Hotărârea nr. 240/2007

HOTARARE PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE PE ANUL 2006, INTOCMITE CONFORM OMF 1752/2005, ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

ROMÂNIA

JUDEŢUL CONSTANTA MUNICIPIUL CONSTANTA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

PRIVIND APROBAREA SITUAŢIILOR FINANCIARE PE ANUL 2006, ÎNTOCMITE CONFORM OMF 1752/2005, ALE R.A.E.D.P.P. CONSTANTA

Consiliul   Local   Municipal   Constanta  intrunit   in  şedinţa  ordinara  din   data  de 18.05.2007;
Luând in dezbatere expunerea de motive a Domnului Primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei nr. 1 de studii, prognoze economico - sociale, buget - finanţe precum si referatul cu nr. 4042 / 07.05.2007 al conducerii R.A.E.D.P.P. Constanta.

Având in vedere prevederile Legea 273 / 2006 privind finanţele publice cu modificările si completările ulterioare, a Legii nr. 379 / 2005 privind bugetul de stat pe anul 2006 cu modificările si completările ulterioare.

In temeiul prevederilor art. 36, alin.2, lit. a, alin. 3, lit. c si art.l 15, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publica Locala, republicata :

HOTĂRĂŞTE

ART. 1. Se aproba Situaţiile Financiare pe anul 2006, intocmite conform OMF 1752 / 2005, a R.A.E.D.P.P. Constanta, stabilindu-se:

-  Venituri totale:                                                    21.650.618 RON;

-  Cheltuieli totale:                                                  21.594.673 RON; -Profit brut:  55.945 RON;

-  Impozit profit:                                                             45.734 RON; -Profit net:  10.211 RON;.

ART. 2. Se aproba repartizarea profitului net in suma de 10.211 RON, conform OG 64 / 2001, aprobata cu modificări prin Legea nr. 769 / 2001, cu modificările ulterioare:

a)     constituirea de rezerve legale:                                    2.797 RON;

b)  50% buget local:                                                         3.707 RON;

c)  alte rezerve:                                                                3.707 RON.

ART.3 Serviciul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public si Privat Constanta, Direcţiei Financiare in vederea aducerii la îndeplinire si spre ştiinţa Prefecturii Judeţului Constanta.

Prezenta hotărâre a fost adoptata de 26 consilieri din 27 membri.


PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
NR.240/18.05.2007


CONTRASEMNEAZĂ, MARCELA ENACHE


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ihidelul:  Li-tl INSTANŢA

 

 

 

flWsoai» juridica: R  \  EXP1 OATARF.A DOMENII IU D PI DUC SI PRIVAT Adresa: localitatea CONSTANTA, str. BD. 1 MAL nr. 21, bloc 1118, se. A. lei. 0241580523

Număr din registrul comerţului: J13/15/19%

Forma de proprietate: 11-Regii autonome

Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CARN): 7020— închirierea m suhancrurierea bunurilor

Cod de identificare fiscala: 2746784

BILANŢ    PRESCURTAT la dala de  31.12.2006

 Formularul 10-pagina 1

i

•bi

 

 

 

 

 

 

 

 

Dcnumirtii indicatorului

Nr. rd.

SOLD LA

 

01.01.2006

31.12.2006

 

A

B

1

2

 

A. ACTIVE IMOBILIZATE

 

 

 

 

1. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (ci. 201*203*205*2071*208*233-234-280-290-2933)

01

205743

173065

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORA1E (cl.211 ■ 212 • 213'214-231 * 232-281-291-2931)

02

62674511

70061847

 

IU. IMOBILI/ARI FINANCIARE (ct. 261*263^265*267-296)

03

:-^o

0

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)

04

62882834

70234912

 

B.ACTIVE CIRCULANTE

 

 

 

 

I. STOCURI   (ct. 301-302*303*/-308*33l*332*341*345*346*/-348*35l*354-356*357* )58'36l'/-368-371'/-378'381»/-388O91-392-393-394-395-396-397-398*4091-4428^

05

26136

11256

 

II. CREANŢE (ct.267-296-4092-411 *413*418-425*4282*431 *437*4382*441 *4424-«28*444-445*446*447-4482*451*456*4582*461*473-491-495-496*5187)

