Hotărârea nr. 243/2007

Hotarare privind asocierea in vederea optimizarii activitatii si prelungirea unui contract de inchiriere pentru spatiu cu alta destinatie decât aceea de locuinta

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind asocierea in vederea optimizării activităţii si prelungirea unui contract de

închiriere pentru spaţiu cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa

Consiliul   Local   al   Municipiului   Constanta   intrunit   în   şedinţa   ordinara

Din 18.05.2007;

Luând in dezbatere expunerea de motive prezentata de dl Primar Radu Ştefan Mazăre, prin care se propune asocierea in vederea optimizării activităţii si prelungirea unui contract de închiriere pentru spaţiu cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa, precum si procesul verbal nr. 4089/08.05.2007 at Comisiei spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa aliate in administrarea R A.E.D.P.P si raportul Direcţiei Administrare Imobiie din cadrul R. AED. P.P. Constanta nr 2490/08 05.2007, precum si prevederile H.C.L.M. nr. 332/02.08.1996 privind infiintareaR.AE.D.PP, ale H.C.L.M.nr.513/12.12.2003;

Având in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 388/2000 modificata privind repartizarea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si avizul Comisiei nr.5 -Juridica;

In temeiul prevederilor art. 36, al 2, lit.c, al. 5, lit. b si art. 115 , alin(l), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aproba asocierea intre S.C.Gina Comtext S.R.L.(contract de inchiriere nr. 3594/14.03.2005 - valabil) si SC. ADI & CRIS ROBERTY SRL pentu spaţiul cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa situat in Constanta, Bd.Tomis nr.7, in vederea optimizării activităţii,

Art. 2 - Se aproba prelungirea contractului de inchiriere pentru spaţiul cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa, conform Anexei nr, 1, ce face parte integranta din prezenta hotărâre, pana la data de 31 12 2007

Art. 3 - începând cu data aprobării prezentei hotărâri, HC.L.M.-ul nr. 442/25.10.2006 isi inceteaza aplicabilitatea

Art. 4 - Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va
comunica prezenta hotărâre Direcţiei Administrare Imobile din cadrul R.A.E.D.P.P.
Constanta in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.
Prezenta Hotărâre a fost adoptata de un număr de 25 consilieri din 27 de membri.

                                                    PREŞEDINTE ŞEDINŢA,

CONSTANTA

NR. 243/18.05.2007


REGIA AUTONOMA

EXPLOATAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT'

BD.l MAI, NR.21, BL.H1, PARTER

NR 2490/08.05.2007

RAPORT

Având in vedere prevederile H.C.L.M.nr.388/24.08,2000 privind repartizarea si administrarea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa si a H.C.L.M. nr.370/02.10.2001 privind majorarea tarifelor de baza pentru inchirierea spatiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa ;

Ca urmare a proiectului de hotărâre iniţiat de domnul primar Radu Ştefan Mazăre cu privire la asocierea in vederea optimizării activităţii si prelungirea unui contract de inchiriere pentru spaţiu cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa, s-au stabilit următoarele :

1. BcLTomis, or7 - S.C. Gina Comtext S.R.L.

S.C. Gina Comtext SRL. este beneficiara contractului de inchiriere nr.3594/14.03.2005, valabil pana la data perfectării vânzării conform dispoziţiilor Legii nr.550/2002, având ca obiect de activitate comerţ.

Prin cererea nr.2152/09,03.2007, D-na Ahmed Georgeta, in calitate de administrator al societăţii, a solicitat aprobarea asocierii cu. S.C. ADI & CRIS ROBERTY SRL., in vederea optimizării activităţii desfăşurate.

Menţionam faptul ca S.C. Gina Comtext SRL nu figurează in evidentele R.AE DP.P. Constanta cu debite si isi respecta toate obligaţiile contractuale.

Deasemenea, incepand cu data aprobării prezentei hotărâri, H.C.L.M.-ui nr. 442/25.10.2006 isi inceteaza aplicabilitatea

Facem precizarea ca imobilul nu figurează notificat in baza Legii nr. 10/2001, asa cum rezulta din adresa Serv. Juridic al P.M.C. nr. 75289/19.06.2006.


ANEXA NR. 1 Str. Mercur nr. 12 - Asociaţia Pro-Decmocratia

Având in vedere faptul ca titularul spaţiului cu alta destinaţie decât aceea de locuinţa situat in Constanta, Str. Mercur nr. 12 deţinut in baza contractului de inchiriere nr. 1554A/05.10.2000, expirat la data de 07.04.2004 isi respecta obligaţiile contractuale, nu figurează in prezent cu debite restante in evidentele R.A.E.D.P.P Constanta si a depus cererea nr. 2842/27.03.2007 prin care solicita prelungirea contractului de inchiriere, propunem prelungirea acestuia pana la data de 31.12.2007.


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

ANEXA NR. 1 LA H.C.L.M. NR.243/2007

TABEL

CU SPAŢIUL CU ALTA DESTINAŢIE DECÂT ACEEA DE LOCUINŢA

AL CĂRUI CONTRACT DE ÎNCHIRIERE SE PRELUNGEŞTE

 

Nr. Crt.

Adresa

Denumire

locatar/

reprezentant

Suprafa ta

Obiectul de

activitate

din ci.

1.

Str. Mercur nr. 12

ASOCIAŢIA

PRO-

DEMOCRATIA

72,llmp

(din care

beci 36

mp)

Sediu

PREŞEDINTE ŞEDINŢA

CONSTANTA

NR. 243/18.05.2007