Hotărârea nr. 249/2007

Hotarare privind modificarea Anexei nr. II" Stat de functii " - Serviciul Public Administrare Crese in subordinea Consiliului Local Constanta, aprobat prin HCLM 80/30.01.2007

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

                           HOTĂRÂRE
Privind modificarea Anexei nr. II" Stat de funcţii " - Serviciul Public Administrare Crese in subordinea Consiliului Local Constanta, aprobat prin HCLM 80/30.01.2007

Consiliul Local Municipal Constanta, întrunit in şedinţa ordinara din data de 18.05.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive al d-tePrimar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr.5 , administraţie publica localajuridica, apărarea ordinii publice, respectarea
drepturilor si libertăţilor cetăţeneşti.

Vazand Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.2/2006 , privind aprobarea Organigramei si Statului de funcţii la nivel de Serviciul Public Administrare Crese si referatul nr. 314/19.01.2007 al Serviciului Public Administrare Crese in Subordinea Consiliului Local Municipal Constanta.

In conformitate cu dispoziţiile Legii Bugetului de Stat nr.486/2006;

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit."a" al.3b si art. 115, al. 1, lil.b din Legea 215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata.

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1    Se aproba modificarea anexei nr.2- Stat de funcţii, aprobat prin art. 1 din HCLM nr. 80/200$, in sensul ca vor fi 95 posturi in cadrul Serviciului Public Administrare Crese din care 3 de conducere si 92 de execuţie.

Art.2   Se înfiinţează postul de psiholog cu studii superioare ,grad debutant in cadrul personalului sanitar superior si mediu prin desfiinţarea postului de electrician.


Art.3 Se schimba funcţia de contabil I cu studii medii in contabil IA cu studii medii in

cadrul Biroului personaLresurse umane- contabilitate

Art.4. Se va înfiinţa un post de muncitor IV bucătar cu studii generale in cadrul personalului

de bucătărie.

Art.5. Celelalte dispoziţii ale HCLM 80/20CK7, raman neschimbate.

Alt.6 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta

hotărâre Serviciului Public Administrare Crese ,aflat in subordinea Consiliului Local

Municipal Constanta,Directiei Financiare,Directiei Administraţiei Publice Locale ,in vederea

aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de  26 consilieri, din 27 membrii.

Constanta

Nr. 249/18.05.2007 

 

 

 

 

 

Preşedinte şedinţa,


RuMA^iA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA II  LA HCLM 249/2007

STAT DE FUNCŢII

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRARE CRESE ÎN SUBORDINEA CONSILIULUI LOCAL Constanta

 

NR. CRT

 FUNCŢIA

1 i

1 NIVEL POST

i i

 

STUDII

GRAD/

TREAPTA

PROFESIONALA

NR. POSTURI

1

DIRECTOR GENERAL CONSILIER

CONDUCERE

S

> 

T    i\

1

 

 DIRECTOR ECONOMIC  ECONOMIST

CONDUCERE

i

s

IA

 

PERSONAL SANITAR SUPERIOR SI MEDIU

3       • MEDIC

EXECUŢIE

'

-

1

4.        PSIHOLOG

EXECUŢIE   '  ,

S L

DEBUTANT

\

4         ASISTENTA PEDIATRU PRINCIPAL ŞEFA

EXECU ŢJE     '

PL

 

5

j

ASISTENŢĂ PEDIATRA PRINCIPALA

execut®. x4:

 

-

11

..   .

d        , aSISTLACL\Pi—UTRa ;EXECl %Z.

!

?       | SORA PEDIATRA            i EXECU1 IE ; PRINCIPALA

M

 

3

8          SORA PEDIATRA              EXECUŢIE

M

-

 

9         EDUCATOR-                      EXECUŢIE PLLRICULTOR

PL

-

2

PERSONAL SANITAR AUXILIAR

10      i INFIRMIERA

EXECUŢIE

G

24

1 i      j ÎNGRIJITOARE

EXECUŢIE

G

16

12      ! SPĂLĂTOREASĂ

EXECUŢIE

G

6


BUCĂTAR MUNCITOR IV


PERSONAL BUCĂTĂRIE

EXECUŢIE


! Q


PERSONAL TESA BIROU PERSONAL , RESURSE UMANE-CONTABILITATi

 

 

14

! ŞEF BIROU

CONDUCERE

M

IA

i

15

! CONTABIL

EXECUŢIE

M

IA

1

16

î REFERENT RESURSE UMANE

EXECUŢIE

M

II

17

REFERENT RESURSE 1 UMANE

EXECUŢIE

M

IA

4 i X

18

! CONSILIER JURIDIC

EXECUŢIE

S

DEBUTANT

/

19

! CASIER

EXECUŢIE

M

I

1

 

 

COMPARTIMENT APROVI

ZIONARI

 

 

20

MERCEOLOG                     EXECUŢIE

M

1

.21

MAGAZIONER                   EXECUŢIE CENTRAL

M

I

1

 

LUCRATOR                       EXECUŢIE i COMERCIAL

M

IV

1

 

 

 

COMPARTIMENT INTRI

ETINERE.

 

 

22

| TEHNICIAN

 EXECUŢIE

SSQ

T â

i  -i a.

i

23

LĂCĂTUŞ

 

EXECUŢIE

M

II

1

24

ŞOFER

 

EXECUŢIE

M,

II

î

25

MUNCITOR

 NE CALIFICAT

 

EXECUTIE

 

-

1


05

RECAPITULATIE

TOTAL POSTURI

FUNCŢII CONDUCERE

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE                                   5

POSTURI CU STUDII SUPERIOARE DE SCURTA DURATA   1

POSTURI CU STUDII LICEALE SAU POSTLICEALE           34

POSTURI CU STUDII GENERALE                                     55

PREŞEDINTE ŞEDINŢA,