Hotărârea nr. 242/2007

Hotarare privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta pe anul 2007


ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂRE

privind majorarea capitalului social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.

Constanta pe anul 2007

Consiliul local al municipiului Constanta intrunit in şedinţa ordinara din

data de 18.05.2007;

Având in vedere expunerea de motive prezentata de domnul Primar Radu Ştefan Mazăre , raportul Direcţiei Financiare nr.60836/ 09.05.2007-si avizul Comisiei de specialitate nr.l de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante, administrarea domeniului public si privat;

Vazand dispoziţiile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicata;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ,H.C.L.M. nr.351/2001, H.C.L.M. nr.353/2001, H.CL.M. nr.150/2002, H.C.L.M. nr.437/2002, H.C.L.M. nr.598/2002, H.C.L.M. nr.320/2002, H.C.L.M. nr.209/2003, H.C.L.M. nr.91/2004, H.C.L.M.nr.276/2004, H.C.L.M. nr.90/2004, H.C.L.M. nr.267/2004, H.C.L.M. nr.277/2004, H.C.L.M. nr. 118/2006 , H.C.L.M. nr.316/2006, H.C.L.M. nr.437/2006;

In temeiul prevederilor art.36 alin. 2 lit. "d", alin. 3 lit. "c" , alin. 6 lit. "a" pct.14 si   art.115 alin.l lit. b   din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publica locala republicata;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se majorează capitalul social al S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. Constanta, societate cu acţionar unic Consiliul Local al municipiului Constanta, cu de 52 mii lei . Distribuirea valorica efectuata cu ocazia majorării capitalului


social va    avea    destinaţia:  intretinere si menţinerea sistemului .public de iluminat.

Art. 2 Serviciul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotarire Direcţiei Financiare, Serviciului "Audit Intern" din cadrul Primăriei , S.C.I.L. Confort Urban S.R.L. in vederea aducerii la indeplinire si spre ştiinţa, Prefecturii judeţului Constanta .

Adoptata de un număr de  25   consilieri din  27   membri.

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,                             CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR MARCELA ENACHE

Constanta

Nr.242/18.05.2007