate-bicidisti st funcțiuni conexe Incinta Parc Tabacaria. Constanta

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

OBIECT 1 - CORP ADMINISTRATIV - CORP A EVALUARE LUCRĂRI DE ARHITECTURA / DEVIZ GENERAL Z Cap. 4./4.1

prețuri MAI 2007_1 EURO = 3 31 LEI

nr.

crt.

Lucrări de baza

U.M.

Cantitate

P.U. (LEI) M+m+u+t

TOTAL

(LEI)

TOTAL

(EURO)

0

t

2

3

4

5

6

1

Zidărie exterioara din cărămidă

mc

15

220.00

3.300.00

996.98

2

Zidărie de piatra

mc

20

120.00

2.400.00

725.08

3

Compartimentări (pereți interiori) din gips-carton pe schelet metalic tip sandwlch. 50 mm gros

mp

135

80.00

10,800.00

3.262.84

4.

Usi interioare din PVC (18 buc.)

mp

36

485.00

17.460 00

5,274 92

5

Usi exterioare din sticlă cu tamplarie metalica (3 buc.)

mp

6

400.00

2,400.00

725.08

6

Geamuri tip Termopan pe tampiarie metalica, prinse cu baghete si garnituri de cauciuc, cu ochiuri fixe si mobile

mp

64

375.00

24,000.00

7,250.76

7

Pardoseli din dale prefabricate mozaicate. inclusiv stratul suport

mp

30

125.00

3,750 00

1,132.93

8

Pardoseli din gresie ceramica inclusiv stratul suport

mp

100

118 00

11,800 00

3,564 95

9

Placaj de faianța

mp

300

85.00

25,500.00

7,703 93

10.

Tencuiala interioara

mp

490

11.00

5,390.00

1,628 40

11

Tencuiala exterioara

mp

240

22.00

5,280.00

1.595.17

12

Termoizolatie polistiren expandat 3cm

mp

100

18 00

1,800 00

543 81

13.

Zugrăveli la pereți interiori

mo

190

8 00

1.520 00

459 21

14

Transportul materialelor pe șantier cu mijloace manuale, pe verticala si orizontala cca. 20m

to

48

6.00

283.00

87.01

15.

I ransportul materialelor pe șantier pnn purtare directa, pe verticala si orizontala cca 20m

to

85

7.00

595.00

179.76

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE FARA TVA

116,283.00

35,130.82

RECAPITULATIE (C+M)

I l-UHO- 3 31 LEI

Materiale

(LEf)

Manopera

(LEI}

Transport

(LEI)

TOTAL

(LEI)

total

(EURO)

Total 1 - Cheltuieli directe

69,769.80

39.638.22

6,976.98

118.283,00

35,130.82

CAS. CASS sanatate. suma, AS concedii și indemnizații, yarautii

23 9%

11.425.97

11.425.97

3.451 95

X

Total 2 - Cheltuieli directe

127,708.97

38,582.77

Chnltaici: indirecte 20.1% x

25.369.50

7,755 14

BeneifțcSj 5% x

7.663.92

2,316.90

TOTAL

161,047.39

48,654.80

Rotunji- i

2 61

0.79

TOTAL (fara TVA}

161,050.00

48,655.59

TVA 19%

30,599.50

9,244.56

TOTAL GENERAL (cu TVA}

131,649.50

57300,15

Mr/a

Rtc;ipi1ul;iiia e$te conform cu 1 egea 19/2 DOP. OG 153/2001, Legea 345/2002, HG 598/2002 OUG a4 7/2002. OUC, 150/2002 Legea 632/2002


întocmii arh.


OBIECT 1 - CORP ADMINISTRATIV - CORP B EVALUARE LUCRĂRI DE ARHITECTURA / DEVIZ GENERAL / Cap. 4./4.1

prețuri MAI 2007_1 EURO = 3.31 RON

nr.

crt.

Lucrări de baza

U.M.

Cantitate

P.U.(RON)

M+m+u+t

TOTAL

(RON)

TOTAL

(EURO)

a

2

3

4

5

6

1

Zidărie exterioara din cărămidă

mc

220 OOl

4,400.00

1.329.31

2.

Zidărie de piatra

mc

25

120 00*

3.000 00

906.34

3.

Compartimentări (pereți Interiori) din gips-carton pe schelet metalic tip sandwich, 50 mm gros

mp

185

80 00

14.800.00

4,471.30

4.

Usi exterioare din sticla cu tamplarie metalica (5 buc.)

mp

10

400 00

4.000 00

1,208 46

5.

Geamuri tip Termopan pe tamplarie metalica, prinse cu baghete si garnituri de cauciuc cu ochiuri fixe si mobile

mp

96

375 00

36.000 00

10.876.13

6.

Pardoseli din dale prefabricate mozaicate. inclusiv stratul suport

mp

190

125.00

23,750.00

7,175.23

7.

Tencuiala interioara

mp

730

11 00

8,030.00

2.425.98

8

Tencuiala exterioara

mp

360

22.00

7.920.00

2.392.75

9.

Termoizolatie polistiren expandat 3cm

mp

150

18.00

2,700.00

81571

10

Zugrăveli la pereți interiori

mp

760

8 00

6,080.00

1,836 86

11.

Transportul materialelor pe șantier cu mijloace manuale, pe verticala si orizontala cea 20rn

to

75

600

450.00

135.95

12

Transportul materialelor pe șantier prin purtare directa, pe verticala si orizontala cca 20m

to

120

700

840.00

253.78

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE FARA TVA

111,970.00

33,827.79

' EURQ= .i 31 RQN

Materiale

(RON)

Manopera

(RON)

Transport

(RON)

TOTAL

(RON)

TOTAL

(EURO)

Total 1 - Cheltuieli directe

67,182.00

30,069.80

6,718,20

111,970.00

33,827.70

CAS, CASS sanatate,

sținvâj. AS, cuncsdii și Tidernn.zații garanții

2fl,9%

11,002 1?

11 002.17

3,323.92

X

Total 2 - Cheltuieli directe

122,972.17

37,151.71

Cheltuieli indirecte 20.1% x

24.717 41

7.467 49

Beneficiu 5% x

7,334.43

2.236.96

TOTAL

155,074.06

46,850.17

Rcstunjii i

5 94

1.79

TOTAL (fara TVA)

155,08000

46,851.96

TVA 19%

29,465 20

3,901.37

TOTAL GENERAL (cu TVA)

184,545.20

55,753.84

RerapsttfUlia: esle conf&rm cu Legea 19/2600, OG 163^001 Legea 345/2002. HG 593/2002. OUG n 4 7/2002, OUG 150/2002 si Legea 632,'2002

OBÎECT 2 - ZONA DE ALIMENTAȚIE PUBLICA EVALUARE LUCRĂRI DE ARHITECTURA I DEVIZ GENERAL I Cap, 474.1

pr&luti MAI 20C7_1 EURO = 3 31 LEI

RT.

crt.

Lucrări de baza

U.M.

Cantitate

P.U. LEI) M+m+u+t

TOTAL

(LEI)

TOTAL

(EURO)

0

1

2

3

4

5

6

1

Zidărie exte1 oara mn cărămidă

mc

16

220 P0

3 520 00

1.063 44

7

Zidar ia de pfatra

mc

60

120 00

7.200 00

2 175.23

3

Compartimentări (pereți mtefțpfi) d n gips-rțărton pe sche^j meta- c tip sanrj'Aich, 50 mm gros

mp

255

ao oo

70.400 00

6 163 14

4

vsr inter D-ne nin pyr ■ f{3 nuc ;

mp

36

zio bq

7,560 00

7 263 39

Ș

Usi exterioare drn sțicla cu țam plane metalica t3 buc :

mp

6

4 DO 00

2,400 00

775 05

6

Geamuri tip Termopan pe tamplarre metalica, prinse pagfiete.si gerrnl..' ne caui iur. cu ochi un Fixe si mobile

mp

SO

375.00

30.000.00

9,063 44

9

encu ala ulterioara

mp

930

1 1.00

10.230.00

3,090 63

10

I sncuiala exterioara

mp

255

22.00

5,610 00

1.694 06

11

’ ermoizulale polistiren expandat 3cm

mp

255

1B.D0

4 590 00

1 336 71

13

Transportul materraletot pe șantier cu mijcace manuale pe verticala Si ohzontals cea 20n

to

00

6.00

480.00

145 02

14

Transportul materfaletpt pe șantier prin purtare directa pe verticala s. orizontala cca 20 n

to

136

7 00

910 00

274 92

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE FARA TVA

92,900,00

23.066.47

I CURG- 3.3T LEI

Materiale

(LE!)

Manopera

(LEI)

Transport

(LEI)

TOTAL

(LEI)

TOTAL

(EURO)

Total 1 - Cheltuinll directe

55,7+0.00

31,585.00

5,574.00

9Z,90(LO£>

28,066.47

CAS, CAGS, sanatate stimaj. AG, concedii și indemnizații garanții

26,9%

9 *28 35

9.126 35

2,757.31

X

Total 2 - Cheltuieli directe

102,026.35

30,824.28

Ch^Suifili indirecte 20. J % *

20,507.70

0. J956S

Beneficiu 5% x

6.126.00

1,351 00

TOTAL

128,662.36

38,870.95

Roluri lin

7.14

2.16

TOTAL (fara TVA)

128,670.00

38,873,11

TVA 19%

74.447.30

7.385.89

TOTAL GENERAL (cu TVA)

153,117.30

46,259.00

Nota.

Recapitulau a este Conform cu Legea 19/2000 OG 163/2001 Legea 345/2002. HG 596/2002 OUG a4 7/2 002. OUG 150/2002 si Legea 632/2002

S.C. CREATEC SERVICES S.R L


Amenajare pista roleri skatert, biciclisti si funcțiuni conexe Incinta Parc Taba&frie Constanta

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

OBIECT 3 - CORP CLĂDIRE DOTAR, ECHIPAMENTE AFERENTE ZONEI DE CATARARE EVALUARE LUCRĂRI DE ARHITECTURA / DEVIZ GENERAL / Cap. 4./4.1

prețw MA) 2007_ _1 EURO = 3 31 t.£f

nr.

crt.

Lucrări de baza

U.M.

Cantitate

P.U. (LEI) M+m+u+t

TOTAL

(LEI)

TOTAL

(EURO)

0

i

2

3

4

5

6

1

Zidărie exterioara din cărămidă

mc

31

220 00

6,820.00

2.060.42

4.

Usi interioare din PVC (1 buc.)

mp

2

485.00

970 001

293.05

5.

Usi exterioare din sticla cu tamplarie metalica (3 buc.)

mp

6

400.00

2.400.00

725.08

6

Geamuri tip Termopan pe tamplarie metalica, prinse cu baghete si garnituri de cauciuc, cu ochiuri fixe si mobile

mp

25

375.00

9.375.00

2,832.33

7.

Pardoseli din dale prefabricate mozaicate, inclusiv stratul suport

rnp

65

125.00

8 125.00

2.454.68

10

Tencuiala interioara

mp

175

11.00

1,925.00

581 57

11

Tencuiala exterioara

mp

225

22.00

4,950 00

1,495.47

12.

Termorzolatie polistiren expandat 3cm

mp

100

18.00

1,800.00

543.81

13

Zugrăveli la pereți interiori

mp

175

8.00

1,400.00

422.96

14

Transportul materialelor pe șantier cu mijloace manuale, pe verticala si orizontala cca 20m

to

25

6.00

150 00

45.32

15

Transportul materialelor pe șantier prin purtare directa, pe verticala si orizontala cca 20m

to

50

7 00

350 00

105.74

TOTAL CHELTUIELI DIRECTE FARA TVA

38,265.00

11,560.42

RECAPITULA TiE (C+M)

l EURO- 331 L

Materiale

(1-0)

Manopera

(LEI)

T ram port

(LEU

TOTAL

(LED

TOTAL

(EURO)

Total 1 - Cheltuieli directe

22,959,00

13,010 10

2,295,90

30,265,00

11,560,42

CĂ 5. CĂSS. sanatate.

soma}. AS, con ceti" ți mrtemriizaii', garanții

28,9%

3 759 92

3.759 92

1,135.93

X

Total 2 - Cheltuieli directe

42,024,92

12,696,35

Che.tuie- ir.di.'scle 20.1% x

a. 447 01

2,551 97

Beneficiu 5% X

7.573 60

702 43

TOTAL

52,995,52

16,010.73

RoLuniin

4 43

1 35

TOTAL (tara TVA)

53,000.00

16,012.09

TVA 19%

-f 0.070 00

3,042 30

TOTAL GENERAL (ctl TVA)

63,070,00

19,054,38

Note'

Recapitulat! a este conform cu Legea 1S/2000. OG 163/2001 Legea 345/2 C 02, HG 593/2002, OUG 347(2002, OLG 150(2002 5* Ugaa 632(2002

2REATEC 5ERVIC fc.5 S R L

OBIECT 4 - SKATE PARK - RAMPE EVALUARE LUCRĂRI DE TERASAMENTE t DEVIZ GENERAL I Cap 1/1.2

prețuri MAI 2007    _ 1 EURO -3.31 LEI

nr.

crt.

Literari de baza

U.M.

Cantitate

P.U. (LEI) M+tmu+t

TOTAL

(LEI)

TOTAL

{E'JROJ

D

1

2

3

4

b

a

1

Desfacete pavaj exisletil

mp

2000

2.5

5,000.00

1 510 57

2

Nivelare teren

mp

2000

5.00

10,000.00

3,021 15

3

Asfaltate stiat 5 cm

mp

2000

00.50

121000.00

35.555 89 3.6B5.80

4

Bordura d.r. bolovani de cal cat

mc

” 251

4B8.00

12,200 00

TOTAL (fata TVA)

146,200.00

44,773 41

TVA m,

20,155 00

8 506 35

TOTAL GENERAL (cu TVA}

176,358,00

53,280.36

S C. CREATEC SERVICESS.R 1


Amenajare pista rcneri. s«atari cicichsti si funcțiuni conexa Incinia Parc Tabacane. ConslanJa

Faza; STUDIU DE FIABILITATE

OBtECT 5 .ZONA PENTRU CATARARE EVALUARE LUCRĂRI DE TERASAMENTE I DEVIZ GENERAL I Cap 1J1.2

prsfon MAI 2007

1 EURO= 3.31 LEi

«-■/

crt.

Denumire lucrări

LLM,

Cantitate

Preț unitar

(LEI)

TOTAL

(LEI)

TOTAL

(EURO)

0

T

7

3

4

S

6

1.

desfacere pavaj

mp

400

1.25

500 00

151.06

2.

nivelare Teren

mp

400

5.00

2,000 00

604.22

3.

bordura din bolevanr de calcar

mc

12

4B1 25

5.775.00

1,744 71

TOTAL (fara TVA)

8,275.00

2,500.00

TVA 19%

1.572.25

475.00

TOTAL GENERAL (cu TVA}

9,847,25

2,975.00

întocmii.

S.C CREATEC SERVICES S R i

OBIECT 6 - ZONA PENTRU TRIAL EVALUARE LUCRĂRI DE TERASAMSNTE I DEVIZ GENERAL I Cap. 1U1.2

pr&țuft MAI 2QQ7    1 EURO- 331 LEJ

Nr.

crt

Denumire lucrări

U.M.

Cantitate

Preț unitar

LIEI)

TOTAL

(LEI)

TOTAL

(EURO)

D

1

î

3

4

5

e

1,

desfacere pavaj

mp

" eoo|

1 2$

1,000.00

302 11

2

nivelare teren

mp

3 00

5 DO

4,000.00

1,203 43

TOTAL (fara TVA)

5,000.00

1,510.57

TVA 19%

9.50.00

287.01

TOTAL GENERAL (cu TVA)

5,950.00

1,797.58

întocmit:


S o. CREATgC SERVICES S.R L


Amenajare pista den. sKalen oiticlisti si tLincnurii conexe Inrirra Pgișțs Tebacane, Cons;ania

Faza: STUDJU DE FEZABILITATE


OBIECT 7 - ZONA PENTRU OIRT JUMP EVALUARE LUCRĂRI DE TERASAMENTE (DEVIZ GENERAL l Cap. 1/1,2

prețuri MAI 2007_1 EURO- 3.31 LEI

Nr.

crL

Denumire lucrări

U.M.

Cantitate

Preț unitar

(LEI)

TOTAL

(LEI)

total

(EURO)

0

1

2

3

4

£

6

1.

desfacere pavaj

mp

1300

1.25

1,625.00

490.94

2.

nivelare le ren

mp

1300

5.00

0,500 00

1,903 75

TOTAL (fara TVA)

8,126,0 a

2,454.68

TVA 19%

1,543.75

466.39

TOTAL GENERAL (cu TVA)

9,668,75

2,921.07

întocmit arii Andreea

S C CREATEC SERVICES S R L

OBIECT 8 - GRADENE l TRIBUNE EVALUARE LUCRARÎ DE CONSTRUCȚII I DEVIZ GENERAL 1 Cap. 4./4.1

prețuri MAI 2007_T EURO = 3 31 LEI

nr,

crt.

Lucrări de baza

U.M.

Cantitate

P.U. (LEI> Muru u-H

TOTAL

(LEI

TOTAL

(EURO)

H

1

2

3

4

ș

B

1.

P rocu rare te a va recta ng u 1 ara pentru structura

ml

9B5Q

5,76

56 736,00

17.t40.79

2.

Realizare gradene

buc

5

21.752,60

108.764,00

32.659,21

TOTAL (fara TVA)

165.500,00

50.000,00

TVA 19%

31.445,00

"9.506,00

TOTAL GENERAL (CU TVA)

196.945,00

59.500,00

î ntocrnjt .

/

Amenajare pista roleri. skateri, biciclisti si funcțiuni conexe Incinta Parc Tabacarie. Constanta

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE


SC CREATEC SERVICES S R L

OBIECT 9 - INSTALAȚIE DE SONORIZARE EVALUARE INSTALAȚI, ELECTRICE I DEVIZ GENERAL / Cap. 4J4.1

1. Valoare lucrări instalații electrice de sonorizare:

Cabluri exterioare L = 1120 ml

Se considera cost unitar t ml: Cu = 30.00 lei/ml V = L x Cu = 1120 ml x 30 00 lei/ml = 33.600.00 lei


prețuri MAI 2007_1 EURO 3.31 LEI

nr.

crt.

Lucrări de baza

Material

(LEI)

Manopera

(LEI)

TOTAL

(LEI)

TOTAL

(EURO)

0

1

3

4

5

6

1

Instalații electrice de sonorizare

20.600,00

13.000,00

33.600,00

10.151,06

TOTAL (fara TVA)

33.600,00

10.151,06

TVA 19%

6.384,00

1.928,70

TOTAL GENERAL (cu TVA)

39.984,00

12.079,76

/

An’&nniafu pista r oieri statei bjcichE.li si tunel luai conexe Incmta Parc i abacane Constant;.!

Fwâl STUDIU OE FEZABILITATE


SC CREATEC SERVICES S.R L

OBIECT 10 - ILUMINAT NOCTURN EVALUARE INSTALAT» ELECTRICE I OEVÎ2 GENERAL I Cap. 4./4.1

1.    Valoare lucrări instalații electrice de alimentare:

Cabluri exterioare L- 1020 ml

Se considera cost unitar; ml Cu = 30.00 1e;/mi

V    - t x Cu - W2Q ml x 3fr 00 bi/ml = 30,600W Ici

2.    Valoare tablou electric de distribuție si comanda

Se prevede 1 bucata tablou electric de distribuție si comanda Se considera cosi unitar / buc Cu = 4,932 50 lei/buc

V    - 1 buc x 4,982 50 lei/buc -4,932 50 tei

piețun MAI 2007

I EURO- 3.31 LEI

nr,

ort.

Lucrări de baza

Material

(LEI)

Manopera

(LEI)

TOTAL

(LEI)

TOTAL

(EURO)

0

1

3

4

S

fi

1

Cabluri exterioare

20,600.00

10.000.00

30,600.00

0,244 71

2

Tablou electric de dir.l'ibut-e: $i cotoanda

3,500.00

1.432.50

4.082.50

1.505.20

TOTAL (tara TVA)

35,582.50

10,750.00

TVA 19%

6,760.âB

2,042.50

TOTAL GENERAL (cu TVA)

42,343.18

12,792.50


S.C CREATEC SERVICES SRL


t> jisia Olari s^ațeri I) cici'Sli Si funcțiuni conexe Incinta Parc tațmcârie (jQfl&tano

Faza; STUDIU DE FEZABILITATE

OBIECT 12 r RACORDURI APA, CANALIZARE, ELECTRICE EVALUARE LUCRĂRI I DEVIZ GENERAL I Cap 474.1

prafuri MAI 2OD7 _ _1 EUKQ= 3 M LEI

nr,

crt.

Lucrări de baza

Materia!

(LEI)

Manopera

(LEI)

TOTAL

(LEI)

TOTAL

(EURO)

0

§

4

s

1

Bransanfjni apa

10,000.00

5,500.00

16,000.00

4,773.41

2

Oranș-FiiriF-Fi' canalizare

6,000.00

3,538.05

9,538.05

2,881 59

3.

Branșament ele duce

16,000.00

7,170.00

23,170.00

7,000.00

TOTAL Vara TVA)

4S.508.D5

14,655.00

TVA ÎS%

9,216.53

2,784.45

TOTAL GENERAL {cu TVA)

£7,724,5®

17,439.45

întocmit


S.C CREAÎLC SERViCES SR l.


Amenajare pista cg!e< akaieri bic-sh-sli ți runciiurn șapele incinta Part Tabacarie. Constanta

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

OBIECT 13 - SISTEMATIZARE VERTICALA EVALUARE LUCRĂRI DE TERASA MENTE t DEVIZ GENERAL I Cap. 1/1.2

prețuri MAI 2007    _ 1 EURO =3:31 LEI

nr.

crt.

Den urnire lucrări

U.M.

Cantitate

P.U. (LEI) M+m+u+t

TOTAL

(LEj)

total

(EURO)

0

2

3

4

5

e

1

Desfacere pavaj existent

mp

5000

2.50

12 500 00

3.776 44

2.

Dem ol ape ziduri de piatra

mc

30

95

2.050.00

861 03

3.

Nivelate teren

mp

5000

5.00

25 000 00

7.552 87

4

Ale: Cin asfalt de4cm grosime

mp

1700

48.50

52.450.00

74,509 37

5

Borduri tarei

ml

1500

15.00

28,900 00

0,700 31

6

Țranspart pamant

to

500

40.00

70 000 00

6,042 30

7

Procurare si transport nisip

mc

170

30.00

5.100 00

1,540 75

8.

