Hotărârea nr. 245/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI DINTRE MUNICPIUL CONSTANTA SI S.C. SOMACO S.R.L.

                   ROMÂNIA

       Judeţul Constanta

Municipiul Constanta
 
CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA TRANZACTIEI DINTRE MUNICPIUL CONSTANTA SI S.C. SOMACO S.R.L.

Consiliu) Local al Municipiului Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data de 18. 05. 2007;

Luind in dezbatere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre, referatul intocmit de Direcţia Administraţie Publica Locala înregistrat sub nr. 62497 / 14. 05. 2007, avizul Comisiei juridice nr.5,;

Vazand dispoziţiile art. 1704 -1706 si 1709-1710 Cod Civil, precum si H.C.L.M. nr. 429 / 15. 09. 2006 ;

In temeiul prevederilor art.36, alin. 2 lit. „c" si ale art.115, alin. 1, lit wbM din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publica Locala, republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aproba încheierea tranzacţiei dintre Municipiul Constanta prin Primar si S.C. SOMACO S.R.L., conforma anexei ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. Se imputeniceste Primarul Municiului Constanta sa încheie prezenta tranzacţie in numele Municipiului Constanta

Art.3 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administraţie Publica Locala, Direcţiei Financiare, Direcţiei Patrimoniu, S.C. SOMACO S.RL. in vederea aducerii la îndeplinire, si Prefectului Judeţului Constanta, spre ştiinţa.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri

Preşedinte şedinţa                                                    Contrasemnează,

Secretar Marcela Enache

Constanta

Nr.245/18.05.2007

Bd Tomisnr. 51;Fax: 0040 - 41 - 708101; Tel: 0040-41-708105; 8700 CONSTANTA-ROMÂNIA


                                 românia

Judeţul Constanta

Primăria Municipiului Constanta

                          ANEXA LA H.C.L.M. NR. 245/ 18.05.2007

TRANZACŢIE

Intre:

Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta, având sediul in Constanta, B-dul Tomis nr. 51, legal reprezentate prin Primar Radu Ştefan Mazăre; Si

S.C.Somaco S.R.L., cu sediul in Constanta, B-dul l.C.Bratianu nr. 131, legal reprezentata prin Director Grigore Comanescu

Având in vedere Dos. Nr. 3015/212/2007 al Judecătoriei Constanta

In temeiul art. 1704 -1706 si 1709-1710 Cod Civil, s-a încheiat prezenta

TRANZACŢIE

Art.l. Părţile inteleg sa stingă, de comun acord si in totalitate, litigiul ce face obiectul dosarului nr. 3015/212/2007 al Judecătoriei Constanta.

Art.2. Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta

acorda in compensare lui S.C. SOMACO S.R.L. terenul in suprafaţa de 284, 45 mp., situat in Constanta, B-dul I.C. Bratianu nr 131, având o valoare de 28.445,6 6 EURO.

Art.3. Urmarea a punerii in posesie cu terenul de la art.2, S.C SOMACO S.R.L. intelege sa renunţe in mod expres si in totaltiate la litigiul ce face obeictul dosarului nr. 3015/212/2007, litigiul ce a generat acest dosar fiind considerat ca stins definitiv. S.C. SOMACO S.R.L. intelege sa renunţe inclusiv la daunele pretinse in prin capătul 2 al cererii ce face obiectul dosarului nr. 3015/212/2007 al Judecătoriei Constatna.

Art.4. Primarul Municipului Constanta, in numele Municipiului Constanta prin Primar, va duce la indeplinire prezenta tranzacţie, punerea in posesie urmând a se efectua ulterior aprobării prezentei tranzacţii prin Hotărâre a Consiliului Local Constanta si validării acesteia de către Prefectura Judeţului Constanta.

Municipiul Constanta
NR.245/18.05.2007
                                    S.C. SOMACO S.R.L.

Bd Tomis nr. 51 ;Pax; 0040-41 -708101; Tel: 0040-41 - 708105; 8700 CONSTANTA - ROMÂNIA