Hotărârea nr. 25/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE PENSIUNE S+P+2-3E, bd. Tomis nr. 19, teren in suprafata de 175,50 mp, proprietate Dobre Mario Iuliu

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE PENSIUNE S+P+2-3E,

bd. Tomis nr. 19, teren în suprafaţă de 175,50 mp,

proprietate Dobre Mario Iuliu

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.03.2006, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE PENSIUNE S+P+2-3E, bd. Tomis nr. 19, teren în suprafaţă de 175,50 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 15091, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 24233 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 497/2002 eliberată de Biroul de Carte Funciară de pe lângă Judecătoria Constanţa, este proprietate Dobre Mario Iuliu conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 2045/2001, nr. 894/2004 şi actului de alipire nr. 1155/2004 toate autentificate de notar public Andrei Octavian.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Dlui. DOBRE MARIO IULIU, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR.25/ 30.01.2007

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 147769 / 20.12.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Dobre Mario Iuliu privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE PENSIUNE S+P+2-3E, bd. Tomis nr. 19, teren în suprafaţă de 175,50 mp, proprietate Dobre Mario Iuliu.

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 15091, este proprietate Dobre Mario Iuliu conform contractelor de vânzare – cumpărare nr. 2045/2001, nr. 894/2004 şi actului de alipire nr. 1155/2004 toate autentificate de notar public Andrei Octavian.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 175,50 mp, se află în municipiul Constanţa. Terenul urmăreşte aliniamentul la bd. Tomis cu o deschidere de 6,48 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime S+P+2-3E cu destinaţia de pensiune - spaţii anexă la S, recepţie şi loc de servit masa la parter şi 13 unităţi de cazare la etaje.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – se menţine.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = S+P+2-3E.

P.O.T. propus = 90 %             C.U.T. propus = 4,25

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr.2933/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Reglementări edilitare sc.1:500

- Desfăşurări de front stradal

- Montaj fotografic

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 420/17395/2005                           - Aviz  Brigada Pompieri nr. 600581 /2006

- SC ELECTRICA nr. 1320/2005                   - Aviz Sanitar nr.10482/2005

- ROMTELECOM nr. 669/2005                     - Aviz Mediu nr. 6402 RP/2006

- TERMOELECTRICA nr. 1685/2005          - Aviz Comisia de Circulatie nr. A/ 1433/2006

- CONGAZ nr. 10161/2006                            - Aviz Directia Jud. pentru Cultura nr. 3315/2005

- RADET nr.  4977/2005

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE PENSIUNE S+P+2-3E, bd. Tomis nr. 19, teren în suprafaţă de 175,50 mp, proprietate Dobre Mario Iuliu.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT