Hotărârea nr. 247/2007

HOTARARE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M. NR. 185/11.04.2007

    ROMÂNIA

      JUDEŢUL CONSTANTA

       MUNICIPIUL CONSTANTA

       CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE PRIVIND MODIFICAREA ORGANIGRAMEI ŞI A

STATULUI DE FUNCŢII PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL

PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA, APROBAT PRIN H.C.L.M.

NR. 185/11.04.2007

Consiliul Local al Municipiului Constanţa întrunit în şedinţa ordinară din data
de 18.05.2007;_____ .

Luând în dezbatere expunerea de motive prezentată de domnul Primar RADU ŞTEFAN MAZĂRE, raportul nr.59340 /08.05.2007 al Biroului Resurse Umane -Direcţia Administraţie Publica Locală, precum şi avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 5 - administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti;

Văzând prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. republicata cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 6/2007 privind unele masuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale funcţionarilor publici pana la intrarea in vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum si creşterile salariale care se acorda funcţionarilor publici in anul 2007, ale Ordonanţei Guvernului nr. 85/30 august 2003 pentru modificarea si completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, ale H.C.L.M. nr. 518/13.12.2006 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al municipiului Constanta;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) Ut "a" , (3) lit.'V si ale art.l 15 alin. (1) lit "b" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE

       ART.l - Se stabilesc si aproba utilizarea a 655 posturi din care 524 funcţii publice de execuţie, 67 funcţii publice de conducere si 64 posturi contractuale conform anexei nr.l- organigrama aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta - si anexei nr.2- statului de funcţii, care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2 - Pentru buna desfăşurare a activităţii Serviciului Stare Civila, din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila,


postul de consilier clasa I grad superior treapta 2 de salarizare din cadml Serviciului Zona V. Direcţia Corp Control trece in componenta Serviciului Stare Civila.

ART.3 - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanei si Stare Civila va număra 44 funcţii publice din care 3 funcţii publice de conducere si 41 funcţii publice de execuţie.

ART. 4 - Serviciul pentru Comisiile de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre tuturor Direcţiilor, Serviciilor si Birourilor, în vederea aducerii la îndeplinire si Prefectului Judeţului Constanţa, spre ştiinţă.

PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ DE 26 DE CONSILIERI DIN

27  DE MEMBRI

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                            CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETAR,

MARCELA ENACHE

CONSTANŢA

NR . . 247  / 18.05.2007


                      ROMÂNIA

                   JUDEŢUL CONSTANTA

             PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANTA

         DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICA LOCALA

         BIROUL RESURSE UMANE

         NR.     59340/ 08.05.2007

RAPORT

I. Analizând art. 91A3 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, prin care se precizează faptul ca autorităţile si instituţiile publice care au prevăzute in state/e de funcţii posturi de natura contractuala, care presupun exercitarea unor atribuţii dintre cele prevăzute la art.2 alin. (3) , au ob/isafia de a stabili funcţii publice publice in condiţiile art. 90.

Prin art.90 se dispune -funcţiile publice se stabilesc pentru fiecare autoritate si instituţie publica in parte, de conducătorul acesteia prin hotărâre a consiliului focal, pe baza activităţilor prevăzute la art.2 alin.(l) si (3) si cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Având in vedere atribuţiile exercitate de către personalul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor:

-   întocmeşte, păstrează, tine evidenta si eliberează cariile de identitate si cărţile de alegator ale cetăţenilor din municipiul Constanta si comuna Cumpăna

-   inregistreaza menţiunile si modificările intervenite in statutul civil, in domiciliul si reşedinţa persoanei in condiţiile legii

-   actualizează , utilizează si valorifica registrul local de evidenta a persoanei care conţine datele de identificare, adresele cetăţenilor, domiciliul sau reşedinţa in raza de competenta teritoriala

-furnizează in cadrul sistemului naţional informatic de evidenta a persoanei actele necesare actualizării registrului permanent de evidenta a populaţiei

