Hotărârea nr. 241/2007

Hotarare privind modificarea H.C.L.M nr.81/2004 privind modificarea H.C.L.M nr.251/2001

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.M nr.81/2004 privind modificarea H.C.L.M nr.251/2001

Consiliul Local Municipal Constanta întrunit in şedinţa ordinara din data de 18.05.2007

Analizând expunerea de motive a domnului Primar Radu Ştefan Mazăre , raportul comisiei nr. 1 de studii prognoze economico-sociale, buget-finante , administrarea domeniului public si privat si raportul Direcţiei Financiare   ;

Vazand dispoziţiile H.C.L.M nr.81/2004 privind modificarea H.C.L.M nr.251/20015H.C.L.M. nr. 154/2002 si H.C.L.M nr.251/2001 privind acordarea unui abonament lunar pe mijloacele de transport aparţinând RATC   Constanta pensionarilor cu un venit mai mic de 120 ron si persoanelor in vârsta de peste 60 de ani   care nu realizează venituri ;

In temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit.'V , "d" , alin. 4 lit." a", alin. 6 lit." a" pct. 14 si art 115   alin.L. lit. "b"din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala republicata :

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 Se modifica art.2 din H.C.L.M nr.81/2004 , in sensul ca : "Acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea acestor facilitaţi se suporta 35% din surse proprii ale bugetului local si 65% de către R.A.T.C. Constanta ".

Art,2 Acoperirea cheltuielilor ocazionate de acordarea acestor facilitaţi , conform art 1 , este valabila pentru perioada 01.05.2007-31.12.2007.

Art.3 Celelalte prevederi ale H.C.L.M nr.81/2004 raman neschimbate. Art.4 Serviciul Comisiilor de Specialitate ale Consiliului Local Municipal va comunica prezenta hotărâre   Direcţiei Financiare , Direcţiei Administraţie Publica Locala , Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in vederea ducerii la indeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta. .

Adoptata de un număr de 26 consilieri din 27 membri

PREŞEDINTELE   ŞEDINŢEI,

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

MARCELA ENACHE

Constanta

Nr.241/18.05.2007