Pregăti re teren pentru plantare

mp

2000

3 50

7.000 00

2,114 80

9

Semanare gazon pe suprafețe orizontale

Kg

150

25 00

3750 00

1,132 03

10

Plantare gara v<u

mp

300

20 00

5,000 00

1,81259

11.

Puieti arbori foioase

oue

IOD

50.00

5.000.00

1, 510.57

TOTAL (fara TVA)

19B.450.09

59,954.50

TVA ÎS%

37 705.50

11,391.39

TOTAL GENERAL (cu TVA)

236,155,50

71,346.07


S.'C CREATEC SERVICES S R 1


A.rn tna; ar e p- s13 r oier i skata i |

brcicliBfi si funcliurn conexe

.ne nla ParL “abacei ia Constanta

Faza. STUDIU DE FEZABILITATE

Obiectul 14 - RAMPE PERSOANE CU DIZABLITATI EVALUARE LUCRĂRI I DEVIZ GENERAL 1 Cap. 474 1

prețuri MAI SDO7_ 1 EURO = 3.31 LEI

nr.

crt

Denumire lucrări

U.M,

Cantitate

P.U. (LEI) M-t-m+u+î

TOTAL

(LEI)

TOTAL

(EURO)

0

1

2

3

i

5

e

1

Rea izare rampe pentru persoane

cu cfizabihtati

buc.

1

1.086.QO

1.933 DO

600 UD

TOTAL i (tara TVA)

1.936.00

600,00

TVA 1&%

377.34

114.00

TOTAL GENERAL (cu TVA)

? 363 34

?14 00

întocmit:

-i: li Andtfeaa

SC CREATE? SERVICES S R I


Amen.ijare ista mleri, skatcn, bînrclîsti ș luncîiun conexe ncinta Parc I abacarie Constanta

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

CENTRALIZATOR LUCRĂRI DE AMENAJAREA TERENULUI

t DEVIZ GENERAL I Cap, 1J1.2

MAI 2007    1 EURO= 3.31 LEI

Nr.

crt

Denumire

Valoare

(fara TVA)

Valoare

(cu l'VA)

LEI

EURO

LEI

EURO

I

2

3

4

fl

A

OBIECT 4

SKATE PARK

I ur.rnri de construcții

148,200,00

44.773,41

176.358,00

53,280,36

5.

OBIECT 5

ZONA PENTRU CAT ARARE

Lucrări de constructn

8.275,00

2.500,00

9.847,25

2.975,00

6

OBIECT 6

ZONA PENTRU TRIAL

Lucrau de amenajare

5-000.00

1.510,57

5.950,00

1.797,58

7

OBIECT 7

ZONA PENTRU DIRT JLtMP

Lucrări de amenajare

8 125,00

2.454,S8

9.668,75

2.921,07

13

OBIECT 13

SISTEMATIZARE VERTICALA

Lucrau de amenajai e

198.450,00

59-954,68

236.155,50

71 346,07

TOTAL GENERAL

368.050,00

111,193,35

437.979,50

132-320,09

întocmit

S C CPEATEC SERVICES S R L


Amenajare pista i biciclist! si funcliu tncinlii Parc Tafcț

Faza: STUDIU D

CALCUL ESTIMATIV privind Lucrările de proiectare I DEVIZ GENERAL t Cap. 3/3.1, 3.2 si 3.3

Proiectul de AMENAJARE PISTA ROLERI SKATERf BlCtCLISTI SI FUNCȚIUNI CO următoarele faze pe capîtole de lucrări'

Cap.3.1. Studii de teren:

1,630.67 lei + 319.33 lei (TVA) = 2,000.00 foi

507.76    Euro + 96.47 Euro (TVA) = 604.23 Eurt

-Studiu geotehnic    1,680.67 lei + 319.33 lei (TVA) = 2.000.00 lei

Cap.3.2. Obținerea de avize, acorduri, autorizații:

3,403.36 fei+ 1,596.64 lei (TVA) = 10,000.00 Ie

2.538.76    Euro + 482.37 Euro (TVA) = 3,021.15

-    PAC    8.403.36 Ies + 1.596.64 Jet (TVA) = 10.000.00 lei

Cap.3.3. Proiectare sl engineerîng:

159,663.87 lei + 30,336.13 tei (TVA) = 190,000 48,236.81 Euro + 9,165.00 Euro (TVA) = 57,40

-    Studiu de Fezabilitate    20,435 00 lei + 3,882.65 lei (TVA) = 24,317165 h

-    PT + CS + DE    139,228.87 lei 4 26,453.48 lei (TVA) = 165.682,

TOTAL Cap. 3    169,747.90 Ici + 32,252.10 lei (TVA) = 202,000.

51,283.35 Euro + 9,743.B4 Euro (TVA) = 61,02

1 Euro = 3.31 lei / MAI 2007


S.C CREA l’EC SERVICES SR.L

MAI 2007    1 EURO- 3.31 LEI

Nr.

crt.

Denumire

Valoare

(fara TVA}

Valoare

(cu TVA}

LEI

EURO

LEi

EURO

[)

1

2

3

4

1.

OBIECT 1

CORP administrativ

Lucra.-' de construclii si .nstalat i

663.001,70

200.302,63

788.972,02

238.360,13

2

OBIECT 2

ZONA DE ALIMENTAȚIE PUSLfCA

1 ucran de cd^stiuciii si instalați

320,305,00

96,768.86

301 162,95

115 154.97

3

OBIECT 3

CORP CLĂDIRE DOTĂRI ECHIPAMENTE AFERENTE ZONEI DE CAT ARARE

Lucrări ue construcții si instalatii

97.225,00

29.373,11

115.697.75

34.954,00

4

OBIECTA

SKATE PARK

Lucrări de construcții

496.590,00

150 027,19

590.942,10

178 532,36

5

OBIECT 5

ZONA PENTRU CAT ARARE

Lucrări de construcții

125.060,00

3B.024.17

149.773,40

45.248,76

6

OBIECT 6

ZONA PENTRU TRiAL

Lucrări de amenajare

126 294,31

39.155,38

150.290,23

45.404,90

7

OBIECT 7

zona pentru dirt jump

Lucrări de amenajare

124.109,51

37.495,32

147.580,32

44.619,43

e

OBIECT 8

GRADENE/TRIBUNE

Luciari de constiucbi

155,500,00

50.000,00

196.946,00

59.500,00

9

OBIECT 9

INSTALAȚIE DE SONORIZARE

Lucrări rie jnslafabi

33.600,00

10-151,06

39-994,00

12 079,76

K).

OBIECT 10 iluminat nocturn

I ucran de instalam

35 582,50

10-750,00

42 343,18

12.792,50

11

OBIECT 11

GARD DE SEPARARE A ZONEI OE SKATE BOARD SI

GARD ÎMPREJMUIRE ZONA CONSTRUITA

Lucrări de eonstruCTii

99.000,00

29.909,37

117,810.00

35.592,15

12.

OBIECT 12

racorduri apa, canalizare, ELECTRICE

Lucrau de Inetalatii

48.508,05

14.655,00

57 724.58

17,439,45

13

OBIECT 13

SISTEMATIZARE VERTICALA

Lucrări de amenajare

40-061,95

12.345,00

48.625,72

14.690.55

14

OBIECT 14

RAMPE PERSOANE CU DIZABILiTATl

Lucrări de construcții

1,986,00

600,00

2 363,34

714.00

TOTAL GENERAL

2.378.424,02

713.557,11

2.830.324,58

855.082,96

i    .-'j

Intocflflt:    CrJE' ■ ■' /

arh Andreea 81 ro--Zi L .

S.c. CREAIEC ShRVlC-3 S R L


Amenajam jjjsta roleri. skater tucicfisti ei funcțiuni conexe Incinta Parc Tabatarie. Constanta

Faza: STUDIU DE FEZABILITATE

CENTRALIZATOR DOTĂRI

I DEVIZ GENERAL l Cap. 4/4.5

prețuri MAI 2007___1 EURO= 3,31 LEI

Nr.

crt.

Denumire

Valoare

(tara TVA)

Valoare

(cu TVA)

LEI

EURO

LEI

EURO

1

2

3

4

5

OBIECT 1

CORP ADMINISTRATIV

Cotari perl'u grupurile jjanstâre si dusuri

1.500,00

483,3a

1.904,00

575,23

OBIECT 9

INSTALAȚIE DE SONORIZARE

Dotări pentru instaiatia de sonorizare

99.220,00

29.975,83

118.071,80

35.671,24

OBIECT 10 iluminat nocturn

Dotări pentru iluminarea pe timp de noapte a parcului

91.753,20

27.720,00

109.186,31

32.986,80

OBIECT 13

StSTEMATIZARE VERTICALA

Dotări pentru amenajarea parcului (mobilier urban, iluminat ambiental)

54.020,00

16.320,24

64.283,80

19.421,09

total general

245.593,20

74.499,46

293.445,91

88.654,35

întocmit. arh Andreea Birt?

SC CREATEC SERVICES SR.L

CACUL ESTIMATIV

privind Lucrările de organizare de șantier / DEVIZ GENERAL I Cap. 5./5/I

întocmit:

arh. Andreepreturi MARTIE 2007

1 EURO = 3 31 LEI

nr.

crt.

Denumire lucrare

U.M.

Cantitate

Preț unitar

(LE!)

total

(LEI)

TOTAL

(EURO)

Q

ț

2

3

4

5

e

LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

1

Lucrări de construcții si amenaiare

organizare de șantier

buc.

1

19 312.27

16.646,96

5.029,90

TOTAL 1 (fara TVA)

18.640,95

5.029,90

TVA 19%

3 163.31

955,68

TOTAL 1 leu TVA)

19,812,27

5.985,58

CHELTUIELI CONEXE ORGANIZĂRII ȘANTIERULUI

2

panou prezerrtars lucrare

buc.

1

1.200,00

1.200,00

362,54

3.

Baraca metalica - vestiar

buc.

2

S.350.00

17.700.00

5 347.43

4

Baraca metalica organizare tehnica șantier

buc.

1

11.20D.00

11 200.00

3.333,69

5.

Grup sanitar ecologic

buc.

2

1.200,00

2.400,00

725,08

6.

Magazie materiale

buc,

1

6.500,00

6.500,00

1.963,75

7

Pichet incendiu

buc.

i

440,87

440,67

133,19

e

Tablou electric general

buc.

i

4 100,00

4.100,00

1.233 67

9.

Tablou electric secundai

buc

1

3.200,00

3.200,00

966.77

10.

Cablu electric OS

ml

130

33,00

5.940.00

1.794,56

11

Platforma bai as tata

buc.

2

50,00

100.00

30.21

12

Consum energie electrica 250 kw/zj

kw

22500

0.50

11.250,00

3.393,70

13.

Consum apa 30 mc/zi

mc

2700

0.95

2.565 00

774.92

TOTAL 2 (fara TVA)

66.595,87

20.119.60

TVA 19%

12.653,22

3.622,72

TOTAL 2 (cu TVA)

79,249,09

23.942,32

TOTAL GENERAL (fara TVA)

81244,63

25.149,50

TVA 19%

15 816,52

4 778,40

TOTAL GENERAL {cu TVA)

99,061,36

29.927,90

S.c CREA TEC SERVICES SRL


Am e n a j a re ni sui r aten s'katșri b ciclist, si fu nebuni conexe Incinta Parc I aPacarie, Constanta

faza; STUDIU OE FEZAJBtUTATE

CALCUL ESTIMATIV

privind CHELTUIELI DIVERSE SI NEPREVĂZUTE I DEVIZ GENERAL/Cap. 5/5.3

Cheltuieli diverse si nepievalute

15% X (art.3.3 + ari.3 4 - arî.3.6 + art.4.1 + art. 5.1)

diverse si nepr^azute (tara TVA):

15% x (159,663.67 lei + 640.34 lei 5,682.35 lei + 2.378,424.D2 lei ■ 63,244.84 lei) = 15% X 2,626,055.41 Ier =    394,209.31 iei

119,095.17 Euro

Cheltuieli diverse si nepreva/ute (cu TVA):

15% x (190,000.00 lei - 1.000 DO lei ■* 7,000 00 lei - 2,630.324.55 lei + 99.061 36 lei) = 15% k 3,127,355.94 lei -    469,107.89 iei

141,724.44 Euro


S.C CREATEC SERVICES S R.L

Deviz Obiect 1: CORP ADMINISTRATIV (CORP A + B}

prețuri MAI 2007_1 EURO 3.31 LEI

nr.crt.

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA

LEI

EURO

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚI!

1

Terasar-iente. drumuri si pavaje

0,00

0 00

2

Coistruci. rezistenta (Fundații structura de rezistenta) si arhitectura (închideri exterioare cornpariimentari, finisaje;■

541 130.00

163 498,49

3

Izolat::

0.00

0,00

4

Instaiain electrice

62 900.00

19.003,02

5

Instalații sa mia re

23 778.50

7.183,54

6

Instalații de rncaizire, ventilare climatizare

15 943,20

4.816,60

7

Instalație de a' mentare cu gaze naturale

0,00

0,00

3

Instalații de telecomunicații, cablu, 'ad TV

19.200,00

5 000,60

9

Branșamente si racordul i

0,00

0.00

TOTAL 1 f fără TVA)

663.001,70

200.302,03

TVA .10%

125.970.321

38.057 50

TOTAL 1 ( cuTVA }

763.972,02

238.360,13

11 - montaj

10

Montai utilaje și echipamente tehnologice

1.080,00

325.20

TOTAL II (W TVA)

1.080,00

326,20

TVA 19%

205.20

61.99

TOTAL II ( cuTVA )

1.235,20

383,28

III - PROCURARE

11

Utilaje și echipamente tehnologice

30 300.00

9154 08

12

Utilaje și echipamente de transport

0,00

0.00

13

Dotări

1 600.00

483,38

TOTAL III (fără TVA)

31.900.00

9.637,46

TVA 19%

6 061.00

1.831 12

TOTAL III ( CuTVA >

37.961,00

11.468,58

TOTAL l+lt+lll

695.961,70

210.266,37

TVA 19%

132.236,52

39 550.61

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

328.218,22

250,216,99

întocmit

arh Andreea Brp.

S CPtA I te SFKVICP S R I


Airienfljant'piE ta    sk ate i

ti-cicNsti si rufictlufti conexa Inc rt;a Parc Tata tărie Constantă

Faza; STUDIU DE FEZABILITATE

întocmit


Verihpav


arh, Andre,


Biro


cc, MiiUi'Spantoveany


prețuri MAI 2007_1 EURO- 3.31 LEI

nr.crL

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări. fază TVA

LE.

EURO

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1

T r ra s a m en te drumuri, sipete

0 00

0.OO

2.

'.'■onslrucții rezistenta (tor dai ii, structura de rezistenta) sl arhitectura (inctnrJeri exterioare -om p a rl im c-r tari finis a i ■ .■

292 48fl 00

30,362.54

3

Izolate

0 00

9.00

4.

Instabili electrice

12,075110

3,640.04

5.

Iristalaln sanitare

13,000.00

3.927 49

8.

