Hotărârea nr. 251/2007

Hotarare privind scutirea vaduvelor de razboi si a vaduvelor veteranilor de razboi de la plata taxei de habitat

                      ROMANIA

                 JUDEŢUL CONSTANTA

MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind scutirea văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de război

de la plata taxei de habitat

Consiliul Local al  municipiului Constanta, întrunit în şedinţa ordinară din data de 18.05.2007;
Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar Radu Ştefan MAZĂRE, Raportul nr. B 37208/03.05.2007 al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local, avizul Comisiei nr.l - Buget - Finanţe şi avizul Comisiei nr. 5 -Juridică,

Având în vedere prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii de Guvern nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,

In temeiul dispoziţiilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele

drepturi ale invalizilor şi veteranilor de război, cu modificările şi completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art. 36 şi art. *l5,din Legea nr. 215/2001 privind administraţia

publică locală, republicată

HOTĂRĂŞTE:

Art. I Se aproba scutirea văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război de Ia plata taxei de habitat.

Art. 2 Scutirea fiscală se acordă proporţional cu perioada rămasă până Ia sfârşitul anului şi operează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care persoanele în cauză depun documentele justificative în vederea scutirii.

i


Art. 3 Compartimentul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local în vederea aducerii ci la îndeplinire şi spre ştiinţă Prefecturii Judeţului Constanţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membri.

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                               CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR.251/18.05.2007

2


spit


ROMÂNIA

JUDBTUL       CONSTANTA

CONSILIUL       LOCAL       AL       MUNICIPIULUI       CONSTANTA SERVICIUL      PUBLIC      DE       IMPOZITE,      TAXE      SI ALTE      VENITURI      ALE      BUGETULUI      LOCAL


 


Nr. înreg:


 


RAPORT DE FUNDAMENTARE
al proiectului privind scutirea văduvelor de război şi a văduvelor veteranilor de război

de la plata taxei de habitat

în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi veteranilor de război, cu modificările şi completările ulterioare, propun spre aprobare scutirea de la plata taxei de habitat a văduvelor de război şi a văduvelor ncrccăsătoritc ale veteranilor de război din raţiuni de protecţie socială.

Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului fiscal aprobate prin H..G. nr. 44/2004, scutirea de la plata taxei de habitat se va acorda acestui segment de persoane fizice beneficiare a Legii nr. 44/1994 proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea depun documentele justificative pentru acordarea scutirii.

in acest sens aceste persoane vor depune la agenţiile fiscale ale Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Ixocal declaraţia de impunere pentru stabilirea taxei de habitat persoatie ji^ce la care vor anexa legitimaţia de văduvă de război sau văduvă de veteran de război


Director Executiv

Virginia Stefanică


 


 


 spit


 

 


str.Badea Câiţan 900507 Constanţa tel.     0241-488550,


n r .

România fax     0241-488


5 5 9