-   furnizeza, in condiţiile Legii nr. 677/2001, la solicitarea autorităţilor si instituţiilor, agenţilor economici ori cetăţenilor datele de identificare si de domiciliu ale persoanei

-   intocmeste listele electorale permanente in colaborare cu structurile teritoriale ale Centrului National de Administrare a Bazelor de Date Bucureşti

-   tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate

Solicitam stabilirea de funcţii publice in cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila in locul posturilor de natura contractuala. Posturile urmează sa fie avizate de către Agenţia Naţionala a Funcţionarilor Publici. Persoanele incadrate cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata in posturi de natura contractuala care au fost stabilite si


avizate ca funcţii publice  vor fi numite in funcţii publice de execuţie in condiţiile stabilite de lege.

II. Analizând referatul nr. 59099/07.05.2007 al domnului Gabriel Stan, Viceprimar al municipiului Constanta prin care se propune mutarea postului de consilier clasa I grad superior, treapta 2 de salarizare in cadrul Serviciului Zona V, Direcţia Corp Control in componenta Serviciului de Stare Civila in scopul eficientizarii activităţii acestui compartiment.

De asemenea, postul de natura contractuala de casier din cadrul Serviciului Stare Civila se prevede ca funcţie publica de referent clasa III grad principal, având in vedere atribuţiile ocupantului postului.

Astfel, Serviciul Stare Civila va număra 18 posturi din care o funcţie publica de conducere, 17 funcţii publice de execuţie.

Astfel, in cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanta, se vor utiliza 655 posturi din care 67 funcţii publice de conducere, 524 funcţii publice de execuţie si 64 posturi contractuale.

DIRECTOR EXECUTIV D.A.P.L., CONSTANTIN RACU

ŞEF BIROU RESURSE UMANE, POPESCU GABRIELA


ROMANIA

JUDEȚUL CONSTANTA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CONSTANTA

Anexa nr. 2 la Hotararea nr................


STAT DE FUNCȚII

PENTRU APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI MUNICIPIULUI CONSTANTA

Nr

crt

DENUMIREA FUNCȚIEI PUBLICE

Nivel

studii

Clasa

Gradul profosional

Treapta

Salarizare

Total

funcții publice

Funcție

Contractuala

Nivel

studii

Treapta

Număr

Funcții

CONDUCERE

EXECUȚIE

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

W

11

1

Primar

s

1

2

Viceprimar

s

1

3

Viceprimar

s

1

3

1

Secretar municipiu

s

1

CABINET PRIMAR - BIROU

1

Sef birou - insp spec

s

II

1

2

Inspector spec

ș

II

1

3

Referent

m

I

1

TOTAL POSTURI

0

3

1

Expert probleme romi

s

I

ASISTENT

1

1

INSPECTORAT PROTECȚIE

CIVILA - S

ERVICIU

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

5

Refe'ent soec

ssd

li

SUPERIOR

1

3

6

Referent

m

IU

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

8

1

SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTE

RN

l

Sef serviciu

Auditor

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Auditor

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Auditor

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Auditor

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

Auditor

5

1

ASISTENT

2

1

6

Auditor

s

1

ASISTENT

3

1

7

Auditor

s

I

1

TOTAL POSTURI

8

1

DIRECȚIA INTEGRARE EUF

IOPEANĂ, MEDIU Șl PF

OGRAME

1

Director executiv

Consilier

ș

i

SUPERIOR

1

I

TOTAL POSTURI

1

BIROU PROTECȚIA MEDIULUI

1

Sef birou

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

2

Inspector

s

i

ASISTENT

2

2

3

Inspector

s

i

ASISTENT

3

1

4

Inspector

5

i

DEBUTANT

1

5

Referent

iii

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL INTEGRARE EUROPEANA

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

ASISTENT

2

4

3

Consilier

s

i

ASISTENT

3

4

4

Referent

m

tu

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

10

BIROU PROGRAME Șl PROIECTE

1

Sef birou

Consilier

s

i

SUPERIOR

3

1

2

Consilier

s

i

PRINCIPAL

3

1

3

Consilier

5

i

ASISTENT

2

1

4

Consilier

S

i

ASISTENT

3

2

5:

Consilier

S

i

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

DIRECȚIA ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALA

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier jur.