Instalatu de încălzire ventilare, climatizare

0.00

o.ob

7

Instalare da alimentare cu gaze naturala

0.00

0.00

a

Instalării de telecomunicații, cablu, tadip-TV

2,750.00

330 82

e:

Branșamente :,i racordlii

ooȘ

0 00

TOTAL I ț fără TVA)

320,305.90

96,766.88

TVA 19%

60,057 95

10 336.09

TOTAL 11cuTVA )

381.162,95

115,154.97

tl — MONTAJ

10

Monta; utila ie și ecliipamente tehnologice

0.00

0.00

TOTAL 11 (fard TVA)

0,00

0.00

TVA 19%

0.00

0.00

TOTAL II ( cuTVA )

0.00

0.00

«[-PROCURARE

1 I

Utila;e ; ■ echipamente ’ etiologice

0.00

0.00

12

Utilaje și Echipamente da ira^spod

0.00

0.00

13.

tJolăr»

0.00

0.00

TOTAL III (fără TVA)

0,00

0.00

TVA 19%

0 00

0 00

TOTAL tll{ cuTVA)

0.00

0.00

TOTAL I+I1+IH

320,305.00

96,768,88

TVA t9%

50.357 95

13,335 09

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

381,162.95

115,154.97

A m & najare pisla rolșn sSiaterl, twcudlsli Si fund i uni conexe incinta Parc Tabatearie, Constanta

Fa?a: STUDIU DE FEZABILITATE

Deviz Obiect 3: CORP CLĂDIRE DOTĂRI ECHIPAMENTE AFERENTE ZONEI DE CATARARE

prețuri MAI 2007_1 EURQ= 3.31 LEI

nr.crt.

De numire

Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA

LE»

EURO

1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII §1 INSTALAȚII

1

Terasâmenie, drumuri si pavaje

0.90

0.00

2

Construcții rezistenta (fundații structura de rezistenta) si arhitectura (inch-den exterioare, conpartlnienlar. iimsaie)

S5 000.00

25 981,87

3.

Izolații

0.00

0.09

4

Instalații electrice

S 775.00

2.651.06

5.

Instaiahi sar.tare

0,00

0.00

e.

Instalatn de încălzire, ventilare, cl mat zare

0.00

0.00

7

Instalație de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

8.

Insta'atii de telecomunicații cablu. 'adio-TV

2-150.00

740. ta

3.

Branșamente si racorduri

0.00

0.00

TOTAL 1 ( fără TVA)

97.225,00

29373,11

TVA 19%

1&.472.75

5.580.89

TOTAL 1(cuTVA )

115.637J51

34,954,00

II - MONTAJ

10.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.00

TOTAL II (fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0.00

0.90

TOTAL II f cuTVA )

0,00

0,00

III-PROCURARE

11

Utila hS și echipamente tehnologice

0.00

0.00

12.

Ut iaic și echipamente de transport

O.DO1

0,00

13

Dotări

0.00

0.00

TOTAL III (fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0.00

TOTAL III { cuTVA )

0,00

0,00

total i+ii+iii

97.225,00

29.373,11

TVA 19%

t&.472,75

5.580,89

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

115-697,75

34.954,00

iutocm4

S O CREATEC SERVICES 5 R L


Amenajare pista re ieri sk etan, t-icichsîi si tuncliunr conexe Incinta Parc TabaOfllie. Constante

Faza: STUDIU OE FEZABILITATE

Deviz Obiect 4: SKATE PARK • RAMPE

prețuri MAI 2007    1 EURO- 3.31 LEJ

nr.crt

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA

LEI

EURO

1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1

Terasa mente drumuri si pavaje

143.200,00

44 773,41

2

Con st ruct 11 rezisten !£.'{ f u ncfâti i si r uctu ra de rezistenta) s- arhitectura (jncbiderî exterioare compadimentar finisaje)

49G 590.00

150.027.19

3

Izalatri

0.00

DOC

4

Instalam electrice

0.00

0,00

5

instalam sanitare

0.00

0.00

e

lristalatii de ineaIztre, ventilare climatizare

0,00

0,00

7

Instalație de alimentare cu gaze naturale

0.00

0,00

8

ins'aiaîn de teleccmumcatii cablu radia-'V

0.00

0.00

9

Branșamente si racord ur

0.00

0.00

TOTAL 1 { fără TVA)

644,790,00

194.800,60

TVA 19%

122.510,10

37.012.11

TOTAL t ( cuTVA )

767.300,10

231.812,72

II-MONTAJ

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

O.oo

0 00

TOTAL II (fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0.00

0.00

TOTAL II ( cuTVA )

0,00

0,00

III - PROCURARE

11

Lllitaje și echipamente tehnologice

0,00

0.00

12

iJI'iaje și echipamente de transport

0,00

0 00

13

pcriân

0.00

0.00

TOTAL III f fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0.00

0 00

TOTAL III ( CuTVA î

0,00

0,00

TOTAL l+H+lli

644.790,00

194.800,60

TVA 19%

122 310 10

37 012 11

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

767.300,10

231.81272

Întocmit:

prețuri MAI 2007_1 EdRQ= 3.31 LEI

nr.crt.

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA

LEI

EURO

I *- LUCRĂRJ DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1

Tefasamente jrumurl țsi păvftte

8 275.00

2 500.00

2

C&nsțrucfii rejasîertta (fundat structura de rezfeten ta} ,s i a rh itectu r a (Sfeti iden exterioare compartimentau, finisaje}

125.S60.00

30O24.t7

3

Izoiatn

0.00

0.00

4

Instalai electrice

0,00

0.00

5

Instalații sanitare

0.00

0.00

6

Instalat de încălzire ventilare clim-asizare

0.00

0 00

7

Instalata de alimentate cu gaze naturale

0.00

0 00

8

Instalat de telecomunicații cablu radio-TV

0.00

0.00

5

Branșamente si racorduri

0,00

0.00

TOTAL 1 (fără TVA)

134.135,00

40.524,17

TVA 19%

25 485 65

7 699.59

TOTAL 1{cuTVA >

159.620,55

48,223,76

II-MONTAJ

10

Montai utilaje ș- echipamente tehnologice

0,00

0 00

TOTAL II ( fâră TVA}

otoo

0.00

TVA 19%

0.00

0 00

TOTAL II ( cuTVA }

0,00

0,00

UI - PROCURARE

11

Utilaje ți echipamente tehnologice

0.00

0.00

12

U ti laie și echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotări

0.00

0.00

TOTAL lîl (fără TVAJ

0,00

0.00

TVA 19%

O.oo

0 00

TOTAL III | cuTVA }

0,00

0,00

TOTAL l+ll+III

134.135,00

40,524,17

TVA 19%

25 405.65

7 699.59

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

159.620,65

48.223,76

întocmit

arh Andreea! B'ro

pretori MAI 2007

1 EURG= 3 31 : El

nr.crt.

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA

LEI    EURO

1 - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1

Terasa mente, drumuri si pavaje

5.000,00

1 510,57

2.

Construcții rezistenta (fundații, structura de

rezistenta) si arhitectura (incniden exterioare compartimentări. finisaje)

126.29^,31

38,155,38

3.

Izoiatii

0,00

0,00

4

Instalat- electnoe

0.00

0.00

5

Instalat.i sanitare

0.00

0.00

e.

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare

0,00

0.00

7

Instalație de alimentare cu gaze natura re

0,00

0.00

8

I nstata ti i de tel ecomu nicati i. cabl u rad io- T V

0,00

0.00

a.

Branșamente si recorduri

0,00

0,00

TOTAL 1 (fără TVA)

131.294,31

39.865,95

TVA 19%

24 945,92

-    7.536.53

TOTAL 1(cuTVA )

156.240,23

47.202,49

II-MONTAJ

10    | M o n taj u 1 i I aj fi ș- ech i pa nien te :e h no;o g ice

0,00

0.00

TOTAL II ( fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0,00

TOTAL 11 ( CUTVA >

0,00

0,00

III-PROCURARE

11

Utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

12

Uliiyje și echipamente de transport

0,00

0,00

13.

