Hotărârea nr. 252/2007

Hotarare privind ASOCIEREA PERSOANELOR JURIDICE SI/SAU FIZICE CU S.C. CONFORT URBAN S.R.L. PRIVIND EXPLOATAREA PATRIMONIULUI MUNICIPULUI CONSTANTA, AFLAT IN ADMINISTRAREA ACESTEIA CONFORM H.CL.M. 351/2001

 


          ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA
 CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

ASOCIEREA PERSOANELOR JURIDICE SI/SAU FIZICE CU

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. PRIVIND EXPLOATAREA PATRIMONIULUI

MUNICIPULUI CONSTANTA, AFLAT IN ADMINISTRAREA ACESTEIA CONFORM

H.CL.M. 351/2001

Consiliul   Local   al   Municipiului   Constanta,   intrunit   in   şedinţa   ordinara  din   data

De  18.05.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de Domnul Primar Radu Ştefan Mazare,precum si Nota de fundamentare nr.3338/11.05.2007 a S.C. Confort Urban S.R.L. raportul Comisiai nr. 5 Administraţia publica locala, Juridica, apărarea ordinii publice, Respectarea Drepturilor si Libertăţilor cetăţenilor, Comisiei nr.l Buget-finante, Comisia nr.2-Urbanism

Vazand dispoziţiile art.l alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,

Având în vedere H.C.L.M..351/2001  ,Deciziile Consiliului de Administraţie al S.C. Confort Urban nr. nr.68/20.03.2006, nr.71/27.06.2006 si nr.85/27.04.2007.

In conformitate cu prevederile Legii Contabilităţii nr.82/1991.

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, litV.alin.3, litV si art.HS .alinljit/b' din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTĂRĂŞTE

Art.l Se aproba Regulamentul de aplicare referitor la „Asocierea persoanelor juridice si/sau fizice cu S.C. Confort Urban S.R.L. privind exploatarea patrimoniului municipului Constanta aflat in administrarea acesteia conform H.C.L.M. nr.351/200 L conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre. Art.2. Se imputerniceste S.C. Confort Urban S.R.L. sa incheie, urmărească si sa duca la îndeplinire in numele Consiliului Local al Municipiului Constanta, contractele de asociere privind exploatarea patrimoniului municipiului Constanta aflat in administrarea acestei societăţi conform H.C.L.M. 351/2001"

Ari.3.Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Patrimoniu, Direcţiei Financiare,Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat, Serviciul Juridic si Serviciul Public de Taxe si Impozite si alte venituri ale Bugetului Local,S.C. Confort Urban S.R.L.Constanţa in vederea aducerii ei la indeplinire,precum si Prefecturii Judeţului Constanta;

Adoptata de un nr.de 26 consilieri din 27 membrii.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI                                              CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR


Nr. 252/18.05.2007


MARCELA ENACHE


ROMÂNIA                                                              ANEXA LA HOTĂRÂREA

JUDEŢUL CONSTANTA                                        NR. 252/18.05.2007

MUNICIPIULCONSTANTA CONSILIUL LOCAL

REGULAMENT

ASOCIEREA PERSOANELOR JURIDICE SI/ SAU FIZICE CU

S.C. CONFORT URBAN S.R.L. PRIVIND EXPLOATAREA PATRIMONIULUI

MUNICIPULUI CONSTANTA AFLAT IN ADMINISTRAREA ACESTEIA CONFORM

H.CL.M. 351/2001

CAP.I. DISPOZIŢII GENERALE

ART.l. Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic si condiţiile de asociere a persoanelor juridice si/sau persoane fizice cu S.C. Confort Urban S.R.L.privind exploatarea patrimoniului municipiului Constanta aflat in administrarea acesteia conform H.CL.M. 351/2001 , in vederea desfăşurării unui trafic auto si pietonal conform legislaţie in vigoare.