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL AUTORITATE TUTELARA Șl PROTECȚIA COPILULUI

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

S

1

PRINCIPAL

3

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

5

Inspector

s

1

ASfSTENT

3

T

6

Consilier

s

1

ASISTENT

3

1

7

Referent

ni

III

SUPERIOR

1

6

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

3

3

10

Psiholog

s

1

TOTAL POSTURI

18

1

SERVICIUL ASISTENȚĂ Șl PROTECȚIE SOCIALĂ

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

5

J

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

6

Inspectoi

5

1

ASISTENT

3

3

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

9

Referent

m

III

SUPERIOR

3

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

12

Refereai

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

17

BIROUL RESURSE UMANE

1

Sef birou

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Consilier

5

1

PRINCIPAL

2

1

5

Referent

m

III

SUPERIOR

1

2

6

Referent

in

III

ASISTENT

2

1

TOTAL POSTURI

7

SEVICIUL JURIDIC

1

Sef serviciu

Consilier juridic

$

I

SUPERIOR

3

1

2

Consilier juridic

s

I

PRINCIPAL

1

3

3

Consilier juridic

s

I

PRINCIPAL

2

1

4

Consilier juridic

s

I

ASISTENT

2

8

5

Consilier juridic

s

I

ASISTENT

3

1

6

Consilier juridic

s

i

DEBUTANT

1

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

8

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

9

•nspeclor specialitate

s

1

1

TOTAL POSTURI

18

1

SERVICIUL DE SPRIJINIRE SI ÎNDRUMARE A ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

2

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

2

4

inspector

s

I

PRINCIPAL

3

2

5

inspector

s

I

ASISTENT

1

2

6

Inspector

s

I

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

I

ASISTENT

3

2

8

Referent

m

HI

ASISTENT

3

1

9

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

13

D

RECTIA GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

1

Director executiv

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL TEHNICO - ECONOMIC

1

Sef birou

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

$

I

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

4

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

2

5

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL ADMINISTRARE

CIMITIRE

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

3

1

2

Referent spec

ssd

SUPERIOR

1

1

3

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

2

1

4

Referent

m

lli

SUPERIOR

1

5

5

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

6

Casier

m

II

1

TOTAL POSTURI

10

1

SERVICIUL ADMINISTRARE

SPATII VERZI SI IGIENA PUBLICA

1

Sef serviciu

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

2

4

inspector

s

1

SUPERIOR

2

2

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

3

7

Referent

m

III

ASISTENT

3

2

tOTAL Pd&tURI

13

SERVICIUL DRUMURI SI ILUMINAT PUBLIC

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

6

Referent spec.

ssd

li

SUPERIOR

2

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

10

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

11

DIR

ECTIA S

ERVICII

PUBLICE

1

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ADMINISTRATIV

Șl TEHNICO ECONOMIC

1

Sef serviciu

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

4

Inspector

s

i

ASISTENT

3

1

5

Referent spec

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

6

Referent

m

iu

PRINCIPAL

2

1

7

Referent

m

iii

ASISTENT

2

2

8

Magaziner

m

1

2

TOTAL POSTURI

8

2

SERVICIUL TRAFIC RUTIER

ORDINE PUBLICA

1

Sef serviciu

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

$

1

SUPERIOR

2

2

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

6

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

7

Referent spec

ssd

SUPERIOR

1

3

8

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

2

1

9

Referent spec

ssd

li

PRINCIPAL

2

1

10

Referent

m

HI

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

13

SERVICIUL DOTĂRI URBANE - ECARISAJ - DE2INSECTIE SI DERATIZARE

1

Sef serviciu

Consilier

s

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

inspector

s

l

ASISTENT

2

2

5

inspector

s

1

ASISTENT

3

1

6

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

9

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

10

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

12

Magaziner

g

II

1

TOTAL POSTURI

10

1

DIRECȚIA URB

ANISM

1

Arhitect Sef

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Qkecfct exe a<ij

CcnsÂUer

s.