Dotai

0 00

0,00

TOTAL III < fără TVA}

0,00

0,00

TVA 19%

0 00

0.00

TOTAL IiilcuTVA )

0,00

0,00

TOTAL l+ll+lll

131.294,31

39.665,95

TVA 19%

24 945,92

7 536,53

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA}

156.240,23

47.202,49

,    ■,/ f ftW' -L~

Intocmițl

prețuri MAI 2007_1 EURO 3.31 LEI

nrert.

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA

LEI

EURO

I ~ LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1

Târasamente, drumuri si pavaje

3 125.00

2.454.68

2

Construcții rezistenta (ftindatil structura de rezistenta) si arhitectura (inciudeu exterioare, compartimentat . finisaje}

124 109.51

37.495.32

Izolării

0,00

0,00

4

Instalații electrice

0,00

0 00

5

Instalații sanitare

0.00

0,00

6

Î6 staia li i dd încălzire ventilare climatizare

0.00

0,00

7

Instalație ce alimentare cu gaze naturale

0.00

0,00

8

Instalații de teJecomunicatr cablu mdio-TV

0.00

D.OO

9

Branșamente si racorduri

0.00

0.00

TOTAL I (fără TVA}

132.2T4.51

3 9.95 D.OO

TVA 19%

25 124.56

7 590.50

TOTAL I ( cuTVA }

157.359,07

47.540,60

II - MONTAJ

10

Montaj uttfaie și echipamente tehnologice

0.00

0G0

TOTAL II (fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0.00

0 OG

TOTAL II ( CuTVA |

0,00

0,00

III - PROCURARE

11

Utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

12

Ut,iaje și echipamente dc transport

0.00

0.00

13

Dotări

d.oo

ooo

TOTAL IN {fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0.00

0.00

TOTAL II! ( cuTVA }

0,00

0,00

TOTAL l+îl+lh

132.234,51

39.950,00

TVA 19%

25 124.56

7 590 50

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

157.359,07

47.540,50


întocmit

arh Andreea'Biro,'


arh An<feâ£fl3toWl


prețurr MAI 2Q07__1 EURO- 3.31 LEI

nr.crt

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA

LES

EURO

1 - LUCRĂRI OE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1

Terasamenie, drum un si pavaje

0,00

0,00

2.

Construcții rezistenta (fundații, structura de rezistenta) si arhitectura iinchiden exterioare, compartimentări, finisaje)

165.500,00

50.000,00

3.

izolații

0,00

0,00

4

Instalații electrice-

0,00

0,00

5.

instalații sanitare

0.00

0,00

e.

Instalații de încălzire, ventilare, climatizare

0.00

0.00

7

instalație de alimentare cu gaze naturale

o?ob

0,00

3.

instalații de telecomunicații, cablu. .radio-TV

o,bb

0,00

9.

Branșamente si racorduri

0,00

0,00

TOTAL I (fără TVA)

165-500,00

59.000,00

TVA 19%

31 445.0()i

9 500.00

TOTAL 11cuTVA }

196.945,00

59.500,00

lt-MONTAJ

10

Montaj utilaje și echipamente tehnoing-'-c

0,00

0.00

TOTAL II (fârâ TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0,00

TOTAL II ( cu TVA)

0.00

0.0 D

III - PROCURARE

11

Utilaje și echipamente tehnologice

0,00

0,00

12

Utilaje și echipamente de transpari

0,00

0.00

13

Dotări

0,00

0,00

TOTAL III | fără TVA)

0,00

0.00

TVA 19%

0,00

0,00

TOTAL III | CuTVA )

0,00

0,00

TOTAL 1*11+111

105.500,00

50.000,00

TVA 19%

31.445,00

9.500 00

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

196.945,00

59.509.00

înlociTin :

arh Andreea Bim

prețuri MAi2007_1 EURO- 3.31 LEI

nr.cn.

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări. Tară TVA

LEI

EURO

1 - LUCRĂRI de construcții și instalații

1.

Terasa mente, drumuri și pavaje

D.QU

0,00

2.

Construcții, rezistenta (fundații, structura de rezistenta) si arhitectura l mchi den exien oare compartimentări, finisaje)

0.00

0,00

3

Izola tu

0.00

0,00

4

instalații electrice

33.600,00

10.151,00

5

Instalații sanitare

0,00

0,00

6

Instalații de incaiz-re, ventilare climatizare

0,00

0,00

7.

Instalație de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

a

Instalații de telecomunicații, cablu, radso-TV

0,00

0,00

9

Branșamente si racorduri

0.00

0.00

TOTAL 1 (fâra TVA)

33.600,00

10.151,OG

TVA 19%

5.33400

1 326,70

TOTAL 1 ( cu TVA |

33.334,00

12,079,76

MONTAJ

10

Montai utilaje ți echipamente tehnologice

0.00

0,00

TOTAL II | fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0.00

TOTAL II ( cuTVA)

0.00

8.00

III-PROCURARE

11.

Utilaje și echipamente tehnologice

0,00

0,00

u

Utilaje ți echipamente de ti an spori

0,00

0,00

13.

Dotări

39.220,00

25.000,00

TOTAL III (fâră TVA)

93.270,00

23.975.83

TVA 19%

16.851.BO

5 695.41

TOTAL III ( cuTVA)

118.071.30

35.571.24

TOTAL l+ll+Ht

132.620,00

40.12fi.8S

TVA 19%

25.235.80

7 624.11

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

158.055,80

47.751,00

întocmit :i

S c. CREATtC SERVICES S R L

Deviz Obiect 1Ot ILUMINAT NOCTURN

prejun MAI 2007_T EURO- 5.31 LEI

nr.crt.

Denumire

Valoarea pe categorii do lucrări, fără TVA

LEI

EURO

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1

Teta șam ente. drumuri 5 i pavaje

0.00

0.00

2

Construcții, iezi stema (fundații structura de rezistenta) st arhitectura (includeri exterioare, compartimentări, finisaje)

0.00

0,00

3

Izolații

0.00

0,00

4

instalații electrice Iluminat nocturn

35.502.SO

10 750,00

5

Instalau; sanitare

0,00

0.00

6

Instalații de încălzire ventilare climatizare

0,00

0.00

7

instalație de alimentare cu gaze naturale

0,00

0,00

S

Instalații de telecomunicații, cablu, radio- TV

0,00

0.00

9

Branșamente st racorduri

0.00

0,00

TOTAL 1 ( Țâră TVA)

35.582,50

10.750,00

TVA 19%

6.760,631

■    2.042,50

TOTAL 1(cuTVA |

42.343,18

12.792,50

II-MONTAJ

TO.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0,00

0,00

TOTAL II (fărăTVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0.00

TOTALII | cuTVA)

6,00

0.00

III - PROCURARE

11

Utilaje și echipamenle lehnologite

0,00

0,00

12

Ulilaje și echipamente de transport

0,00

0.00

13

Dolari

91.753,20

27.720.00

TOTAL III (fărâ TVA)

91.753,20

27.720,00

TVA 19%

17.433,11

•    5,266.80

TOTAL III ( cuTVA )

109.186,31

32.986,80

TOTAL l+ll+îll

127.335,70

38.470,00

TVA 19%

24.193,78

7.309,30

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

151.529,48

45.773,30

IntdCffirt

Deviz Obiect 11: GARD DE SEPARARE A ZONEI DE SKATE BOARD SI GARD ÎMPREJMUIRE ZONA CONSTRUITA

prețuri MAI 2007_1 EURO- 3.31 LEI

nr.crt

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA

LEI

EURO

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

l

Te rasa mante drumuri st pavaje

0.00

0.00

2.

