Hotărârea nr. 24/2007

Hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E si GARAJ, Viile Noi, parcela A 1095/27/3, teren in suprafata de 291 mp, proprietate Cula Gianina Ionela

Romania
Judetul Constanta
Consiliul local  constanta

 

H  O  T  A  R    R  E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi GARAJ,

Viile Noi, parcela A 1095/27/3, teren în suprafaţă de 291 mp,

proprietate Cula Gianina Ionela

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Constanţa, întrunit în şedinţa ordinară din data 30.01.2007.

            Luând în dezbatere expunerea de motive a domnului primar Radu Ştefan Mazăre, raportul Comisiei de organizare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură nr. 2 şi referatul Serviciului Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, republicată şi actualizată în 19.03.2006, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor şi ale Ordinului 37/N/2000 al MLPAT privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al planului urbanistic de detaliu;

            În temeiul prevederilor art. 38, alin. (2) ,lit “c”  si  alin. (5), lit “c” şi art 1207  , alin (1) , lit. ˝ b˝ din Legea nr.286/2006 pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001;

 

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 

Art. 1 - Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi GARAJ, Viile Noi, parcela A 1095/27/3, teren în suprafaţă de 291 mp, conform documentaţiei anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

              Terenul, identificat cu nr. cadastral 16842, fiind înscris în Cartea Funciară sub nr. 44000 aşa cum rezultă din Încheierea nr. 1332/2005 eliberată de OCPI Constanţa, este proprietate Cula Gianina Ionela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 261/2005 autentificat de notar public Eugen George Anastase.

Art. 2 – Compartimentul Comisiilor Consiliului Local va comunica prezenta hotărâre Direcţiei Urbanism, Drei. CULA GIANINA IONELA, în vederea aducerii la îndeplinire şi, spre ştiinţă, Prefecturii Judeţului Constanţa.

            Prezenta hotărâre a fost adoptată de 26 consilieri din 27 membrii.

 

             PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI ,                                 CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                                                            SECRETAR,

     CONSTANŢA

     NR. 24/ 30.01.2007

 

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA
DIRECTIA URBANISM
SERVICIUL URBANISM

 

R E F E R A T

Nr. 145505 / 11.12.2006

 

                 Urmare solicitării adresate de Cula Gianina Ionela privind avizarea şi aprobarea documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi GARAJ, Viile Noi, parcela A 1095/27/3, teren în suprafaţă de 291 mp, proprietate Cula Gianina Ionela

 

REGIMUL JURIDIC al imobilului – Terenul, identificat cu nr. cadastral 16842, este proprietate Cula Gianina Ionela conform contractului de vânzare – cumpărare nr. 261/2005 autentificat de notar public Eugen George Anastase.

 

SITUAŢIA AMPLASAMENTULUI :

Teritoriul cuprins în studiu face parte din subzona locuinţelor individuale în regim maxim de înălţime P+2E conform PUG.

Folosirea actuală a terenului – teren liber de construcţii.

Caracteristici speciale ale zonei - zona nu are valoare peisagistică.

Particularităţi ale amplasamentului - Terenul studiat, în suprafaţă de 291 mp, se află în municipiul Constanţa, zona Viile Noi. Terenul urmăreşte aliniamentul la drumul de exploatare 1095/50 cu o deschidere de 13,70 m.

Propunerea - Pe acest amplasament se propune realizarea unei construcţii noi cu regim de înălţime P+1E cu destinaţia de locuinţă. Proiectul propune şi construirea unui garaj pentru autoturismul propriu. Drumul de exploatare actual se va lărgi până la o ampriză de 10 m.

 

ÎNCADRAREA PROPUNERII ÎN REGLEMENTĂRILE  R.G.U. (aprobat prin H.G.R.525/1996)

Funcţiunea propusă este compatibilă cu funcţiunea predominantă a zonei.

Amplasarea faţă de aliniament (art. 23) – retragere de 7 m de la noul aliniament al terenului. Garajul va fi amplasat la aliniament.

Înălţimea construcţiilor (art.31 si art. 23) - H max propus = P+1E.

P.O.T. propus = 46 %             C.U.T. propus = 0,82

 

Documentaţia prezentată conţine :

Piese desenate                                                            Piese scrise

- Încadrare în zonă

- Situaţia existentă sc. 1:500                                       - Memoriu justificativ

- Regimul de proprietate sc.1:500                              - Certificat urbanism nr. 2296/2006

- Reglementări urbanistice sc.1:500                          

- Faţade

- Fotografii

 

Avize utilitati                                                 Alte avize

- RAJA nr. 510/39521/2006                           - Aviz  Brigada Pompieri nr.  /2006

- SC ELECTRICA nr. 1983 /2006                  - Aviz Sanitar nr.2- /2006

- CONPET nr. 2023/2006                               - Aviz Mediu nr. 6883 RP/2006

 

PROPUNERI SERVICIU :

                 Propunem spre avizare Planul Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E şi GARAJ, Viile Noi, parcela A 1095/27/3, teren în suprafaţă de 291 mp, proprietate Cula Gianina Ionela.

 

 

                 ARHITECT ŞEF,                                                

                 Arh. Ionuţ TOMA                                                           

                                                                                                  Elaborat, Cristina STAMAT