06

27849391

26185992

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct.50l*505*506*508*5113*5114-591-595-596-598)

07

0

0

 

IV. CASA SI CONTURI LA BĂNCI (ct. 5112-512» 531'532'541*542)

08

470582

1121 949

 

ACTIVE CIRCI ILANTE r TOTAL (rd. 05 la 08)

09

28346109

27319197

 

C. CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

10

1117869

525961

 

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA DE PANA LA UN .VN(cU61* 162* 166-167* 168-169* 269-401'403 i404'405-408i419'421^23-424*426* 427*4281*431*437*4381*441*4423*4428*444*446*447*4481*451*453*455*456*457*4581* 462-473*509*5186*519)

11

4530070

8346174

 

E.ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII CURENTE NETE <rd.09*tO-ll-18>

12

18766959

9591033

 

F.TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd 04* 12-17)

13

80355708

77108695

 

G.DATORII: SI IMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN

\N(cl.l61*162*166*167*168-169*269*401*403*404*405*408*419"421*423*424*426* 427- 4281-431*437*4381'441-4423*4428<444*446*447*4481*451*4S3*45S*456* 157   1581     162   173-509  5186-519)

14

18777687

8708584

 

II. PROVIZIOANE (ci   151)

15

0

0

 

I. VENITURI IN AVANS (rd. 17*18). din care:

16

7461034

12625201

 

- Mitwoitii pentru investiţii (ct 131*132*133*134-138)

17

1294085

2717250

 

- venituri înregistrate in avans (ci. 472)

18

6166949

9907951

 

 

 

 

 

 

J. CAPITAL SI REZERVE

 

 

 

 

I. CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:

19

0

991374

 

- capital subscris vărsat (ci. 1012)

::.i

0

0

 

- capital subscris nevărsat (ci. 1011)

21

0

0

 

- patrimoniul regiei (ct. 1015)

22

0

991374

 

II. PRIME DE CAPITAL (ci. 104)

23

0

0

 

III REZERVE DIN REEVALUARE (ct   I05)

24

3393508

3484481

 

IV.REZERVK(cl. 106)

25

651833

334710

 

Acţiuni proprii (ct. 109)

26

0

0

 

V PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT (A) (ci  117)                  Solit r

77

0

0

 

-------  SoldD

2S

840073

0

 

VI PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIT" TUI FINANCIAR (ct  121).......... Sold C

29

38466

10211

 

-------  SoldD

30

0

0

 

 

 

 

 

 


^«rmulamllO-pagina 2                                                                                                                                                                                         - Ici-

Repartizarea profilului (ct. 129)

31

3S466

0

CAPITALI Rl PROPRII - TOTAL <rd. l9'23'24*25-26>27-28*29-30-31)

32

3205273

4820776

Patrimoniul puMic (ci. 1016)

33

58372748

63579335

CAPITALURI- TOTAL <rd. 32'33)

34

61578021

68400111

 


 

 

                                                                             CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

                                                                                   Ia dala de 31122006
Formularul 20 - pagina 1

 

 

-ki-

 

Denumirea Indicatorului

Nr. rd.

Realizări in perioada de raportare

 

31.12.2005

31.12.2006

 

A

8

1

2

 

1 Cifra de afaceri netă (rd 02 la OS)

01

6010746

E320442

 

Producţia vândută (ct.701*702' 703 ■ 704 • 705 • 706 - 708)

02

6010746

6020442

 

Venituri din vânzarea mărfurilor (ci.707)

03

0

0

 

Venituri din dobânzi înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate if constituie fcasinguf (ct. 766)

04

0

0

 

Veniluri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (cl.7411)

05

0

0

 

2 A'anatia stocunto de r*odusc finite   (ct 711)                                                        S.AI C

06

0

0

 

si a producţiei in curs de execuţie                                                                      Sold O

07

0

0

 

3.Producţia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitaliza» (ct 721 *722)

08

0

j

 

4.Alte venituri din exploatare (ct.74171758)

09

15287972

15593293

 

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd.01 -06-07-08-09)

10

21293718

21613735

 

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.60I'602-74f 2)

II

1421203

1356518

 

Alte cheltuieli materiale (ct.603'604'606'608)