t

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL URBANISM

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

2

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

i

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

2

5

inspector

s

i

PRINCIPAL

2

1

6

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

7

Referent spec

ssd

ii

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

8

6

SERVICIUL AUTORIZAȚII IN CONSTRUCȚII

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

f

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

5

Consilier

$

1

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

4

7

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

8

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

2

9

Referent spec.

ssd

II

PRINCIPAL

2

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

5

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

13

Secretar dactilograf

m

I

1

TOTAL POSTURI

20

1

D

RECTIA PATRIMONIU

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director adj, executiv

Constber

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL CADASTRU

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

3

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

6

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

2

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

TOTAL POSTURI

14

SERVICIUL PATRIMONIU

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

2

3

Consilier

5

1

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

4

5

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

6

Inspector

s

1

ASISTENT

1

I

7

Inspector

s

1

ASISTENT

2

1

8

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

9

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

10

Referent spec

ssd

SUPERIOR

1

7

11

Referent spec

ssd

II

ASISTENT

3

1

12

Referent

m

III

SUPERIOR

1

4

13

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

14

Referent

m

III

ASISTENT

2

2

15

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

16

Agent agricol

g

ii

i

TOTAL POSTURI

31

1

DIR

ECȚIA TEHNIC- ACHIZIȚII

1

Director executiv

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE

I

Set Birou

Consilier

S

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

2

3

Consilier

S

1

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

S

1

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

S

1

PRINCIPAL

1

1

6

inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

7

iospecior

s

|

ASISTENT

2

1

8

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

9

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

BIROUL VANZARI SI CONCESIONARI BUNURI

1

Sef birou

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

4

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

6

SERVICIUL TEHNIC INVESTIȚII

1

Sef serviciu

Consilier

5

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

S

1

PRINCIPAL

1

3

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

2

1

5

Inspector

s

I

PRINCIPAL

3

1

6

inspector

s

I

ASISTENT

1

1

7

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

2

TOTAL POSTURi

to

D

RECȚIA FINANCIARĂ

i

Director executiv

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL FINANCIAR - BUGET

1

Sef serviciu

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

S

i

SUPERIOR

3

1

4

Inspector

s

PRINCIPAL

1

3

5

Referent

m

iii

SUPERIOR

1

4

6

Referent

m

iii

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

SERVICIUL CONTABILITATE

1

Sef serviciu

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

i

SUPERIOR

3

1

3

Inspector

s

i

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

5

i

PRINCIPAL

2

1

5

Inspector

S

i

ASISTENT

3

1

6

Referent

m

iu

SUPERIOR

1

3

7

Referent

m

iii

SUPERIOR

2

1

a

Referent

m

iii

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA A

DMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI P

RIVAT

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director ex adj.

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL AUTORITARE AGENTI ECONOMIC

I

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

inspector

s

1

ASISTENT

2

8

6

inspector

s

1

ASISTENT

3

4

7

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

IC

Refere nl

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

23

SERVICIUL URMĂRIRE SI EXECUTARE CONTRACTE - VANZARI

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

6

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

7

Inspector

s

1

PRINCIPAL

3

1

8

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

p

inspector

5

1

ASISTENT

2

6

10

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

TOTAL POSTURI

17

SERVICIUL ADMINISTRARE?

DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

1

SUPERIOR

3

1

4

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

3

5

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

1

6

Inspector

$

1

ASISTENT

3

1

7

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

8

Referent

m

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA CORP CONTROL

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj.