Construcții: rezistenta (fundații, structura de rezistenta) si arhitectura (inchideri exterioare, compartimentări, finisaje)

99 000.00

29.900.37

3.

fzolatn

0.00

0.00

4.

Instalații electrice

d.oo

0.00

5

Instalații sanitare

0.00

0.00

5

(pistalatii de incateire, ventilare, climatizare

0.00

0.00

7.

Instalați? de alimentare cu gaze naturala

0.00

0.00

a.

Instalații de telecomunicații, cablu radia-TV

0,00

0,00

S.

Bi an sa meri te si racorduri

0,00

0,00

TOTAL I ( fără TVA)

99.000,00

29.909,37

TVA 19%

ie.810.oo

5.632 78

TOTAL 11cuTVA)

117.810,00

35 592,15

11-MONTAJ

10.

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0,00

TOTAL II ( firă TVA)

0,00

0,0 D

TVA 19%

0.00

0.00

TOTAL II ( cuTVA )

0,00

0,00

III-PROCURARE

11

Utilaje și echipamente tehnologice

0.00

D.OO

12

Utilaje și echipamente de transport

0,00

0.00

13.

Dotări

0.00

0.00

TOTAL III IfârtTVA)

o,ool

0,00

TVA 19%

0.00

0,00

TOTAL III {cuTVA)

0,00

0,00

TOTAL HI+III

99,000,00

29.909,37

TVA 19%

18.010,00

8.68276

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT |cu TVA)

117.610,00

35.592,15

întocmit ■ arh. Andree;


Amenajare pista rțjleri s&fori. bmjrliști și funcțiuni conexe Incinta Fam 7 a baca rit Constanta

Fara; STUDIU DE FEZABILITATE

preturi MAI 2007*

1 EURO- 3 31 I.FI

nr.crt.

Denumire

Valoarea pe categorii de fucrârl, târâ TVA

LEI

EURO

I - LUCRÂRl DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1

terasa mente. drumuri si pavaje

9.00

Q-,00

2

Construcții rezistenta tfundații structura de rezistenta) si arhitectura închideri extenoare.

COrriparf 1 me'1 tan finisaje:-

0.00

0.00

3

izolații

0.00

0.00

4

Instalat electrice

0.00

0,00

5

irstalaî- sandare

0.00

0.00

6

instalat., de încălzire, veutilii'e climatizare

0.00

0.00

7

instalație de alimentare cu gaze naturale

0,00

0.00

8

instalai, de’eiecon urneați cablu, rădici-TV

0.00

0.00

9

Branșamente, racordul i apa, ca nai electrice

48 50S.05

14 655 00

TOTAL 1 (fără TVA)

48.508.05

14.655,00

TVA 19%

9 216.53

.    2.764,45

TOTAL 1(cuTVA)

57.724,58

17.439,45

II - MONTAJ

10

Montaj utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

TOTAL II | fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0.00

0.00

TOTAL IJ ( cuTVA )

0,00

0,00

UI - PROCURARE

11

Utilae și echipamente tehnologice

0.00

0.00

12

Utilaje și echipamente de transport

0.00

0.00

13

Dotări

0.00

0.00

TOTAL III < fără TVA)

0,00|

0,00

TVA 19%

0,00

0.00

TOTAL UI ( cuTVA }

0,00

0,00

total i+ii+ih

48,508,05

14-655,00

IVA tS%

5 216.53

? 764 45

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

57.724,58

17.439,45

întocmit ■

arh Andreea Btro


Amenajare pista rplen, skateri

biciciisti si foncîînni conexa

Inc inia Parc ! aba carie, Consterna

Faza; STUDIU DE FEZABILITATE

Deviz Obiect 13: SISTEMATIZARE VERTICALA

prețuri MAI 2007'_1 EURO 3.31 LE»

nr.crt.

Denumire

Valoarea pa categorii de lucrări, fără TVA

LEI

EURO

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1

Terasa mente drum un si pavaje

274 850.00

83.035.25

2

Construcții rezistenta ifundații, structura țfe rezistenta) si arhitectura 'închideri extenuare oornoartimentan finisaje;

0,00

0,00

3

Izolat"

0 00

0.00

4

Instalați» electrice

0.00

0.00

5.

Instalații alimentare cu apa hidranti canalizare pluviala

40 861,95

12 345.00

6.

Instalații de încălzire ventilare, climatizare

0,00

0.00

7

Instalație de alimentare cu gaza naturale

0.00

0.00

e

Instalații de te e corn uni cal caulu radio-T'V

u.00

0.00

9

Branșamente si racoroun

0.00

0.00

TOTAL 1 (fără TVA)

315.711,95

95.381,25

TVA 19%

59 985.27

18 122,44

TOTAL 1 ( CUÎVA )

375.697,22

113.503,69

II - MONTAJ

10    j Montaj utilaj e și echi pamertte teti nologice

0 00

0.00

TOTAL II (fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0.00

0.00

TOTAL JJ ( cuTVA )

0,00

0,00

IU-PROCURARE

11

Utilaje și echipamente tehnologice

0,00

0.00

12

Utriaje și echipamente de transport

o.oo

0.00

13

Dotări

54 020.00

16.320 24

TOTAL III ( fără TVA)

54.020,00

16.320,24

TVA Î9%

10 263.30

3 IDO 85

TOTAL III { cuTVA }

64.283,60

19.421,09

TOTAL I+ll+lll

369.731,95

111,701,50

TVA 19%

70.243 07

21.223 28

TOTAL GENERAL DEVIZ PE OBIECT (CM TVA)

439.961,02

132.924,78


Amenajare pi&;s rolei i skaten biCFChsli si funcțiuni conexe incinta Parc îabacarie. Constanta

Faza; STUDIU DE FEZABILITATE

1 EURO= 3 31 LEI

nr.crt.

Denumire

Valoarea pe categorii de lucrări, fărâ TVA

LEI    EURO

I - LUCRARÎ DE CONSTRUCȚII Șl INSTALAȚII

1

Terasamente drumuri si pavaje

n.on

0.00

2

Construcții rezistenta ifun da ti i structura de rezisten (aj si a rti FledLi ra (i ncti iderî extenp^e compartimentări finisaje :■

1 986,00

□DO. OG

3“

Izolații

0.00

0.00

4

Instalați' electrice

o,oo

OQC

5

Instalații sanitare

o.oo

0.00

e

Instalați de încălzire, ventilare climatizare

n.oo

0 00

7

Instalație de alimentare cu gaze naturale

0.00

0 00

8

Instalați de. telecomunicații cablu radioȘȚV

0.00

o do

9

Branșamente și racorduri

0.00

o 00

TOTAL I (fărâ TVA)

1.986,00

600,00

TVA 19%

377,34

1 14 00

TOTAL I{CUTVĂ >

2.363,34

714,00

II-MONTAJ

10    | Merita) utilaje șr echipamente teb noldgiqe

0.00

0.00

TOTAL II (fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0.00

0.00

TOTAL II ( cuTVA >

0,00

0.00

III-PROCURARE

11

Utilaje și echipamente tehnologice

0.00

0.00

12

Utilaje și echipamente de transport

0,00

0 00

13

Dotări

0,00

d.oo

TOTAL III ( fără TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0 00

TOTAL III ( cu TVA |

0,00

0,00

TOTAL l+lt+lli

1.986,00

600,00

TVA 19%

377,34

1 M.QOl

|TOTAL GENERAL DEVIZ PE OSIECT (cu TVA)

2.363,34

714,00

1 1