12

1113194

1010463

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energic si apa) (cl_605-7413)

13

6857554

7018151

 

c) Cheltuieli privind mărfurile (cl.607)

14

0

0

 

6 Cheltuieli cu personalul (rd. 16* 17), din care:

15

1837489

2622392

 

a) Salarii si indemnizaţii (ct.641 -642-7414)

16

1385887

2049477

 

b) Cheltuieli cu asigurările si proiecţia socială (cl.645-7415)

17

451602

572915

 

7. a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale (rd.19-20)

18

219454

275996

 

a. 1) Cheltuieli (ct.68f l<6SI3)

19

225297

275996

 

a.2) Venituri (ct78l3)

20

5843

0

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd.22-23)

21

-24213

166*78

 

b.l)Cheltuieli(ct.6S4<6814)

22

126835

654026

 

b.2) Vcmturi(ct.754*78I4)

151048

487848

 

8 Alte cbelluieli de exploatare (rd.25 la 28)

24

9849024

9143615

 

8.1 Chcluieli privind preslaliilc externe

(ct.611-6!2'6l3-614«62I+62246B*624*625»626+627+628-74I6)

25

8057370

7512245

 

8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si virsaminte asimilate (ct.635)

26

1699769

851714

 

8.3 Cheltuieli cu despăgubiri, donaţii si activele cedate (ct.658)

27

91885

779656

 

Cheltuieli privind dobânzile de refinantarc înregistrate de entităţile al căror obiect de activitate îl constituie leasingul (ct. 666)

28

0

0

 

Ajustări privind provizioanele (iu\30-3l)

29

0

0

 

- Cheltuieli (ct.6812)

30

0

0

 

-Venituri   (ct.7812)

31

0

0

 

CHELTUIELI DE EXPLOATARE -TOTAL (rd.l 1 la 15 +18*21*24*29)

'2

21273705

21593313

 

PROiTTUT SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE                       - Profit    (rd. 10-32)

33

25013

20422

 

- Pierdere (rd 12-10)

34

0

0

 

9. Venituri dininleresede participare (cl.76I l '7613)

35

0

0

 

• din care. veniturile obţinute de la entităţile afiliate

36

5

a

 

10. Venituri din alte investiţii si împrumuturi care lac parte din activele imobili/ale (et.763)

37

0

o

 

- din care. veniturile obţinute de la entităţile afiliate

38

u

0

 

11. Venituri din dobânzi (ct.766)

39

17516

35088

 

- din care. veniturile obţinute de la entităţile afiliate

40

0

0

 

Alte venituri financiarc(et.762*764-765*7o7'768)

41

15644

1795

 

VENITURI FINANCIARE -TOI AI. (rd î!   "   W   li)

42

33160

36883

 

12.Ajustări de valoare privind imobilizările financiare si a investiţiilor financiare deţinute ca active circulante (rd.44-45)

43

0

0

 

- Cheltuieli (ct.686)

44

0

0

 

- Venituri (ct.786)

45

0

0

 

13 Cheltuieli privind dobânzile (ct 666-7418)

46

15121

438

 

- din care, cheltuielile in relaţia cu entităţile afiliate

47

0

0

 

Alte cheltuieli financiare (ct 663 < 664-665 • 667' 668)

48

32

922

 

CHELTUIELI FINANCIARE-TOTAl  (rd.43*46-48)

49

15153

1360

 

PROFITUL SAU PIERDEREA FTNANCIAR(A)        - Profit (rd 42-49,

50

18007

35523

 

- Pierdere (rd.49-42)

51

0

0

 

 

 


formiUarul 20 - pagina 2


-lei-


 


14.PROFTTUL SAU PIERDEREA CURF.NT<A)        -Profil (rd.10'42-32-49)

-:

43020

55945

- Pierdere (rd.32+49-I0-42)

53

0

0

15 Venituri extraordinare (ti.771)

54

0

0

16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)

55

0

0

17.PROFITULSAUPIERDl.k: A.)l\   UTIYTIATEA EXTRAORDINARA   -Profit    (rd.54-55)

56

0

0

- Pierdere (rd.55-54)

57

0

0

VENITURI TOTALE (rd.10'42'54)

58

21331876

21650618

CHELTUIELI TOTALE (rd.32+49+55)