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

Io

3

Director executiv adj

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

3

SERVICIUL ZONA 1

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

2

3

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

5

1

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

8

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

9

Referent spec.

ssd

SUPERIOR

2

J

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

'3

Secretar dactilograf

to

I

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL ZONA II

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

5

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

inspector

s

f

ASISTENT

2

2

6

inspector

s

1

asistent

3

3

7

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

8

Referent spec

ssd

1

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

10

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

11

Referent

m

III

asistent

1

1

12

Secretar dactilograf

m

I

1

TOTAL posturi

14

1

SERVICIUL ZONA III

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

3

3

inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

SUPERIOR

3

1

5

Inspector

s

l

PRINCIPAL

1

1

7

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

8

Inspector

s

l

ASISTENT

3

1

9

Inspector

5

DEBUTANT

1

10

Referent

m

lli

PRINCIPAL

2

1

11

Referent

m

III

ASISTENT

2

3

TOTAL POSTURI

15

SERVICIUL ZONA IV

Sef serviciu

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

1

5

Inspector

s

1

ASISTENT

2

5

6

Inspector

s

1

ASISTENT

3

2

7

Inspector

S

1

DEBUTANT

1

8

Refereai spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

9

Referent

m

lll

PRINCIPAL

1

1

10

Referent

m

tu

ASISTENT

2

1

TOTAL

15

SERVICIUL ZONA V

1

Sef serviciu

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

2

Inspector

s

l

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

I

PRINCIPAL

1

1

5

Inspector

s

l

ASISTENT

2

3

6

Referent

m

lll

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

lll

SUPERIOR

2

1

a

Referent

m

lll

PRINCIPAL

1

3

9

Referent

m

lll

ASISTENT

3

2

TOTAL POSTURI

14

SERVICIUL PREVENIREA SI

STINGEREA INCENDIILOR S

CONTROL TRAFIC RUTIER

1

Sef serviciu

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

/

SUPERIOR

2

f

4

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

2

5

inspector

s

1

ASISTENT

1

1

6

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

7

Inspector

s

1

ASISTENT

3

1

8

Inspector

s

1

DEBUTANT

2

9

Referent spec

ssd

II

SUPERIOR

1

1

10

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

11

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

12

Referent

m

III

PRINCIPAL

3

1

13

Referent

m

III

DEBUTANT

1

TOTAL POSTURI

16

DIRECȚIA RELA1

ril INTERNAȚIONALE SI ORGA

MIZARE EVENIMENTE

1

Director executiv

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL RELAȚII INTERNAȚIONALE

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

2

1

3

Inspector

ș

1

PRINCIPAL

3

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

2

2

5

Inspector

5

1

ASISTENT

3

2

6

Referent

m

III

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

9

SERVICIUL TRANSPORT LOCAL SI ORGANIZARE EVENIMENTE

1

Sef serviciu

Consilier

5

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

2

2

4

inspector

s

1

ASISTENT

2

1

5

inspector

s

1

ASISTENT

3

4

6

Referent

m

III

PRINCIPAL

2

1

7

Referent

m

III

ASISTENT

3

1

TOTAL POSTURI

11

DIRECȚIA 0

RGANIZARE Șl INFORIV

ATIZARE

1

Director executiv

Expert 11 c.

s

SUPERIOR

3

1

TOTAL POSTURI

1

BIROUL INFORMATIZARE

1

Sef birou

Experi 1 i.c.

s

i

PRINCIPAL

2

1

2

Expert 11 c.

s

i

SUPERIOR

1

1

3

Expert 11 c

s

t

SUPERIOR

2

1

4

Expert 11 c

$

i

ASISTENT

3

1

5

Expert î.i.c

s

f

OEBUTANT

f

6

Referent

iii

ASISTENT

2

1

7

Inspector spec

s

IA

1

TOTAL POSTURI

6

1

CENTRUL DE INFORMARE CETATENI - SERVICIU

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

1

SUPERIOR

1

1

3

Inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Inspector

s

1

ASISTENT

1

I

5

Referent spec.