ART.2. In conformitate cu H.CL.M. nr.351/2001, Art.2, S.C. Confort Urban S.R.L. a devenit gestionatul străzi lor, trotuarelor, aleilor si parcajelor aflate in patrimoniul municipiului Constanta

ART3. In municipiul Constanta datorita dezvoltărilor urbanistice a agenţilor economici (amenajări de spatii comerciale, hoteluri, blocuri de locuinţe, spatii alimentaţie publica,etc), traficul auto se confrunta in primul rând cu blocaje generate de insuficienta locurilor de parcare,participantîi in trafic parcandu-si autovehiculele in special pe prima banda de circulaţie (Bd.Tomis, Bd.Mamaia, Bd Ferdinand), in condiţiile in care staţionarea in aceste zone este interzisa.

CAP.IL ASOCIEREA PERSOANELOR JURIDICE SI/SAU PERSOANE FIZICE PRIVIND EXPLOATAREA PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA AFLAT IN ADMINISTRAREA S.C.CONFORT URBAN CONFORM H.CL.M. 351/2001 IN VEDEREA ASIGURĂRII UNUI TRAFIC AUTO SI PIETONAL CONFORM LEGISLAŢIEI IN VIGOARE

ART.4. Tinand cont de geometria tramei stradale precum si de estimările legate de dezvoltările urbanistice care vor avea loc in vederea fluidizării traficului auto si pietonal supunem următorul regulament si forme de asociere de exploatare a patrimoniului municipiului Constanta aflat in administrarea S.C. Confort Urban S.R.L. conform H.CL.M. nr.351/2001.:

4.1.Asocierea persoanelor juridice si/sau persoane fizice privind exploatarea patrimoniului municipiului Constanta aflat in administrarea S.C. Confort Urban S.R.L. conform H.CL.M. 351/2001 pentru investiţii noi.

4.2. Asocierea persoanelor juridice si sau persoane fizice privind exploatarea patrimoniului municipiului Constanta aflat in administrarea S.C. Confort Urban S.R.L. conform H.CL.M. 351/2001 pentru investiţii existente.


43.Asocierea prin licitaţie publica a persoanelor juridice cu S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea exploatării spatiilor de parcare situate in Staţiunea Mamaia si municipiul Constanta.

4.1. ASOCIEREA PERSOANELOR JURIDICE SI/SAU PERSOANE FIZICE PRIVIND EXPLOATAREA PATRIMONIULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA AFLAT IN ADMINISTRAREA S.C. CONFORT URBAN S.R.L. CONFORM H.C.L.M. 351/2001 PENTRU INVESTIŢII NOI.

4.1.1.In aceasta categorie este inclusa asocierea persoanelor juridice si/sau persoana fizica cu S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea amenajării de parcaje auto subterane si/sau aeriene, in condiţiile in care investîtia-constructia care urmează a fi realizata se afla in vecinătatea unei parcări publice aflata in administrarea S.C. Confort Urban S.R.L.

Aceasta asociere are loc in cazul in care persoanele juridice sau persoana fizica care urmează a construi investiţia nu are posibilitatea asigurării locurilor de parcare (conform H.G. nr.525/1996, a Normativului pentru proiecte parcaje de autoturisme in localităţi urbane-indicator P132-93,si a Normativului intern a Primăriei municipiului Constanta, Direcţia Urbanism), pe terenul aflat in proprietate, la sol sau subteran.

In aceste condiţii daca in vecinătatea proprietăţii persoanelor juridice sau persoanelor fizice exista o parcare amenajata , aflata sub administrarea S.C. Confort Urban S.R.L.,persoana juridica sau persoana fizica in baza unui contract de asociere cu S.C. Confort Urban S.R.L. va amenaja pe suprafaţa parcării existente, o parcare subterana sau supraetajata care va fi dotata obligatoriu(cumulat) cu:

-numărul de spatii de parcare existente in parcajul iniţial

-numărul de spatii de parcare necesar amenajării si funcţionarii investiţiei (in funcţie de destinaţia din autorizaţia de construcţie a investiţiei)

-precum si cu un număr echivalent a 10% din numărul de locuri de parcaj iniţial aflat in administrarea S.C. Confort Urban S.R.L.