V)

2128S853

21534673

PROFITUL SAU PIERDERA I1RITA     - Profit     (rd.58-59)

60

i-:n;n

55945

-Pkxdae(rd.59-S8)

61

0

0

IX.Impozitul pe proIit(ct.691)

62

4554

457-4

19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus {ci. 698)

63

_0,

0

20. PROFITUL SAU PIERDERA NET(A) A EXERCITiULUI FINANCIAR

-Profit    (rd.60-6l-62-63)

64

38466

10211

- Pierdere (rd.61 -62-63-60)

65

0

0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^T                                                                              SJTIIATIA ACTIVELOR JMORI1JZATE

Wfonnulanil 40 - pai^iiut 1                                                                                                                                                                                                    - ki -

 

f      1 l.m.ntr de im» hi li/ari

Nr. rd.

Valori brute

 

[

Sold iniţial

Creşteri

Reduceri

Sold final (cof.5=f-»2-3|

Total

Din care: dezmembrări si casări

A

li

1

2

3

l

5

1 mobili/a i i necorporalc

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

0

0

0

X

0

Alte imobil i/ari

02

27687

204811

0

X

232498

Avansuri si imobilizări nccorporalc in curs

01

138756

0

198756

X

0

TOTAL (rd.OI la 03)

04

226443

204811

198756

X

232498

 

Imobilizări corporale

Terenuri

05

23845504

416811

5375232

X

18887083

Construcţii

06

32740071

11364442

142067

0

43962426

Instalaţii tehnice si maşini

07

4650650

17273

19104

0

4648819

Alte instalai», utilaje si mobiiter

OH

509034*

(555

f826

0

5090068

Avansuri si imobili/an corporale

in curs

09

487824

2694557

1440460

X

1741921

TOTAL (rd.05la09>

10

66814390

14494638

6978711

0

74330317

huolMiati BmotUre

JJ

2590

0

2580

X

0

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL (rd.04H0'll)

12

67043413

1469W3

7180047

0

74562815

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

-lei- '

 

 

Klrmcntr de imobilizări

Nr rd.

Sold Iniţial

Amortizare In cursul anului

Amortizare

aferenta

Imobilizărilor

scoase din evidenta

Amortizare la

sfârşitul anului

(coL9»6»7-8)

 

A

1!

6

7

X

9

Imobilizări neenrporak

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

13

0

0

0

0

Alic imobil i/ari

14

20700

38733

0

59433

TOTAL (rd. 13 -14)

15

20700

38733

0

594 33

lmoMtbarl corporale

Terenuri

16

3017

1392

0

4409

Construclii

)7

917659

91533

88300

920892

Instalaţii tehnice si maşini

18

2711369

123111

19104

2815376

Alte instalaţii, utilaje si mobilier

19

507834

21226

1267

527793

TOTAL (rd.16 la 19)

2(1

4139879

237262

108671

4268470

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.15'20)

21

4160579

275995

10S671

4327903

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^T                                                  SITUAŢIA PKOVIZIOANF.I.OR PENTRU DEPRECIERE

Y Rirmtilaiul 40 - pagina 2                                                                                                                                                         - Ici *

 

1     Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold Iniţial

Provizioane constituite in cursul anului

Provizioane reluate la venituri

Sold final (coU 3=10+11-12)

 

A

B

10

11

12

■ 3

IinobUbari necorporak

Cheltuieli de conslituue si cheltuieli de dc/voltarc

:.:

0

0

0

0

AltC i nr ii'iii.-.i:;

2*

0

0

0

0

Avansuri si imobilizări nccorporiue în curs

24

0

0

0

0

TOTAL (rd.22 la 24)

25

0

0

0

0

Imobilizări corporale

Terenuri

26

0

0

0

0

Construcţii

27

0

0

0

0

Instalaţii tehnice si maşini

28

0

0

0

0

Alte instalaţii, utilaje si mobilier

29

0

0

0

0

.Avansuri si imobili/ari corporale in curs

iii

0

0

0

0

TOTAL <rd.26U 30)

31

0

0

0

0

Imobilizări financiare

32

0

0

0

0

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIERE - TOTAL

(rd.25+31-32)

33

0

0

0

0