ssd

II

SUPERIOR

1

1

6

Referenl

ni

III

SUPERIOR

1

3

7

Referent

m

III

SUPERIOR

2

2

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

9

Referenl

m

III

ASISTENT

2

1

10

Referent

m

IA

1

TOTAL POSTURI

14

1

SERVICIUL MANAGEMENT DOCUMENTE, DISPECERAT Șl CURIERAT

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

1

2

inspector

s

1

SUPERIOR

2

2

3

inspector

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

inspector

s

1

ASISTENT

3

1

5

Inspector

s

1

DEBUTANT

1

6

Refeienl

m

III

SUPERIOR

1

1

7

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

8

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

1

9

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

10

Referent

m

III

DEBUTANT

1

11

Curier

g-’m

1

1

12

Curier

g/m

II

1

13

Referent

m

IA

1(1/2 norma)

14

Referent

in

III

1

TOTAL POSTURI

11

4

s

ERVICIUL PENTRU COMIS

ILE DE SPECIALITATE ALE C.L.M.

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

3

Consilier

s

i

SUPERIOR

2

1

4

Inspector

$

l

SUPERIOR

2

1

5

Inspector

s

l

SUPERIOR

3

1

6

Inspector

s

i

ASISTENT

2

1

7

Inspector

s

I

ASISTENT

3

1

8

Referent

m

iii

SUPERIOR

2

1

TOTAL POSTURI

8

BIROUL. ARHIVA

1

Sef birou Ins spec

s

IA

1

2

Referent

m

IA

1

3

Referent

m

i

1

4

Arhivar

rr.

i

2

TOTAL POSTURI

5

DIRECȚIA

ASISTENTĂ PENTRU PERSOANELE VĂRS

>TNICE SI NEVOIAȘE

1

Director executiv

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

2

Director executiv adj

Consilier

s

l

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

2

SERVICIUL ADMINISTRARE CLUBURI PENSIONARI

1

Sef serviciu

inspector specialitate

s

IA

1

2

Administrator

rvi

1

11

3

Administrator

m

II

9

4

Administrator

m

III

7

5

Secretar dactilograf

m

1

1

TOTAL

29

SERVICIUL ACHIZIȚII SI DISTRIBUIRE AJUTOARE

1

Sef serviciu

Consilier

s

I

SUPERIOR

1

1

2

Inspector

s

I

SUPERIOR

3

1

3

Inspector

s

1

ASISTENT

1

4

4

Inspector

ș

l

DEBUTANT

6

5

Referent spec

ssrf

ff

SUPERIOR

2

f

6

Referent

m

iii

ASISTENT

1

5

7

Referent

m

iu

DEBUTANT

4

8

Referent

m

1

2

9

Referent

m

III

2

10

Referent

m

deb

5

TOTAL

22

9

SERVICIUL PUBLIC COMU

nitar l

OCAL DE EVID

ENTAAPEF

ÎSOANELOR SI STARE CIVILA

1

Director executiv

Consilier

s

SUPERIOR

1

1

TOTAL POSTURI

1

SERVICIUL PUBLIC DE EVIDENTA A PERSOANEI

1

Sef serviciu

Consilier

s

1

SUPERIOR

1

1

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

3

4

4

Referent

m

III

SUPERIOR

2

9

5

Referent

m

III

SUPERIOR

3

7

6

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

3

7

Referent

m

III

ASISTENT

2

1

TOTAL

25

SERVICIUL STARE CIVILA

1

Sef serviciu

Consilier

5

l

SUPERIOR

1

i

2

Consilier

s

1

SUPERIOR

2

2

3

Consilier

s

1

PRINCIPAL

1

1

4

Referent

m

III

SUPERIOR

1

6

5

Referent

m

III

SUPERIOR

2

1

6

Referent

m

III

SUPERIOR

3

1

7

Referent

m

III

PRINCIPAL

1

5

8

Referent

m

III

ASISTENT

1

1

TOTAL

18

Total posturi

655

Funcții publice de

conducere

67

Funcții publice do

execuție

524

Posturi contractuale

64

/C

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAl


T

tllS5T.IV.


