Hotărârea nr. 250/2007

Hotarare privind aprobarea modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta

ROMANIA

JUDETUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


                                  HOTARARE

Privind aprobarea modificarii HCLM nr.491/ 06.11.2002 cu privire la Regulamentul de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului  municipiului Constanta

            Consiliul Local al Municipiului Constanta intrunit in sedinta ordinara din data de  18.05.2007 ;

Luand in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar al Municipiului Constanta, Radu Stefan Mazare, adresa nr.57914/04.05.2007 a Directiei Tehnic achizitii, referatul nr.60061/08.05.2007  al Directiei Organizare si Informatizare si avizul Comisiei nr. 5 juridica;

In temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit. a si art. 115 alin.1, lit.b  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;

 

                                                            HOTARASTE:
               Art.l Se aproba modificarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, astfel :
              - se modifica Cap.3,  punctul
3.1. Procedura de efectuare a achizitiilor de produse, servicii sau lucrari, conform Anexei 1 ;

              Art.2Celelalte dispozitii cuprinse in HCLM nr.491/06.11.2002 raman neschimbate.

            Art.3 Anexa 1 face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.4 Serviciul pentru Comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotarare tuturor directiilor Primariei  in vederea aducerii la indeplinire si Prefecturii Judetului Constanta spre stiinta.
             Prezenta hotarare a fost adoptata de un numar de       consilieri din 27 de membri.

 

 

PRESEDINTE SEDINTA                                       CONTRASEMNEAZA  SECRETAR
                                                                                    MARCELA ENACHE

CONSTANTA,

NR.
250/18.05.2007       

        

 

Romania
Judetul Constanta
municipiul constanta

 

                                                          Anexa 1 la HCLM nr.250/ 18.05.2007     

                                                                                     

           

3.1 Procedura de efectuare a achizitiilor de produse, servicii sau lucrari

 

      Potrivit prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea 337/2006 si a HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 34/2006, autoritatea contractanta prin compartimentul intern specializat - Serviciul Achizitii Publice, are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai daca sunt indeplinite cumulativ urmataoarele conditii :

a)                  produsele, serviciile, lucrarile sunt cuprinse in Programul anual al achizitiilor publice cu exceptia cazurilor in care necesitatea atribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatii de forta majora sau a unui caz fortuit

b)                  sunt identificate sursele de finatare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica

c)                  este intocmita documentatia de atribuire

     Directia care solicita initierea achizitiei, va elabora Nota privind determinarea valorii estimate a contractului de achizitie fara Tva, atat in lei cat si in euro si Caietul de sarcini, la care va atasa Propunerea de contract si copie de pe Fila de buget cu capitolul din prevederea bugetara pe anul in curs, unde sunt prevazute fondurile financiare pentru achizitia in cauza.

     Nota privind determinarea valorii estimate a achizitiei si Caietul de sarcini vor fi semnate de persoana care le-a intocmit, de seful serviciului si de Directorul Directiei respective.

     Serviciul Achizitii v-a intocmi Fisa de date a achizitiei si formularele privind situatia personala a candidatului/ofertantului, capacitatea tehnica si/sau profesionala a acestuia, respectiv formularul de oferta si va verifica corespondenta codului CPV cu obiectul contractului si specificatiile din caietul de sarcini.

     Dupa intocmirea documentatiei de atribuire, in cazul in care procedura de atribuire aleasa este alta decat licitatia deschisa sau restransa, Serviciul Achizitii va intocmi Nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica care va fi aprobata de Ordonatorul de credit, dupa viza consilierului juridic.

     Serviciul Achizitii va intocmi Referatul privind emiterea unei dispozitii de care ordonatorul de credit pentru constituirea comisiei in vederea atribuirii contractului.

     Dupa verificarea dispozitiilor prevazute de legislatia in vigoare, Serviciul Achizitii Publice va initia procedura de atribuire prin transmiterea anuntului de participare sau dupa caz invitatia de paricipare potivit prevederilor legale in vigoare privind achizitiile publice.

       La data, ora si locul indicat in anuntul de participare/invitatia de participare si in documentaia de atribuire, comisia de evaluare verifica modul de respectare a regulilor formale de depunere a ofertelor si documentelor care le insotesc, incheind proces verbal de deschidere, conform prevederilor legale.

      Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare dintre ofertele admisibile, pe baza aplicarii criteriului pentru atribuirea contractului de achizitie publica, intocmind in acest sens un raport al procedurii de atribuire.

      Procedura de atribuire a contractului se finalizeaza prin semnarea contractului de achizitie publica sau prin incheierea unui aord cadru conform legislatiei in vigoare.

     Copia contractului/acordului cadru semnat ,se transmite Directiei care a solicitat achizitia, in vederea urmaririi si gestionarii acestuia.

     Dovada indeplinirii obiectului contractului (proces verbal de receptie preliminara sau finala) precum si informatii despre modul de indeplinire a acestuia, va fi inaintata de Directia care urmareste si gestioneaza contractul in doua exemplare Serviciului Achizitii, care la randul sau va trimite un exemplar ANRMAP, unul urmand a se atasa la dosarul achizitiei.

     Persoana responsabila, va intocmi dosarul achizitiei publice pentru fiecare contract atribuit potrivit art.211 si art.213  din OUG 34/2006.

     Dosarul achizitiei publice se pastreaza atat timp cat contractul de achizitie produce efecte juridice si in orice caz nu mai putin de 5 ani de la data finalizarii acestuia.

 

 

 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI

CONTRASEMNEAZA,
            
SECRETAR

                                                                       MARCELA ENACHE

 

 

 

CONSTANTA

NR. 250/18.05.2007