Ex:     nt = ni+na + ns

in care : nt = numărul total de locuri de parcare de amenajat;

ni= numărul de locuri de parcare aflat iniţial in parcajul învecinat cu proprietatea

agentului economic sau persona fizica ; na= numărul de locuri de parcare necesare investiţiei..; ns = 10% x ni = numărul de locuri suplimentare ;

In cadrul acestui contract de asociere se vor specifica la Cap/Obligaţii le pârtilor" următoarele: -investiţia va fi realizata integral de către agentul economic (din fondurile acestuia inclusiv proiectare, avizare si cai de acces pentru parcarea care urmează a fi amenajata) -P.U.D.ul investiţiei va conţine si proiectul de amenajare al parcării -investitorul va demara lucrarea de amenajare a parcării in cel mult 24 luni de la data semnării contractului de asociere

-după realizarea investiţiei, investitorul va administra locurile de parcare na-necesare funcţionarii investiţiei, iar S.C. Confort Urban S.R.L. va pune la dispoziţie gratuit locatarilor din zonele limitrofe (blocuri,locuinţe) spatiile de parcare ni+ns -investitorul va amenaja indicatoare rutiere de semnalizare a parcării -accesul in parcare se va face prin intermediul unui sistem de bariere corelate la un soft, care sa recunoască cartelele de acces ale investitorului si S.C. Confort Urban S.R.L., si care sa informeze optic la exterior participantul la trafic de existenta locurilor de parcare


libere.

-parcarea amenajata poate sa prevadă si o suprafaţa de 10-15% din suprafaţa totala pentru servicii comerciale specifice (spălătorii auto,paza si spatii administrative). -asocierea e valabila pe timpul existentei investiţiei

-n; (nr de locuri de parcare necesare investiţiei) poate fi vândut, in condiţiile pastraraii contractului de asociere de către noul proprietar

4.1.2.In aceasta categorie este inclusa asocierea persoanelor juridice sau persoane fizice cu S.C.Confort Urban S.R.L. in vederea amenajării de parcaje auto (la sol, subteran sau supraetajata) in condiţiile in care investiţia care urmează a fi realizata se afla in vecinătatea unui teren aparţinând patrimoniului Primăriei municipiului Constanta

-Aceasta asociere are loc in cazul in care persoana juridica sau persoana fizica care urmează a construi investiţia cu destinaţia specificata in autorizaţia de construire, nu are posibilitatea asigurării locurilor de parcare (conform H.G. 525/1996, a Normativului pentru proiecte parcaje de autoturisme in localităţi urbane-indicator P132-93, a Normativului intern a Primăriei municipiului Constanta, Direcţia Urbanism) pe terenul proprietate, la sol sau subteran.

-In aceste condiţii daca in vecinătatea proprietăţii agentului economic sau persoanei fizice se afla un teren aparţinând domeniului public sau privat al Primăriei municipiului Constanta,persoana juridica in baza unui contract de asociere cu S.C. Confort Urban S.R.L. va amenaja o parcare subterana sau supraetajata care va cuprinde obligatoriu

- numărul de spatii de parcare necesar amenajării investiţiei (in funcţie de destinaţia din autorizaţia de construire).

-precum si un număr echivalent a 20% din numărul de locuri necesare amenajării investiţiei

Ex:nt = na+ns

unde nt = numărul total de locuri de parcare;

na = numărul de locuri de parcare necesar funcţionarii investiţiei; ns = numărul de locuri de parcare suplimentar;

-in cadrul acestui contract de asociere se vor specifica la capitolul "Obligaţiile pârtilor'

următoarele:

-investiţia va fi realizata integral de către agentul economic ( din fondurile acestuia)

-P.U.D.investiţiei va conţine si proiectul de amenajare a parcării

-după realizarea investiţiei, investitorul    va administra locurile de parcare na-necesare

funcţionarii investiţiei ce urmează a fi construita, iar S.C. Confort Urban S.R.L. va

administra doar ns (locurile de parcare suplimentare).

-investitorul va amenaja indicatoarele rutiere de semnalizare a parcării

-accesul in parcare se va face prin intermediul unui sistem de bariere corelate Ia un soft,

care sa recunoască cartelele de acces ale investitorului si S.C. Confort Urban S.R.L. si

care sa informeze optic la exterior participantul la trafic de existenta locurilor de parcare

libere

-S.C. Confort Urban S.R.L. poate ceda in administrare investitorului locurile ns (nr. de

locuri de parcare suplimentar)

-parcarea amenajata poate sa prevadă si o suprafaţa de 10-15% din suprafaţa totala pentru

servicii comerciale specifice ( spălătorii auto,paza, spatii administrative,etc.)