► PRIMAR • *

VICEPRIMAR VICEPRIMAR


ANEXA 1

IA rt c I. M MR._J


1 »

-    SCMVICIOL

► W'"»!* ,r iiutlt

1IWHIH» • »■ iflM

«l


î uter;: se sonolcsre 4i pjuctii re eikutje

total •««


SțRrtCW

ifuiycreisaî

Bl'.‘VUUWl

«ICI"

s


»

DIRECTOR

EXECUTIV


> «Mm .«aMU’iaai

T

M/ t. I.IUkf ■«<•••> «MlVWUlZ*

-fi

4««KIM Wfc<K«*

►    « UIMII ;I»H

*

AU> •>*.•,» |V<»*

oiur.c tOR r xrnm v

Hktilț«iUUl>« -»r«n vi

I z^U'» . A WMir ►‘»*<'*«Pr.l •

I    |

«WVIfl Wi'** k    untlN

«


T

!,-||> A-!\!<UBI|I iXMiOtH*


DIRECTOR

EXECUTIV


•KHTJl

«■«re.iMv

«IM


’MTHl \!!lll '• ‘-Ml


««CV

MM’A

1


,nur*<imii.

r.mti


DIRECTOR

EXECUTTVDIRECTOR

EXECUTIV


T

JHIlilA


DIRECTOR

EXECUTIV


Diotr-co

taojiiv


iiminiui»! ► <!'• -11(11


V

T

pdkiia •iiRir ftouriiu >i

»

nouu«i>«r

:UI'|,

I

i:hiT •* lînmQ.

II

. I».| V A»

IIZ«Ml •

KW

» _

V

V

r

DIRECTOR

executiv

DIRECTOR

EXECUTIV

ARHITECT

SEF

01RECTOR EXECUTIV

»iMII»l «n»! vi»

>    muu

► ÎTJ-.-u’Si «Olivîl

untf'iir.

► «KCniv

upMSI

OlttCUft ►    C«fGjîlV

• QXAZ.T

«4 •»!<"" IIIIMț IVM-in »

r 1.

Miitli;» -n*|

•Win

/I

o«ii|tr >•!•:<’•«•-> MMl'nV.Mlt

III'HV* Ql

1 - .VPMVll

■ »». II Ul

*

*M»ni-A

►    iHiHtliaA

«UMU'I

► T

>. ip.ni.'.nai

U

4l'lllU. l'4M«Mi »

►    VA. <ll

_J6


► !Kewir>

»-'.W

9HHIU .-.HM ►    IJ


Ul-Alll

II


’IHUI MUMII


67 FUNCȚII PUBLICE OE CONDUCERE 574 • FUNCȚII PUBLICE DE EXECUȚIE 64 POSTURI CONTRACTUALE


y

T

_y

T

X

nun MHAlMj.’Ml (lli.UHT!. Ml

hîlWi'v»'

14 'ItUH’JAilll •• ,».» 1 ZM -«Al

T

DIRECTOR

EXECUTIV

DIRECTOR

EXECUTTV

y

DIRECTOR

EXECUTIV

f

DIRECTOR

EXECUTIV

llM'l»

«IIM» MIA'I

► wecuit« w.vso

ontncf

racvuv

AOJZKT

<**«■. UMMIto

II

>V<n: X »<ț*«K

. . • •    UU • 4,

HIJIM U»-1 •

► «e.»ii «MVhkM zimții' «roi/i

►    .r. vvn«(u

vfiiMRAaiu •

». k4M« UP*a« 4*1

MllKJffl

w

4441 M

► vma 4bi^«i


TOTAL - 655