-asocierea e valabila pe timpul existentei construcţiei.

-na(nr. de locuri de parcare necesare funcţionarii investiţiei) poate fi vândut in condiţiile

păstrării contractului de asociere de către noul proprietar.


ART.4.2.In aceasta categorie este inclusa asocierea persoanelor juridice cu S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea amenajării de parcaje auto la sol de tip alveole\,confonn normativelor si legislaţiei in vigoare,pentru investiţiile existente

In aceste condiţii investitorul va amenaja in cazul in care spaţiul de amenajare al parcării permite si respecta legislaţia in vigoare, in baza unui proiect vizat de către S.C. Confort Urban S.R.L. din fonduri proprii, o parcare având un număr minim de locuri prevăzut in Normativul pentru proiecte parcaje de autoturisme in localităţi urbane-indicator P132-93, a Normativului intern a Primăriei municipiului Constanta, Direcţia Urbanism; investitorul va achita către S.C. Confort Urban S.R.L, costurile necesare amenajării parcării precum si taxa de inchiriere după amortizarea investiţiei, conform Deciziei Consiliului de Administraţie al S.C.Confort Urban S.R.L. nr.68/2006.

ART.4.3. In aceasta categorie este inclusa asocierea prin licitaţie publica a persoanelor juridice cu S.C. Confort Urban S.R.L. in vederea exploatării spatiilor de parcare situate in Staţiunea Mamaia si municipiul Constanta.

Aceasta asociere are loc in cazul parcărilor existente amenajate sau care urmează a fi amenajate(in urma unor situaţii impuse de fluidizarea traficului) si care nu se înscriu in Alin. 4.1.1. si 4.1.2.

In urma unor solicitări din partea persoanei juridice pe una din parcările existente sau pe o suprafaţa de teren aparţinând domeniului public si /sau privat administrat de către S.C. Confort Urban s.r.l. care impune amenajarea unei parcări in vederea fluidizării traficului. S.C. Confort Urban S.R.L. va scoate la licitaţie publica, conform O.U.G. 34/2006, contractul de asociere in vederea exploatării spaţiului de parcare.

Caietul de Sarcini va cuprinde in mod obligatoriu:

reabilitarea ( pentru parcajele existente )conform unui proiect vizat de către S.C. Confort Urban S.R.L. a carosabilului, iluminatului si marcajelor realizarea de investiţii subterane sau supraetajate daca este necesar.

-          amenajarea unui sistem de taxare software care sa permită administratorului accesul la controlul sistemului de contorizare

-          amenajare de sisteme optice de semnalizare legate la softul parcării care sa afişeze starea actuala cu locurile libere si ocupate din parcare

-          amenajarea de sisteme de supraveghere video

S.C. Confort Urban S.R.L. va obţine in urma asocierii un cuantum de:

-20% din valoarea incasarilor, pana la recuperarea investiţiei de către persoana juridica

-30% din valoarea incasarilor ,pana la finalizarea contractului (dar nu mai puţin decât valoarea iniţiala încasata de către S.C. Confort Urban S.R.L.pe locaţia existenta in baza tarifelor de parcare stabilite de către Consiliului de Administraţie)

-          asocierea e valabila pe o perioada de minim 10 ani de la data recuperării investiţiei

-          parcarea care face obiectul asocierii poate sa prevadă si o suprafaţa de 10%-15% din suprafaţa totala pentru servicii comerciale specifice (spălătorii auto, spatii administratîve,paza


CAP.III. RĂSPUNDERI SI SANCŢIUNI

ART.8. încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage răspunderea disciplinara, civila, contravenţionala sau penala, după caz.

CAP.IV. DISPOZIŢII FINALE

ART.7. Prezentul regulament va fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului

Constanta si va intra in vigoare ta 30 de zile de ta aprobarea lui de către acesta.